Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Vyhlášení 3. výzvy MAS Via rustica z.s. pro IROP

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 - 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.".

Datum a čas vyhlášení výzvy: 22. 7. 2019, 11:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 22. 7. 2019, 11:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 16. 9. 2019, 12:00 hod.

Dokumenty k výzvě:

Výzva

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria pro věcné hodnocení

Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2019

Interní postupy MAS

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz

Odkaz na výzvu na stránkách ŘO IROP na adrese http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP na adrese

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast