Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

2. výzva pro IROP

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 - 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Via rustica - IROP - Podpora sociálního bydlení".

Datum a čas vyhlášení výzvy: 22. 7. 2019, 11:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 22. 7. 2019, 11:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 16. 9. 2019, 12:00 hod.

Dokumenty k výzvě:

Výzva

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria pro věcné hodnocení

Interní postupy MAS

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz

Odkaz na výzvu na stránkách ŘO IROP na adrese http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP na adrese

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projekty-CLLD