Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

201108 Dotazy ke Strategickému plánu a projektům

 • 1. U zpracování restaurátorského záměru na obnovu kulturní památky v rámci záměru b) u opatření III.2.2 je uvedeno, že způsobilé výdaje mohou být realizovány do data podání Žádosti o dotaci na MAS. Realizací výdajů se zde rozumí jejich vznik i uhrazení na účet dodavatele nebo stačí vystavení objednávky (smlouvy) a zpracování předmětu objednávky s tím, že výdaje mohou být skutečně uhrazeny i po podání Žádosti o poskytnutí dotace na MAS?

 • V případě zpracování dokumentů nezbytných pro realizaci projektu v rámci opatření III.2.2 musí výdaje vzniknou (tj. být objednány) a být realizovány (tj. skutečně provedeny) před datem podání Žádosti o poskytnutí dotace na MAS. Samotná úhrada musí být provedena do termínu podání Žádosti o platbu na SZIF, aby mohla být výše nákladů způsobilá.

2. Musí žadatel, který vede daňovou evidenci (nikoliv podvojné účetnictví) v prohlášení o zařazení podniku do kategorie k opatření III.1.2 vyplňovat údaj o bilanční sumě?

 • Jestliže žadatel vede daňovou evidenci, vyplňuje pouze roční obrat a počet zaměstnanců.

3. Žadatel podepsal Žádost o dotaci (od 13. kola), ale nepodepsal Čestné prohlášení. Osoba, která podepsala žádost je totožná s osobou, která měla podepsat četné prohlášení. Je nutné vyzývat žadatele k doplnění podpisu na Čestné prohlášení, které je vlastně součástí žádostí o dotaci?

 • Ano, žadatele je nutné vyzvat k opravě, tzn. K doplnění podpisu na Čestné prohlášení.

4. Za žadatele často podepisují Žádosti o dotaci zmocnění zástupci. Je toto možné i ve 13. kole nebo musí být žádost podepsána stejně jako Čestné prohlášení osobně žadatelem?

 • Pravidla pro žadatele opatření IV.1.2. str. 7 bod f) říkají: „Žádost musí být podepsána v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za žadatele", což umožňuje podepsat žádost i v plné moci, v případě, že budou plné moci se zmocněním doloženy. Čestná prohlášení však musí být podepsána pouze žadatelem osobně.

5. V Žádosti o dotaci u preferenčních kritérií vyplňuje žadatel pouze komentáře nebo i boduje?

 • Žadatel vyplňuje jak komentáře, tak i počet bodů. MAS si zpracovává vlastní formuláře pro bodování.

6. Musí obec předkládat osvědčení právního statusu? Doklad o jmenování starosty nebude novější, než kdy byl jmenován.

 • Obec nemusí předkládat osvědčení právního statusu, stačí, když doloží doklad o jmenování starosty. Doklad o zvolení, jmenování starosty může být starší než 3 měsíce.

7. Musí být příloha „Prohlášení o zařazení podniku do kategorie" za všech okolností podepsán statutárem nebo stačí podpis osoby zmocněné k podání žádosti?

 • Protože se jedná o čestné prohlášení, musí podepsat vždy pouze osoba, která je oprávněná jednat za podnik a to osobně, tzn. Statutární zástupce.

8. S jedním z našich žadatelů v rámci III.1.2. řešíme problém ohledně čtyřmístných kódů celní nomenklatury. Žadatel podává projekt v rámci CZ-NACE M71.11- Architektonické činnosti. V podstatě v rámci svého podnikání poskytuje služby. Jak mají pak být vyplněny čtyřmístné kódy, když nevyrábí žádné zboží?

 • Jestliže žadatel nic nevyrábí a „vstupem" i „výstupem" jsou služby, nemusí vyplňovat celní nomenklaturu.

9. Žadatel, nezisková organizace, má projektovou dokumentaci a stavební povolení vydané na sebe, ale objekt pronajímá a nájemce zamýšlí provést rekonstrukci budovy s dotací. Je možné, aby nájemce - žadatel v rámci žádosti o dotaci předložil stavební povolení vydané na jiný subjekt?

 • Ano, toto je možné. V rámci stavebního povolení je kontrolován soulad s projektem z hlediska účelu a předmětu dotace. Subjekt, na který je stavební povolení vydané, není v tomto ohledu podstatný.

10. Je možné realizovat projekt na opravu urnového hřbitova včetně stavby kolumbária?

 • Takto tématicky zaměřený projekt je přijatelný v opatření III.2.1.1. Úpravu hřbitova lze řadit do kódu 956, související zeleň do kódu 959. Následný dílčí pronájem jednotlivých schránek konkrétním osobám už nemusí žadatel nahlašovat. Částka za pronájem může zahrnovat provozní náklady a příspěvek na údržbu.

11. Je možné realizovat projekty na úpravu veřejných prostranství v rámci opatření III.2.1.1. i mimo intravilán obce?

 • Ano, úprava veřejného prostranství je možná i mimo intravilán obce s výjimkou oprav nebo budování požárních nádrží, které musí být v intravilánu obce.

12. Je možné v rámci opatření III.1.2. realizovat projekt na zřízení nebo rozvoj internetového obchodu? Je zde nějaké omezení v rámci nabízeného zboží?

 • Ano, v rámci opatření III.1.2. je možné realizovat tento projektový záměr v režimu de minimis. Pravidla žádná omezení v rámci nabízeného zboží nestanovují.

13. Je přijatelný projekt na vybudování solné jeskyně včetně recepce a jejího vybavení v rámci opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků?

 • Ano, tento projekt je přijatelný, neboť jeho povaha podnikání spadá do podporované oblasti NACE CZ.

14. Je pořízení nových dveří stavební výdaj nebo vybavení? Je možné považovat samotnou rekonstrukci dveří za způsobilý výdaj v opatření III.2.1.2.?

 • Ano, pořízení nových dveří lze považovat za stavební výdaj, stejně tak rekonstrukci dveří.

15. Obracím se na Vás s dotazem ohledně možné podpory mého projektu, o kterém již delší dobu přemýšlím. Jednalo by se o chov a sezónní pronájem ovcí „ekologických sekaček" za účelem spásání travnaté plochy v zastavěném území v obcích a městech. Hrubý nástin projektu: Chov ovcí by byl zajištěn v mém soukromém sídle na severní Moravě, kde by probíhal chov, množení a údržba stávajících produktů. Toto množení by bylo naplánováno v zimě od podzimu do jara, aby byli sekačky z jara připraveny na sezónu. Sekačky budou zařazeny do systému pod jedinečným obchodním jménem. Pro tento účel by byla nejvhodnější ovce aljašská (Ovis dalli). Právě začátkem sezóny by se pronajímali „zdarma" žadatelům (za ustájení a stravu), kteří bydlí ve městech a obcích a mají kolem svého domu travnatou plochu a již je nebaví starání se o stále a stále rostoucí trávník. Na tuto plochu by stačila pouze jedna sekačka, která denně a nepřetržitě a samostatně seče 12h a tím neubírá majiteli žádný volný čas. Tato sekačka seče každý den, je pro zákazníka samoúdržbová, nestojí jej ani korunu a hlavně je ekologická. Se zákazníkem by byla na jaře sepsána smlouva o zapůjčení a na podzim by se sekačky vracely zpět ke svému majiteli na ústředí. Díky svému aljašskému původu jí stačí pouze tráva a majitelem poskytnutá sklenice vody. Sekačka dokonce i automaticky hnojí travnatou plochu a tak bude zákazník spokojen i s tím, že odpadá i starost o kvalitu trávníku. Při použití našeho systému travnatá plocha během roku získává na kvalitě a lze jí bez nadsázky nazvat anglickým trávníkem! Tyto sekačky by byly samozřejmě zajištěny i odborným servisem, který by zahrnoval stříhání vlny, dojení mléka a další úkony. Na podzim po navrácení vykrmených sekaček do hlavního ústředí, jsou ideálně připraveny jako zdroj kvalitního, přírodního a čerstvého masa na zpracovatelská jatka. Dotaci bych žádal na výstavbu centrálního střediska pro odchov a množení živých sekaček s kompletním zázemím, které k tomuto patří (dle počtu sekaček). Dále by dotace byly využity na pořízení základního počtu dospělých, reprodukce schopných sekaček (cca 25 k zákazníkům a 25 ovcí do střediska na odchov nových sekaček - dle počátečních nabídek na trhu). O centrální středisko by se samozřejmě staral specializovaný tým lidí a další tým lidí by zajišťoval servisní práce v terénu.

Doufám, že SZIF posoudí přijatelnost tohoto projektu „ekologických sekaček" a určitě jej podpoří. Pro mě, jako majitele, by plynuly finance jak ze servisních prací během roku (Mléko, vlna), tak i z hlavní komodity, kterou je velmi chutné a čerstvé maso. Doufám, že Vás můj projekt zaujme a poskytnete mi více informací, jak dosáhnout podpory pro tento skvělý business.

 • V rámci Programu rozvoje venkova byla vyhlášena výzva k předkládání projektů v termínu 14. 6. 2011 až 27. 6. 2011 13:00 na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. V rámci tohoto příjmu žádostí o dotaci budou přijímány i projekty spadající do opatření Modernizace zemědělských podniků - I.1.1.1. V rámci tohoto opatření lze zažádat i na stáje pro ovce a kozy (výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, pévné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání, topení, krmení, vytápění, fixační klece, kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.) Proto Vám doporučuji pořádně prostudovat pokyny pro žadatele o dotaci na našich webových stránkách: www.szif.cz

  V případě splnění podmínek daných těmito Pravidly a v případě, že Váš projekt obdrží dostatečný počet bodů, nebude nic bránit získání dotace. Protože z pohledu Programu rozvoje venkova zatím nelze ovci za sekačku uznat, dotaci na nákup ovce nelze poskytnout ani z opatření osy III.

16. Je v opatření I.1.2.1. lesní technika v kódu 860 - způsobilý výdaj na pořízení vyvážecího vleku s hydraulickou rukou pro vyvážení výřezů dřeva v městských lesích?

 • Ano, jedná se ZV.

17. Máme žadatele, který chce v rámci projektu ve škole vyměnit okna a opravit stropy ve třídách. V patře budovy školy nad třídami se nachází byt. Okna bytu nebude žadatel do projektu uvádět. Je potřeba ponižovat způsobilé výdaje na opravu stropu třídy pod bytem, když strop zároveň tvoří podlahu bytu, a v případě že ano, jakým způsobem?

 • Pokud z opravy stropu plyne nějaká výhoda i pro byt (zateplení, snížení hlučnosti apod.), pak pokraťte výdaje na strop třídu podle vzorečku, kde použijete plochy místností. Pokud oprava stropu nemá žádný vliv na vlastnosti podlahy (např. instalace nových svítidel), je způsobilá v plné výši.

18. Žadatel právnická osoba (s.r.o.) - opatření III.1.3.2. Ubytování a sport, bude žádat vybavení ubytovacího zařízení (základní nábytek apod.) Budova je momentálně v rekonstrukci a není ještě zkolaudována, stavební povolení je na vybudování ubytovacího zařízení hotelového typu. Může žadatel žádat v režimu de minimis o dotaci na vybavení a musí být budova zkolaudována při podání žádosti o proplacení, i když součástí Žádosti nejsou žádné stavební výdaje?

 • Žadatel musí prokázat, že vybavení bude sloužit k účelu ubytování. Tuto skutečnost doloží stavebním povolením nebo kolaudačním rozhodnutím, kde bude odkaz, že ubytovací zařízení je stavěno nebo zkolaudováno dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Paragraf 2 odst. c). Dále budova musí být zkolaudována k podání ŽoP, neboť pokud by se tomu tak nestalo, projekt by nesplňoval funkční celek - vybavení by nesloužilo k účelu, k jakému bylo pořízeno.

19. V případě opatření III.3.1 Odborné vzdělání je v kódu ZV 416 stanoven limit na lektorné ve výši 1 500 Kč/ hodinu výuky. Jak má být tento limit aplikován v případě, kdy v rámci jedné hodiny semináře přednáší více lektorů?

 • Maximální hodnota limitu na lektorné je stanovena Pravidly ve výši 1 500 Kč na hodinu výuky, a to bez ohledu na počet přednášejících lektorů. Na výši výdajů, které je možné uznat jako způsobilé proto nemá vliv skutečnost, zda se na přednášce podílí jeden nebo více lektorů, vždy lze jako způsobilé uplatnit výdaje na lektorné maximálně do výše 1 500 Kč za hodinu výuky. Limit však nic nemění na skutečnosti, že lektorné musí splňovat podmínku běžné ceny v čase a místě plnění.

20. Může být v rámci diverzifikace činnosti nezemědělské povahy předmětem projektu nákup mobilní frézy za traktor na výrobu dřevěné kulatiny?

 • Ano, jedná se o způsobilý výdaj. Od 13. kola je nezpůsobilý pouze nákup dopravních prostředků určených k přepravě osob, ostatní mobilní technologie jsou způsobilé.

21. U opatření III.2.2. jsou mezi povinnými přílohami uvedeny tyto 4 přílohy:

 1. Doklad, že předmětem dotace je kulturní dědictví venkova - výpis z registru kulturních památek (též elektronický), stanovisko/posudek příslušného pracoviště Národního památkového ústavu, stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, rozhodnutí zastupitelstva obce, rady obce - pouze pro záměr b) - prostá kopie.

 2. Záměr obnovy, restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr, program regenerace památkově chráněných území, plán péče o krajinné památkové zóny nebo souhlas s projektem od orgánu, který objekt prohlásil za kulturní dědictví venkova apod. - pouze pro záměr b) - prostá kopie.

 3. Závazné stanovisko k obnově projektu kulturního dědictví vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností či stanovisko k projektu vydané obecním úřadem nebo odborný posudek odborně způsobilé osoby - pouze pro záměr b) - prostá kopie.

 4. V případě evidovaných kulturních památek písemné vyjádření/odborné stanovisko Národního památkového ústavu - pouze pro záměr b) -prostá kopie.

  Z výše uvedených bodů není příliš patrné, co všechno má žadatel doložit. Mohla bych poprosit o vysvětlení?

 • Žadatel by měl doložit tři přílohy:

  • že se jedná o kulturní dědictví (KD)

  • co je s objektem KD zamýšleno (realizace projektu apod.)

  • souhlas orgánu, který objekt prohlásil za KD, že souhlasí s tím, co je s KD zamýšleno (tj. předchozí odrážka)

 • Mohou nastat dva případy:

  • A. Pokud je předmět projektu zapsán rejstříku nemovitých kulturních památek, pak musí žadatel doložit:

   • Výpis z registru kulturních památek - doložení toho, že předmět projektu je kulturním dědictvím.

   • Záměr obnovy, restaurátorský záměr apod. - doložení toho, co žadatel zamýšlí s kulturním dědictvím provést. Odbornost soby, která zpracuje tento dokument, není Pravidly stanovena a z pohledu Pravidel je přijatelný každý záměr obnovy nebo restaurátorský záměr, se kterým souhlasí orgán, který označil předmět projektu za kulturní dědictví. Jako tato povinná příloha stačí i technická dokumentace.

   • Písemné vyjádření/závazné stanovisko NPÚ k záměru žadatele - doložení toho, že orgán, který označil předmět projektu za kulturní dědictví, souhlasí se záměrem žadatele.

  • B. Pokud není předmět projektu v rejstříku nemovitých kulturních památek, pak žadatel musí doložit:

   • Stanovisko NPÚ, stanovisko OÚ ORP, rozhodnutí zastupitelstva obce - doložení toho, že předmět projektu je kulturním dědictvím.

   • Záměr obnovy, restaurátorský záměr apod. - doložení toho, co žadatel s kulturním dědictvím zamýšlí provést. Odbornost osoby, která zpracuje tento dokument, není Pravidly stanovena a z pohledu Pravidel je přijatelný každý záměr obnovy nebo restaurátorský záměr, se kterým souhlasí orgán, který označil předmět projektu za kulturní dědictví. Jako tato povinná příloha stačí i technická dokumentace.

   • Závazné stanovisko subjektu, který prohlásil předmět projektu za kulturní dědictví, k záměru žadatele - doložení toho, že orgán, který označil předmět projektu za kulturní dědictví, souhlasí se záměrem žadatele.

22. Žádost o dotaci, A1, ř. 50 - Zpracovatel projektu - vyplňuje se vždy, nebo pouze pokud žadatel uplatňuje způsobilý výdaj za zpracování projektu dle Osnovy?

 • Jméno a název zpracovatele není potřeba uvádět, když si žadatel nenárokuje ZV na projektovou dokumentaci.

23. Může žadatel žádat na technickou dokumentaci, i když je projekt na Čestné prohlášení? V tomto případě je nepovinnou přílohou technická dokumentace a vyjádření stavebního úřadu, že není třeba stavební povolení ani ohlášení.

 • Ano, žadatel si může tyto výdaje uplatňovat.

24. Lze akceptovat realizaci způsobilého výdaje „Projektová dokumentace" prostřednictvím Příkazní smlouvy?

 • Ano, lze, neboť „Příkazní smlouva" je smluvním typem obdobným jako smlouva o dílo (odměna z této smlouvy nemá charakter osobních nákladů).

25. Lze uplatnit v rámci vyúčtování nákladů na zahraniční služební cestu výdaj na pojištění stornopoplatkům k letenkám?

 • Ano, lze. Jedná se o způsobilý výdaj v rámci vyúčtování nákladů služební cesty.

26. Pravidla uvádějí, že výběrové řízení se nemusí provádět, pokud předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 500 000 (bez DPH). Je pak pouze povinnost postupovat transparentně a nediskriminačně. Jak postupovat, pokud žadatel do žádosti o dotaci vyplnil např. částku 470 000 Kč bez DPH (a počítal tedy s tím, že nebude dělat VŘ) a v průběhu realizace se částka bez DPH přehoupla přes 0,5 mil. Kč? Předpokládaná hodnota zakázky ale zůstává pořád 470 000 Kč (příklad - dodavatelům se zvýšili ceny na vstupu, museli zdražit).

 • Ve většině případů jsou zadávací řízení provedeny ještě před podáním Žádosti o dotaci, takže prakticky tyto případy nenastávají. Žadatel by si měl při takové těsné ceně provést předem dobrý marketingový průzkum, u staveb ocenění dle RTS a počítat i s rezervou. Neboť pokud kontrolor dostane ke stavbě či zakoupeným dodávkám s vyšší hodnotou než 500 tis. Kč pouze cenový marketing, bude se jednat o chybu žadatele.

27. Žadatel uvedl v žádosti o dotaci částku 570 000 bez DPH, čili počítal s tím, že bude dělat VŘ. Udělal VŘ a vítězná nabídka je ve výši 470 000 Kč - to znamená pod limitem pro VŘ. Musí se v tomto příkladě předkládat při proplacení na RO SZIF dokumentace k VŘ?

 • Protože byla částka uvedená v projektu a v Žádosti o dotaci a zřejmě i v Dohodě nad 500 tis. Kč, potom dokumentaci ze ZŘ předkládejte.

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".