Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

201211 Dotazy ke strategickému plánu a projektům

1. Je ve smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci možné část výdajů vázat na úspěšné schválení žádosti ze strany SZIF? Nebudou při schvalování žádosti o platbu tyto smlouvy shledány jako nepřípustné

  • výdaje za projektovou dokumentaci mohou být proplaceny od 1.1.2007 do podání ŽoP. Jak je smlouva nastavena plně závisí na žadateli a zpracovateli projektu.

2. Občanské sdružení realizuje kurzy pro veřejnost se zaměřením na domácí výrobu sýrů (příp. dalších mléčných produktů), domácí pečení chleba, domácí výrobu přírodních mýdel, poskytuje poradenství ohledně malozpracování mléka drobným zemědělcům. V současné době tyto akce pořádá v pronajatých prostorách (v nedalekém penzionu), případně přímo na zemědělských farmách. Záměrem sdružení je zrekonstruovat prostory ve vlastnictví členů sdružení pro účely pořádání výše uvedených vzdělávacích akcí - vybudovat tak malé školicí středisko zahrnující výukovou místnost včetně minitechnologie pro ukázkové zpracování mléka + sociální zázemí. Může toto sdružení žádat na uvedený projekt v rámci fiche zaměřené na podporu činnosti neziskových organizací vč. budování zázemí pro vzdělávací aktivity (hlavní opatření III.2.1.2, vedlejší opatření III.3.1) nebo by bylo vhodnější projekt podat spíše přímo v rámci samostatného opatření PRV I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost?

  • z dotazu jsme pochopili, že sdružení chce žádat na rekonstrukci prostorů, proto bychom navrhovali patření III.2.1.2. V případě, že by v rámci projektu chtělo ještě žádat na vzdělávací kurzy, tak je nutné rozlišovat, pro koho budou kurzy určeny - v případě zemědělců opatření I.3.1. - např. výroba sýrů, zpracování mléka, nebo pro ostatní hospodářské subjekty III.3.1. - např. výroba mýdel, domácího chleba (diverzifikace). Žadateli bychom doporučili, aby žádal pod režimem de minimis - v případě kombinace se vzděláváním bude režim deminis nutný.

3. Při kontrolách projektů bylo ze strany RO SZIF požadováno doložení rozpočtu dle katalogu RTS a.s. Brno i v případě stavebních prací, které jsou prováděny firmou, nikoliv věcným plněním. V Pravidlech je tato povinnost pouze u prací prováděných věcným plněním. Musí být tedy rozpočet veškerých stavebních prací v podobě dle katalogu? Jedná se často o drobné stavební práce prováděné malou firmou, která katalog nemá a jeho pořízení je pro ni, vzhledem k jeho ceně a nutnosti kupování aktualizací, neefektivní.

  • Ne, není třeba dokládat rozpočet dle katalogu RTS v případě stavebních prací, které jsou prováděny firmou. Žadatel je však povinen po vyzvání SZIF doložit dostatečně podrobný položkový rozpočet tak, aby se dal zkontrolovat dle katalogu RTS (ale nemá povinnost ho dělat v RTS) - vzhledem k faktu, že SZIF však tuto přílohu po žadatelích vyžaduje velmi často, doporučujeme všem žadatelům, aby již tento rozpočet odevzdávali rovnou při podávání ŽoP.

4. Může zadavatel výběrového řízení stanovit v zadávací dokumentaci podmínku, že nabídková cena nesmí (vzhledem ke skutečnosti, že je projekt financován v rámci dotace) překročit konkrétně stanovenou částku (např. 600 000) a překročit ji může pouze v případě změn sazeb DPH? Může pak zadavatel nabídky, které tuto částku překročí, vyřadit z hodnocení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení?

  • Ano, zadavatel může tuto podmínku stanovit a v případě nedodržení může nabídku z hodnocení vyřadit.

5. Žadatel, obec chce realizovat projekt jehož podstata je výměna a rekonstrukce dveří v bývalé obecní škole, momentálně je objekt využíván jako obecní úřad, knihovna apod. Žádat chce v opatření přiřazené k III. 2.1.2., zajímalo by nás, jestli je takto postavený projekt možný ? Škola je jinak již zrekonstruovaná chybí pouze dokončit rekonstrukci dveří a chodby, chodba slouží společně pro všechny prostory a protože ve fichy máme podmínku že, se nesmí rekonstruovat budovy veřejné správy, tak by se asi u chodby musel použít vzoreček na výpočet nezpůsobilých výdajů, které slouží pro jiné cíle? Další dotaz , jestli pořízení nových dveří je stavební výdaj nebo vybavení a zda samotnou rekonstrukci dveří lze považovat za způsobilí výdaj v opatření III.2.1.2.? V tomto případě by žadatel většinu dveří pouze renovoval. Dveře by byli rekonstruovány u knihovny a dalších prostor sloužících jako spolkové a kulturní prostory.

  • Ano, z pohledu pravidel je projekt přijatelný a nemůže být podání projektu považováno na napřijatelné. Dále také velmi záleží na MAS, jestli je to projekt s „vysokou" připadanou hodnotou, který opravdu stojí za to podpořit. V případě cíle, který není předmětem opatření, je nutné využít vzorec pro výpočet způsobiklých a nezpůsobilých výdajů. Pořízení nových dveří je možné považovat za stavební výdaj a stejně tak rekonstrukce dveří je ZV.

6. Je možné provést dlouhodobou zápůjčku majetku ve vlastnictví obce či města své zřizované organizaci, který byl dotačně podpořen z Programu rozvoje venkova? Musí žadatel provádět změnové hlášení a tuto zápůjčku hlásit na SZIF?

  • Jestliže by měla příspěvková organizace nadále majetek dlohodobě provozovat, je nutné tuto změnu nahlásit na RO SZIF. Jestliže bude zachován účel projektu, domníváme se, že hlášení o změnách by mělo být schváleno. Pokud by se jednalo o krátkodobou výpůjčku, např. na týden za účelem konáním nějaké akce (opět ale musí splňovat účel a cíl projektu), není nutné nahlašování změny.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".