Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

201212 Dotazy k zákonu o veřejných zakázkách

Konzultace 2 dotazů týkajících se zákona o veřejných zakázkách byla řešena s pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj.


Téma č. 1: podání 1 nabídky

Dotaz: V rámci příjmu cenových nabídek byla obdržena pouze 1 nabídka, přičemž zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách složení jistiny na účet zadavatele a nebo bankovní záruku (hodnotu jistiny a ani bankovní záruku neřešíme). Do cenové nabídky byl vložen dokument bankovní záruky, ovšem dle zákona ji nesmíme otevřít. Následně zadavatel zrušil soutěž a uchazeč o zakázku požaduje bankovní záruku zpět. Jak v tomto směru postupovat?

Je možné pod dohledem notáře či nějaké advokátní kanceláře nabídku otevřít, bankovní záruku vyjmout a vložit tam ověřený dokument toho, co vracíme zpět uchazeči?

Odpověď: Otázku jedné podané nabídky a v ní obsažené bankovní záruky jsme konzultovali s kolegy a dospěli jsme k názoru, že není jiná možnost, než po zrušení zadávacího řízení obálku otevřít, bankovní záruku z ní vyjmout a následně celý úkon zaprotokolovat a protokol, jakož i otevřenou, leč „nepoužitou" nabídku učinit součástí dokumentace k veřejné zakázce. Netřeba asi dodávat, že zadavatel by si touto nabídkou neměl listovat a pročítat si nabídnuté plnění. Přítomnost notáře samozřejmě celý úkon učiní ještě více transparentním, není však dle našeho názoru nutná. Zástupci advokátní kanceláře můžou při úkonu vystupovat pouze jako jakýkoli jiný svědek, ovšem předpokládám, že jejich přítomnost, na rozdíl od přítomnosti jiných svědků, by musel zadavatel zaplatit. Bude jistě vhodné přiložit k nabídce kopii bankovní záruky, která byla vyjmuta.

Téma č. 2: hodnotící kritéria

Dotaz: Na mnoha seminářích včetně seminářů vedených v rámci ROP bylo deklarováno a definováno, že nelze mít jako hodnotící kritérium dobu záruky dodaného díla? Může si Regionální rada regionu soudržnosti sama upravit a zpřísnit podmínky veřejných zakázek pro podlimitní zakázky - jako je např. vyeliminování kritéria záruky za dodané dílo? Dnes jste připustili možnost, že toto hodnotící kritérium zakázané není. Dle metodických doporučení MMR na oficiálních stránkách k veřejným zakázkám se ovšem tato skutečnost jako hodnotící kritérium nedoporučuje, ale nezakazuje. Jak bude probírána varianta záruk za dodané dílo jako dílčí kritérium ve vztahu k porušení pravidel a zákona od Úřadu pro hospodářskou soutěž a ve vztahu ke zpřísňování podmínek proplacení dotace?

Odpověď: Záruku dodaného díla je možné hodnotit i po novele účinné od 1. 4. 2012, není možné nadále hodnotit smluvní pokuty, úroky z prodlení či platební podmínky. Poskytovateli dotace nic nebrání v tom, aby zpřísnil pravidla pro zadávání veřejných zakázek jím financovaných, a často tak také činí. Druhou věcí je samozřejmě vhodnost použití záruky jako hodnotícího kritéria. Tady se skutečně přikláníme k tomu, aby si zadavatel v rámci smluvních podmínek stanovil přesně takovou délku záruky, jakou potřebuje a vyhnul se tak situaci, že se buď bude muset spokojit se zárukou, která pro něj není dostačující, či bude muset dát nejvíce bodů v tomto kritériu nabídce s absurdně (či pouze zbytečně) dlouhou záruční dobou, čímž se vystavuje riziku, že sice vyhraje nabídka, která bude mít nejdelší záruku, ale vůbec nebude nejvýhodnější.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".