Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Via rustica byl schválen k realizaci Strategický plán Leader

Historie příprav podkladů pro Strategický plán Leader

MAS Via rustica o.s. již více než 2 roky se připravuje na realizaci Strategického plánu Leader. Vše již začalo samotným založením sdružení, ke kterému došlo již v roce 2004. V letech 2004 - 2006 Via rustica o.s. připravovala ,,Integrovanou strategii MAS Via rustica" financované z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství.

Zpracování této integrované strategie podmiňovalo dle tehdejších podmínek zapojení místních akčních skupin do dotačních programů pracujících na principu Leader, jehož základním principem je zapojení místních účastníků na venkově do systému realizace místních projektů. Dotační programy na principu Leader fungují tak, že z místních akčních skupin po celé České republice se stávají grantové agentury, které hospodaří a administrují „evropské dotace" směřující do venkova.

Schválení Strategického plánu k realizaci

Dne 27. října 2008 došlo k odevzdání žádosti včetně nezbytných příloh jako je Strategický plán Leader apod. Výzvy se zúčastnilo 91 místních akčních skupin, kdy k realizaci mělo být schváleno celkem 32 MAS. Via rustica o.s. se bodově umístila na 15tém místě hodnocených žádostí o Implementaci místní rozvojové strategie. Hodnocení Strategických plánů Leader proběhlo ve spolupráci Státního zemědělského intervenčního fondu a Ministerstva zemědělství.

Podporované území a aktivity Strategického plánu Leader

Strategický plán Leader je v podporovaných aktivitách rozdělen do třech pilířů, které mají za úkol pomoci rozvoji venkovského regionu zájmového území MAS Via rustica o.s.

Do zájmového území patří následující svazky obcí a patřičná katastrální území členských obcí:

 • Svazek obcí mikroregionu Stražiště (20 obcí)
 • Dobrovolný svazek obcí Hořepnicko (4 obce)
 • Svazek obcí Košeticko (6 obcí)
 • Sdružení Svidník (7 obcí)
 • Svazek obcí Brána Vysočiny (6 obcí)
 • Svazek obcí Lípa (19 obcí)

Mezi podporované aktivity Strategického plánu Leader patří

Život v obcích a kvalita života v obcích

 • Úprava a  obnova veřejných prostranství, veřejné informační systémy (úprava a obnova veřejných ploch, technika na údržbu veřejných ploch, mobiliář veřejných ploch, integrované informační systémy
 • Spolková, vzdělávací a osvětová činnost v obcích (modernizace a obnova budov pro spolkovou a vzdělávací činnost, úpravy ploch v okolí budov pro spolkovou a vzdělávací činnost, nákup vybavení a materiálního zajištění pro spolkovou a vzdělávací činnost, apod.)

Kulturní památky a drobné sakrální stavby

 • Movité a nemovité kulturní památky, drobné sakrální stavby (obnova, oprava a restaurování kulturních movitých i nemovitých památek, opravy a rekonstrukce drobných sakrálních staveb)

Podnikání a cestovní ruch

 • Infrastruktura cestovního ruchu (budování pěších tras, hippostezek, lyžařských stezek, nákup mobiliáře k těmto stezkám)
 • Infrastruktura pro podnikání v cestovním ruchu (modernizace a tvorba ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení, sportovišť, podpora aktivit v oblasti agroturistiky)
 • Podpora malého podnikání a tradičních řemesel (obnova a modernizace včetně rekonstrukce objektů pro malé podnikání, nákup technologií a vybavení pro malé podnikání, nákup výpočetní techniky pro malé podnikání)

Via rustica o.s. se začíná transformovat mimo jiné do malé grantové agentury, která bude zajišťovat nejen pomoc při přípravách malých projektů ve výše vypsaných oblastech, ale zároveň bude administrativně zajišťovat pomoc jednotlivým žadatelům a uchazečům o finanční prostředky na realizaci svých projektů. Administrativní pomoc bude spočívat v přípravě dotačních žádostí, bude zajišťovat odbornou metodickou pomoc při realizaci schválených projektů a dále pak bude zajišťovat odbornou metodickou pomoc při komunikaci se Státním zemědělským intervenčním fondem.

Harmonogram realizace Strategického plánu Leader

Harmonogram realizace Strategického plánu Leader je nastaven od druhé poloviny roku 2009 až do konce roku 2013.

Z  tohoto harmonogramu tedy vyplývá, že první výzvy pro žadatele budou připraveny ve druhé polovině roku 2009, kdy bude v dalších měsících upřesněno,  jaké aktivity budou v letošním roce podporovány.

V současné době nelze zatím přesně definovat, kdy jaké aktivity budou ve výzvách vypisovány, neboť nyní dochází k přesnému nastavení harmonogramu čerpání finančních prostředků se Státním zemědělským intervenčním fondem, který má vše jako vrcholný orgán Programu rozvoje venkova na starosti.

Finanční alokace pro realizaci Strategického plánu Leader

Finanční alokace pro realizaci místní rozvojové strategie není doposud známa. Předpokládaná částka, kterou bude mít Via rustica k dispozici pro místní projektové záměry, je odhadována na cca 45 - 50 mil. Kč.

Přesná alokovaná částka bude známa při podpisu smlouvy o realizaci Strategického plánu Leader se SZIF, tedy s největší pravděpodobností v létě tohoto roku.

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".