Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Rozvoj nových forem vzdělávání na venkově a v zemědělství

Cílem projektu je:

 • rozvoj nových forem profesního vzdělávání v oblasti venkova, zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

 • zvýšení efektivity práce a zavádění nových pracovních postupů v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

 • zavádění nových zdrojů příjmu v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

 • zvýšení absorpční kapacity venkova pro příjem dotací z fondů EU

 • zvýšení informovanosti v oblasti venkova, zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství

Obsahem projektu je vytvoření modulového vzdělávacího programu pro cílovou skupinu zemědělců, lesních a vodních hospodářů a zástupců veřejné správy.


Témata Vzdělávacích modulů:

 1. Aktuální zákonné normy v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství

 2. Dotace ČR a EU, plynoucí do venkova, zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

 3. Životní prostředí, protierozní ochrana, krajinotvorné úpravy

 4. Alternativní zdroje energie v zemědělství a lesním hospodářství

 5. Agroturistika, alternativní zdroje příjmů v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství

 6. Nakládání s odpady v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství

 7. Problematika marketingu, odbytu produkce a odběratelských sítí v regionu

 8. Vodní hospodářství - rybníkářství: nové moderní postupy a hospodaření, ochrana, údržba vodních ploch, chov ryb

 9. Myslivost: nové moderní postupy a hospodaření, ochrana, údržba lesů, chov zvěře

 10. Alternativní šetrné postupy v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství; problematika ekologického zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

 11. Problematika a rozvoj pastevectví a živočišné výroby

V praxi systém fungování vzdělávacího programu bude vypadat tak, že pro zástupce dané konkrétní skupiny (např. zemědělec) budou plně určeny pouze některé moduly vzdělávacího programu a ostatní zbylé moduly budou mít doplňující charakter. Klient vzdělávacího programu tedy absolvuje pouze takové moduly, které jsou blízké jeho profesi a zájmu.

Podle jednotlivých modulů vzdělávacího programu budou také připraveny studijní materiály, které budou provedeny variabilním systémem. Studijní materiály budou obsahovat statickou část a dále pak variabilní část, která bude rozdělena podle studijních materiálů k jednotlivým modulům. V podstatě se bude jednat o statické desky s obecnými informacemi, do kterých se budou vkládat informační podklady k jednotlivým modulům. V praxi se tedy celkový rozsah studijních materiálů jednotlivých posluchačů může různit a bude odpovídat počtu modulů, o které bude mít konkrétní klient vzdělávacího programu zájem.

Projekt se snaží především reagovat na dotační závislost venkova a zemědělství a snaží se formou rozvoje lidských zdrojů v oblasti venkova, zemědělství, lesní a vodní hospodářství řešit problémy, spojené s udržením stávajících a přílivem nových kvalifikovaných pracovních sil do venkova a zemědělství. Projekt je svým následným cílem zaměřen na ekonomickou stabilizaci venkova. Tím, že budou subjekty vzdělávány v takových oblastech jako jsou alternativní příjmy zemědělství, nakládání s odpady, alternativní zdroje energie, efektivita práce či krajinotvorné úpravy, dojde tímto k zefektivnění práce a výroby a celkové ekonomiky regionu.

Schválení projektu:

Dne 7. 11. 2006 krajští zastupitelé rozhodli ve věci přiznání finanční pomoci tomuto projektu k realizaci. Celkové náklady projektu činí 872 875,- Kč. Finanční pomoc přidělená tomuto projektu je 100 %, kde se o náklady dělí Evropská unie ze 75 % a státní rozpočet 25 %.

Tento projekt spolufinacován Evropskou unií, státním rozpočtem a Krajem Vysočina.