Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Celostátní síť pro venkov

V souvislosti s využitím podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) byla Česká republika, stejně jako ostatní členské státy EU, povinna do konce roku 2008 zřídit Celostátní síť pro venkov (dále Síť). Tato Síť, která zahájila činnost 11. listopadu 2008, seskupuje organizace a správní orgány podílející se na rozvoji venkova a zemědělství a je komunikační platformou Programu rozvoje venkova (PRV).

Zřizovatelem Sítě je Ministerstvo zemědělství ČR, zakládajícími členy jsou Monitorovací výbor PRV, Národní síť Místních akčních skupin, Národní observatoř venkova, Česká zemědělská univerzita, Jihočeská univerzita a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Síť je podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova (European Network for Rural Development), kterou zřizuje Evropská komise za účelem zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými členskými státy EU.

K hlavním úkolům Celostátní sítě pro venkov patří sběr a zpracování dat o nejlepší praxi, s cílem identifikovat, šířit a upevňovat nejefektivnější nástroje rozvoje venkova a zemědělství, organizování setkání a seminářů pro osoby aktivně se podílející na rozvoji venkova a zemědělství.

Garantem všech aktivit Celostátní sítě pro venkov, nesoucím též odpovědnost za dodržování statutu a jednacího řádu, je Řídící orgán Sítě, jehož zástupci se účastní zasedání Koordinačního výboru Sítě, Koordinačního výboru a podvýboru LEADER Evropské sítě pro rozvoj venkova.

Poradní a koordinační funkci Celostátní sítě pro venkov plní Koordinační výbor Sítě zřízený v rámci Monitorovacího výboru EAFRD jako jeho pracovní skupina pro Síť, dále rozšířený o zástupce Národní sítě MAS, příp. dalších organizací působících plošně v oblasti rozvoje venkova a zemědělství.

Dle aktuálních potřeb jsou Řídícím orgánem Sítě dočasně zřizovány tematické pracovní skupiny řešící aktuální otázky rozvoje venkova a zemědělství. Samotné fungování a celkovou činnost Sítě zajišťuje Sekretariát Sítě odpovědný Řídícímu orgánu Sítě.

Cíle celostátní sítě pro venkov

  • Seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory rozvoje venkova a zemědělství.

  • Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem technické pomoci pro projekty národní a mezinároní spolupráce.

  • Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství.

  • Zajistit sběr informací a údajů o nejlepší praxi a dalších poznatků s cílem využít zkušeností o nejlepší praxi, ale i o praxi špatné. Tímto cílem se zvýší účinnost politiky rozvoje venkova a zemědělství.

  • Organizace seminářů, setkání a pracovních sekcí týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství.

  • Vytvoření databáze expertů a poradců a systému certifikace poradců pro venkov a zemědělství pro osu III a IV PRV.

  • Založení a provozování internetového portálu Sítě, který bude komunikačním, propagačním a marketingovým nástrojem MZe, PRV, členů a partnerů Sítě.

Koordinátorem krajské sítě Kraje Vysočina je Krajská agentura pro zemědělství a venkov Kraj Vysočina, kontaktními osobami jsou Ing. Jan Štefka, vedoucí sekretariátu sítě, a Jana Kuřátková, zástupkyně pro Celostátní síť venkova.

Podrobné informace o Celostátní síti pro venkov, včetně souvisejících dokumentů, jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství ČR www.eagri.cz pod odkazem Venkov.

Lucie Hlavinková

(s využitím informací z www.eagri.cz)

Spolufinancováno Evropskou unií, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí