Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Co je Leader?

Program Leader je specifická iniciativa uplatňovaná v zemích Evropské unie zaměřená na podporu rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím pilotních integrovaných strategií realizovaných v konkrétních územích na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty určitého regionu i mezi několika regiony jedné či více zemí EU.

Název LEADER je zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale" - v překladu „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku".

ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY LEADER

  • Přístup zdola nahoru - z iniciativy místních subjektů jsou zakládány tzv. místní akční skupiny (MAS), jejichž prostřednictvím lidé žijící a pracující v daném území, znající jeho historii, potřeby a možnosti, rozhodují o dalším vývoji regionu (rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám).

  • Partnerství veřejných a soukromých subjektů - v rámci MAS vzájemně spolupracují zástupci obcí a jimi/popř. krajem zřizovaných organizací (veřejný sektor) a podnikatelé, občanská sdružení i jednotliví občané (soukromý sektor).

  • Místní rozvojová strategie - každá MAS pro své jasně vymezené území zpracovává komplexní rozvojovou strategii a strategický plán, v nichž hodnotí konkrétní silné a slabé stránky, potřeby, potenciál regionu a navrhuje možnosti řešení dalšího rozvoje.

  • Víceodvětvové navrhování a provádění strategie - projekty realizované v rámci strategických plánů MAS jsou založeny na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. Jedním z důležitých bodů je propojování různých aktivit a takových projektů, aby si projekty v žádném případě nekonkurovali, ale naopak se vzájemně doplňovali a rozvíjeli tak potencionál venkovské oblasti.

  • Inovativnost - MAS při realizaci svých strategických plánů uplatňují a podporují inovativní řešení problémů zájmových regionů.

  • Síťování - MAS vzájemně spolupracují a vyměňují si zkušenosti v rámci partnerských sítí, v ČR např. prostřednictvím Národní sítě MAS ČR, Spolku pro obnovu venkova, apod.

  • Spolupráce - při realizaci rozvojových projektů spolupracuje několik MAS v rámci státu či Evropské unie, projekty tak mají širší dopad.

Podpora Leaderu ze zdrojů Evropské unie

Projekty realizované na základě principů Leader byly v letech 1991 až 2006 podporovány z evropských fondů v rámci samostatných dotačních programů: Program LEADER I (r. 1991 - 1994), Program LEADER II (r. 1994 - 1999), Program LEADER+ (r. 2004 - 2006).

V letech 2007 až 2013 jsou na financování projektů zaměřených na rozvoj venkova v zemích Evropské unie určeny prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), pro jehož účely je přístup Leader vymezen v článku 61 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005. V uvedeném období je přístup Leader uplatňován jako součást hlavních programových dokumentů jednotlivých členských států EU podporovaných z EAFRD. Takovým dokumentem je v naší republice Program rozvoje venkova ČR.

Leader v České republice

V České republice začaly projekty postavené na principech Leader vznikat zhruba na přelomu minulého a tohoto století, kdy byly podporovány Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova, dotačního titulu č. 7 určeného pro financování integrovaných projektů venkovských mikroregionů. Zde je nutné ovšem zdůraznit, že mikroregiony a Místní akční skupiny v ČR jsou rozdílné subjekty. Mikroregiony a svazky obcí, popř. sdružení obcí jsou subjekty založené pouze na partnerství v rámci veřejného sektoru, většinou se jedná o obce, městyse a města, popřípadě jimi zřizované instituce a organizace. Místní akční skupiny, jak již bylo řečeno výše, jsou subjekty, ve kterých se sdružují i subjekty působící v soukromém sektoru, např. podnikatelé, NNO, nadace a fyzické osoby.

Pro období let 2004 až 2008 byl v České republice vyhlášen dotační program LEADER ČR, který poskytoval prostředky ze státního rozpočtu na realizaci investičních projektů místních akčních skupin, s cílem podpořit nové formy zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posílit ekonomické prostředí, zhodnotit přírodní a kulturní dědictví a zlepšit organizační schopnosti subjektů působících ve venkovských územích.

V letech 2004 až 2006 již mohla Česká republika využít prostředky Evropské unie z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, a to prostřednictvím Programu LEADER+, který podporoval vznik nových a rozvoj a spolupráci již existujících MAS, včetně tvorby jejich strategických rozvojových dokumentů a realizace konkrétních projektů v regionech MAS.

Samozřejmostí MAS Via rustica o.s. bylo také se účastnit těchto dotačních programů, přičemž primárním cílem bylo založení takové organizace, která dokáže řešit problémy svého zájmového území a souběžně s tím dokáže rozvíjet potenciál svého zájmového území. Pro období let 2007 až 2013 je přístup Leader jako jedna ze čtyř prioritních os zahrnut do Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013.

Vybrané informační zdroje k Leaderu a rozvoji venkova v ČR

 

 

Spolufinancováno Evropskou unií Evropkým zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí