Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Finanční plán realizace Strategického plánu Leader MAS Via rustica o. s. pro období let 2011 až 2013

V následující tabulce je zvýrazněna předpokládaná alokace finančních prostředků do jednotlivých fichí v letech 2011 až 2013.

Alokace je rozvržena tak, že 80 % celkových finančních prostředků je připraveno pro vlastní realizaci Strategického plánu Leader (projekty žadatelů) a 20 % finančních prostředků je určeno na režii MAS Via rustica o.s. (procentuální výše je dána Pravidly pro poskytování dotace vydanými Ministerstvem zemědělství). Rozdělení finančních prostředků do jednotlivých fichí je nastaveno dle zkušeností a předpokladů MAS plynoucích z dosavadní realizace SPL (dle projeveného a předpokládaného zájmu žadatelů o jednotlivé fiche). Nevyčerpané finanční prostředky určené na režii MAS (mzdové náklady a cestovní náhrady pracovníků MAS, nákup nezbytných potřeb a vybavení pro administraci SPL, výdaje na propagaci, výdaje související s přípravou projektů spolupráce apod.) budou vždy v následujícím roce převedeny do alokace pro jednotlivé fiche.

Jiří Hodinka, Lucie Hlavinková

Spolufinancováno Evrospkou unií, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí