Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Hlavní změny podmínek v opatření Programu rozvoje venkova pro 12. kolo příjmu žádostí

Dne 15. prosince 2010 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 12. kolo příjmu žádostí. Jedná se o opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců a III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Mezi nejzásadnější změny v Obecných podmínkách Pravidel pro žadatele, které vedou ke zjednodušení a větší vstřícnosti systému vůči žadatelům, patří zakotvení ustanovení, které žadatelům umožňuje nechat si po podání Žádosti o dotaci a ještě před zahájením realizace projektu od SZIF závazně posoudit správnost provedení zadávacího řízení.

Dále dochází ke zřízení institutu tzv. Přezkumné komise Ministerstva zemědělství, jejímž cílem bude řešit stížnosti příjemců dotace na postup administrace SZIF či MZe.

Zároveň byl do Pravidel pro žadatele popsán postup, který byl doposud běžně aplikován, kdy se žadatel, v případě nesouhlasu s výší bodového hodnocení u konkrétního preferenčního kritéria, může obrátit na Ministerstvo zemědělství se žádostí o přezkum.

V opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců a III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova je zrušena povinnost doložení vlastnických či nájemních vztahů u parcel, na kterých stojí budova, která bude z dotace rekonstruována. Současně bude umožněno plošně všem žadatelům, jejichž projekt nebyl vybrán ke spolufinancování z důvodu nedostatku finančních prostředků, vrátit technickou dokumentaci, kterou předložili na Státní zemědělský intervenční fond (dále SZIF) při registraci žádosti o dotaci.

Hlavní změny v opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců se týkají zejména preferenčních kritérií. Z důvodu snahy efektivněji zvýhodňovat prioritní skupiny žadatelů dochází k významnému zpřesnění preferenčních kritérií zvýhodňujících ekologické podnikatele a projekty obnovující stávající stavby (regenerace brownfields). Dále bylo navýšeno bodové ohodnocení pro žadatele, kteří budou dále pořizovat investice nad částku přiznané dotace.

V opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova došlo ke sloučení záměru b) obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova a c) stálé výstavní expozice a muzea za účelem zjednodušení administrace tohoto opatření. Další změny se týkají některých preferenčních kritérií, kde došlo ke zrušení v důsledku sloučení výše uvedených záměrů a také k zamezení překryvů s jiným opatřeními PRV. Další hlavní změnou je v záměru a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova, a to v číselníku kódů, kde byly za účelem zjednodušení administrace sloučeny kódy 001,002 a 003 v jeden kód.

Zdroj dat: www.eagri.cz

 

Lucie Hlavinková

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".