Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Preferenční kritéria - základ hodnocení projektů

Každý z žadatelů, kteří předkládali nebo budou k MAS Via rustica o.s. předkládat žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (Leader), musel či bude muset v projektu popsat, jak naplňuje tzv. „preferenční kritéria". Jedná se o specifické podmínky, na jejichž základě je projekt hodnocen výběrovou komisí odpovídajícím počtem bodů.

Preferenční kritéria se dělí na kritéria povinná, stanovená příslušnými orgány Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), a na kritéria stanovená MAS.

Povinná preferenční kritéria jsou stanovena řídícími orgány jednotně pro všechna opatření (všechny fiche) a zahrnují následující body:

 1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa.

 2. Uplatňování inovačních přístupů.

 3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství.

 4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.

 5. Zaměření dopadů projektu na ženy.

O tom, jakým způsobem budou výše uvedená kritéria naplňována a hodnocena, rozhoduje každá MAS sama, tzn., že si musí stanovit vlastní metodiku, co, jak, a za kolik bodů bude pod každým z povinně daných kritérií hodnotit. Popis jednotlivých kritérií by měl být stanoven jednoznačně, aby členové výběrové komise, kteří provádějí bodové hodnocení, mohli objektivně posoudit, zda je či není dané kritérium splněno.

Snažili jsme se nastavovat náplň preferenčních kritérií tak, aby zohledňovala odpovědný přístup realizátorů projektů k místním obyvatelům a životnímu prostředí, vzájemnou smysluplnou spolupráci místních subjektů apod., což patří k zásadním principům programu Leader i dalších podobných iniciativ, jako je např. Místní agenda 21 (viz např. www.cenia.cz). Pro příklad zde uvádíme konkrétnější podmínky kritéria „Uplatňování inovačních přístupů.

Dílčí podmínky stanovené MAS pro povinné kritérium Uplatňování inovačních přístupů

 • Průzkum potřeb a/nebo aktivní zapojení veřejnosti (místních obyvatel, spolků apod.) v rámci přípravy a vlastní realizace projektu, využití výsledků/výstupů projektu cílovými skupinami.

 • Využití svépomocné a dobrovolné práce při vlastní realizaci projektu. Nejedná se o věcné plnění!

 • Zohlednění potřeb zdravotně handicapovaných osob, seniorů, rodičů s dětmi, využití výsledků/výstupů projektu cílovými skupinami.

 • Důraz na nediskriminační a motivační podmínky a prostředí pro přijímání nových a práci stávajících zaměstnanců žadatele.

 • Zohlednění vlivu projektu na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj.

 • Realizace projektu napříč několika obcemi či mikroregiony, víceúčelové využití výsledků projektu.

 • Důraz žadatele na odbornost a kvalitu jím provozované činnosti/zařízení, poskytovaných služeb, vyráběných produktů v souvislosti s předkládaným projektem.

 • Využití/obnova/rozvoj/propagace místního tradičního řemeslného a zemědělského potenciálu, diverzifikace zemědělských aktivit.

 • Další, výše neuvedené inovativní přístupy - vznik nových služeb či aktivit, inovativní řešení projektu.

Kritéria stanovená MAS určuje každá místní akční skupina na základě svých zkušeností a požadavků, ve výsledku je rovněž musí schválit příslušné orgány SZIF. Pro 5. výzvu, jejíž vyhlášení plánujeme zhruba na polovinu července, byla zvolena kritéria následující:

 1. Počet obyvatel v místě/místech realizace projektu (bodově jsou zvýhodněny menší obce).

 2. Soulad projektu s rozvojovou strategií obce/mikroregionu.

 3. Výše finanční spoluúčasti žadatele na financování projektu.

 4. Zaměření projektu na „tvrdé" i „měkké" akce a aktivity.

 5. Doba realizace projektu (bodově jsou zvýhodněny projekty realizované max. 12 měsíců).

Tato kritéria jsou, na rozdíl od předchozích výzev, stanovena jednotně pro všech šest fichí (oblastí podpory).

Smyslem preferenčních kritérií je motivace žadatelů a realizátorů projektů ke skutečnému naplňování uvedených principů a jejich uplatňování v praxi, nikoliv zvyšování administrativní zátěže. Jsme si vědomi toho, že je mnohdy jednodušší požadované doklady o naplňování příslušných kritérií zajistit tzv. „od stolu", než skutečně jednat se spoluobčany a partnery. Tento zjednodušený pohled na věc je však z hlediska dlouhodobého rozvoje regionu poněkud krátkozraký a nemůže přinést takové výsledky, jaké jsou dosahovány tam, kde jsou principy Leader a Místní agendy 21 skutečně naplňovány.

Není jednoduché stanovit preferenční kritéria tak, aby je žadatelé nepovažovali za zbytečná, nerealizovatelná a obtěžující, a současně aby byla jednoznačně doložitelná a hodnotitelná výběrovou komisí. Na těchto internetových stránkách byla v této souvislosti zveřejněna výzva k připomínkování podoby jednotlivých fichí, jednotlivé obce a potencionální žadatelé evidovaní v databázi MAS byli též již koncem roku 2010 informováni o možnosti připomínkovat navrhovaná preferenční kritéria. Žádné konkrétní návrhy jsme bohužel neobdrželi, preferenční kritéria hodnocená v 5. výzvě jsou proto stanovena dle zkušeností a požadavků MAS.

Kompletní přehled všech preferenčních kritérií včetně jejich bodového hodnocení naleznete zde.

Lucie Hlavinková

Spolufinancováno Evrospkou unií, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí