Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Princip využití prostředků z Programu rozvoje venkova či prostřednictvím MAS

Strategický plán Leader

Aby mohly místní akční skupiny získávat finanční prostředky na rozvojové projekty v regionu, musí nejprve zpracovat tzv. strategický plán Leader (SPL). To je dokument hodnotící aktuální stav, silné a slabé stránky, cíle a potenciál zájmového regionu v oblasti infrastruktury, životního prostředí, podnikatelských aktivit, cestovního ruchu, kultury, volnočasových aktivit apod. Součástí strategického plánu je i návrh konkrétních opatření, která přispějí k naplňování stanovených cílů. Každé opatření je shrnuto do podoby tzv. fiche (ve volném překladu ,,balík opatření či aktivit"), což je určitá osnova vymezující podmínky pro tvorbu projektů a jejich možnou dotační podporu z programu Leader. Strategický plán by si každá místní akční skupina měla zpracovat sama, za spoluúčasti aktivních zástupců veřejnosti, obcí, podnikatelů, spolků apod., přičemž může využít odbornou pomoc externího subjektu zabývajícího se komunitním plánováním apod.

Aby místní akční skupina získala finanční prostředky z Programu rozvoje venkova na vlastní realizaci strategického plánu, tj. na financování konkrétních rozvojových projektů v regionu, musí uspět v konkurenci dalších místních akčních skupin a její strategický plán musí být schválen Ministerstvem zemědělství a Statním intervenčním zemědělským fondem (SZIF).

Na období 2007 až 2013 bylo v České republice pro realizaci strategických plánů Leader, tj. poskytování dotací v rámci Opatření IV.1.1. Programu rozvoje venkova ČR, vybráno celkem 112 ze 160ti místních akčních skupin (mezi nimi též Via rustica o.s.). Následně došlo ke schválení dalších 32 MAS, které získali finanční podporu ze státního rozpočtu.

Výzvy k předkládání žádostí o dotaci

Jestliže je strategický plán místní akční skupiny schválen k financování, místní akční skupina pak minimálně jednou ročně veřejně vyhlašuje výzvu k předkládání projektů, tj. vybízí subjekty působící v zájmovém území MAS, aby v určitém termínu připravily a předložily své projektové záměry odpovídající tématu příslušné výzvy (tj. například projekty zaměřené na obnovu kulturních památek, na úpravu veřejných prostranství apod. - dle specifických cílů strategického plánu Leader té které MAS). Pracovníci MAS provedou u všech předložených projektů kontrolu, zda obsahují všechny povinné náležitosti a svým obsahem a zaměřením splňují stanovené podmínky. V případě nesrovnalostí jsou žadatelé vyzváni k nápravě, je-li vše v pořádku, projekty jsou postoupeny výběrové komisi k bodovému hodnocení. Členy výběrové komise nominuje sama místní akční skupina z řad svých členů, aktivních regionálních subjektů apod., kteří musí současně splnit podmínky nestrannosti a důvěrnosti. Projekty obodované výběrovou komisí jsou dále předány k hodnocení Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství, kteří vydají konečné rozhodnutí, zda předložené projekty získají či nezískají finanční podporu z Programu rozvoje venkova (resp. Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova).

Vlastní realizace projektů úspěšných žadatelů

V případě, že je projekt vybrán ke spolufinancování z Programu rozvoje venkova ČR, uzavře Státní zemědělský intervenční fond s úspěšným žadatelem dohodu o poskytnutí dotace, z níž žadateli/příjemci dotace plynou konkrétní povinnosti a podmínky pro vlastní realizaci projektu. Správnost realizace projektu je v průběhu projektu a při jeho ukončení kontrolována pracovníky SZIF i příslušné místní akční skupiny. Jestliže je projekt řádně proveden a vyúčtován, získá žadatel po jeho ukončení a odevzdání všech předepsaných dokumentů příslušnou dotaci. Projekt musí i po tomto „formálním" ukončení zůstat ještě po dobu stanovenou v dohodě o poskytnutí dotace vázán na svůj účel, tj. musí ve stanovené podobě a za stanovených podmínek sloužit účelům, pro něž byl původně vytvořen. Tuto skutečnost následně opět kontrolují pracovníci SZIF i příslušné MAS. Většinou je tato doba určena 5ti lety udržitelnosti, kdy mohou tito pracovníci kdykoliv přijet na kontrolu účelu a vázanosti projektu.

Spolufinancováno Evropskou unií Evropkým zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí