Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Realizace projektů spolupráce

Jednou ze součástí Programu rozvoje venkova, Osy IV. Leader, je Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. V rámci tohoto opatření je poskytována podpora projektům připraveným a realizovaným dvěma či více místními akčními skupinami společně. Jedná se o národní spolupráci, tj. realizaci projektů pouze českými MAS na území České republiky, nebo o spolupráci mezinárodní, kdy se jedna či více českých MAS účastní projektu spolu s jednou či více zahraničními MAS působícími na území členských států Evropské unie, popř. s jinými skupinami působícími na území třetích zemí, splňujícími příslušné podmínky Evropské komise. Projekty spolupráce jsou zaměřeny na vzájemnou výměnu informací, znalostí a zkušeností, příkladů dobré praxe, inovací a know-how mezi spolupracujícími MAS, aktivity a výstupy projektů jsou přínosné pro území každé z partnerských skupin, projekt přináší přidanou hodnotu, které by nebylo možno dosáhnout bez aktivního a smysluplného zapojení dvou či více partnerů. Projekty spolupráce by měly být připravovány komunitním způsobem, tzn., že jsou veřejně projednávány související podněty a potřeby dotčených cílových skupin a subjektů v daném území. Projekty spolupráce musí svým zaměřením a obsahem odpovídat alespoň jednomu z cílů opatření Programu rozvoje venkova vymezených pro projekty spolupráce.

Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro jeden projekt národní spolupráce, je 150 000 Kč, pro jeden projekt mezinárodní spolupráce činí 300 000 Kč.

Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro jeden projekt národní nebo mezinárodní spolupráce je 5 000 000 Kč.

O přidělení podpory konkrétním projektům rozhoduje Státní zemědělský intervenční fond.
V rámci projektů spolupráce, které již byly vybrány k podpoře z Programu rozvoje venkova (resp. Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova), jsou realizovány např. aktivity typu budování tematických turistických stezek ve spojení s obnovou kulturních památek či s interaktivními informačními systémy, propagace regionálních služeb a výrobků apod.

Základní podmínky realizace projektů spolupráce

 • Projekty musí být v souladu se Strategickými plány Leader nebo Integrovanými rozvojovými strategiemi partnerských MAS.

 • Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu.

 • Pro řízení projektu je založena Koordinační pracovní skupina a je zvolena Koordinační MAS.

 • Mezi partnerskými MAS je uzavřena Smlouva o spolupráci.

 • Projekt musí být realizován na území všech partnerských MAS, každá MAS odpovídá za realizaci konkrétní části projektu.

 • Projekt musí být realizován společně všemi partnerskými MAS, alespoň část projektu musí realizovat všechny MAS společně.

Opatření Programu rozvoje venkova využitelná pro projekty spolupráce

a) opatření s možností dotace 100% výdajů

 • I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

 • II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

 • III.3.1. Vzdělávání a informace

 • IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

b) opatření s možností dotace 90% výdajů

 • III.1.3. Podpora cestovního ruchu

 • III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

 • III.2.1.2. Občanské vybavení a služby

 • III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Lucie Hlavinková

Spolufinancováno Evropskou unií, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí