Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Realizace strategického plánu Leader MAS Via rustica o. s.

Příprava Integrované rozvojové strategie MAS Via rustica o.s.

Stěžením projektem, který MAS Via rustica o.s. hned od počátku svého vzniku realizovala, bylo zpracování tzv. Integrované strategie MAS Via rustica - strategického dokumentu hodnotícího aktuální stav, potřeby a možnosti rozvoje zájmového území MAS, jehož existence byla podmínkou pro zapojení do dalších aktivit programu Leader. Příprava této rozvojové strategie probíhala v letech 2004 až 2006 díky podpoře z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF), Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Na zpracování rozvojové strategie se podíleli sami členové a příznivci MAS pod vedením odborného lektora Bc. Daniela Roseckého, ředitele Centra pro komunitní práci jižní Čechy. Pracovních schůzek se účastnilo na čtyřicet představitelů soukromého a veřejného sektoru, vesměs zástupců mikroregionů, občanských sdružení, podnikatelských subjektů a škol působících na území MAS Via rustica o.s., kteří pracovali v pěti tématických pracovních skupinách. Během tohoto procesu bylo pro Integrovanou strategii Via rustica o.s. definováno pět prioritních oblastí.

Prioritní oblasti Integrované strategie MAS Via rustica o.s.

 • Priorita 1: Ochrana a tvorba životního prostředí

 • Priorita 2: Rozvoj zejm. drobného zemědělského i nezemědělského podnikání a služeb

 • Priorita 3: Podpora občanských iniciativ, kultury a tradic

 • Priorita 4: Vzdělávání, osvěta, informace

 • Priorita 5: Zlepšování základních podmínek a služeb pro život v obcích

Příprava a schválení realizace strategického plánu Leader MAS Via rustica o.s.

Dokumentem vycházejícím z Integrované strategie MAS Via rustica o.s. je Strategický plán Leader (SPL), který konkrétněji vymezuje možné oblasti podpory regionálních projektů na základě podmínek Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013. První verze Strategického plánu pro zájmové území MAS Via rustica o.s. byla zpracována v roce 2007, kdy byly aktualizovány vybrané údaje původní strategie a mapovány, příp. revidovány projektové záměry potenciálních žadatelů, na jejichž základě byla navržena jednotlivá opatření Strategického plánu Leader (fiche). Na přípravě tohoto dokumentu se podíleli členové MAS, ke spolupráci byly vyzvány všechny obce zájmového regionu, informace o přípravě SPL s možností zapojení veřejnosti byly též publikovány na internetových stránkách MAS, v regionálních zpravodajích apod.

Finální podoba Strategického plánu Leader MAS Via rustica o.s. byla spolu se žádostí o dotaci na jeho realizaci předložena v příslušné dotační výzvě na Státní zemědělský intervenční fond. V tomto kole výběru žádostí MAS Via rustica o.s. v konkurenci ostatních MAS z celé ČR neuspěla, byla pouze zařazena na pozici náhradníka, přičemž bylo zřejmé, že schválena nebude. Na základě připomínek hodnotitelů projektu byla následně připravena opět aktualizovaná a celkově upravená podoba Strategického plánu Leader MAS Via rustica o.s., která byla předložena v následujícím kole příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2., které probíhalo v říjnu 2008. Tentokrát se MAS Via rustica o.s. mezi 91 hodnocenými projekty umístila na 15. místě a její Strategický plán Leader byl schválen k realizaci, tzn. k dotační podpoře z PRV.

Co tato skutečnost znamená v praxi?

MAS Via rustica o.s. bude mít na realizaci Strategického plánu Leader pro období do roku 2013 zhruba 50 milionů Kč, z nichž více než 80 % bude v rámci jednotlivých dotačních výzev na základě předem stanovených kritérií sama MAS průběžně rozdělovat projektům předkládaným místními subjekty (obcemi, neziskovými organizacemi, podnikateli ...), necelých 20 % prostředků je určeno na režijní náklady a chod organizace.

Zaměření dotační podpory v rámci realizace SPL MAS Via rustica o.s.

Nejzásadnější součástí každého strategického plánu Leader pro samotné žadatele o dotaci jsou tzv. Fiche (balíky optaření či aktivit) - popisy navržených opatření vymezující oblast podpory, tj. kdo, na co, kolik finančních prostředků a za jakých podmínek může požadovat. Strategický plán Leader MAS Via rustica o.s. zahrnuje celkem 6 samostatných fichí:

 • Fich č. 1: Úprava a obnova veřejných prostranství, veřejné informační systémy

 • Fich č. 2: Spolková, vzdělávací a osvětová činnost v obcích

 • Fich č. 3: Movité a nemovité kulturní památky, drobné sakrální stavby

 • Fich č. 4: Infrastruktura cestovního ruchu

 • Fich č. 5: Infrastruktura pro podnikání v cestovním ruchu

 • Fich č. 6: Podpora malého podnikání a tradičních řemesel

 

Spolufinancováno Evropskou unií Evropkým zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí