Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Systém certifikace regionálních výrobků v České republice na Vysočině

Tak jako v předchozích článcích, také tentokrát si přiblížíme téma regionálních produktů a jejich certifikace. Nejprve se zaměříme na regionální značení v České republice obecně, podrobněji probereme pravidla udělování značky VYSOČINA regionální produkt® a podáme aktuální informace o nových držitelích tohoto certifikátu v našem kraji.

Regionální značení v ČR

Podobně jako v ostatních evropských zemích, i v České republice se v posledním desetiletí zvyšuje zájem o místní produkci. Vznikají proto značky, které garantují původ nejrůznějších produktů. Od roku 2005 se postupně vytváří jednotný systém značení, do nějž se zapojilo již 15 regionů: Krkonoše, Orlické hory, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Moravské Kravařsko, Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí, Podkrkonoší, Haná, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky, Prácheňsko a Broumovsko, o získání vlastní značky usiluje nyní také Podblanicko a Moravská brána. Každý z regionů má pro účely označování místních řemeslných a zemědělských produktů vlastní značku, která potvrzuje příslušnost certifikovaných výrobků k danému území, jejich kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Regiony jsou sdruženy v Asociaci regionálních značek, o.s., která zajišťuje koordinaci celého systému, propagaci myšlenky značení na celostátní úrovni a zapojuje se i do mezinárodních projektů.

V jednotlivých regionech ČR zapojených do systému značení výrobků působí regionální koordinátoři, kteří organizují vlastní značení konkrétních místních produktů, komunikují s jejich producenty, zajišťují komunikační toky mezi místními subjekty a Asociací regionálních značek, o.s. Každý region má vlastní samostatnou certifikační komisi, která rozhoduje o přidělování příslušné regionální značky konkrétním produktům.

Podrobné informace o historii zavádění značení místních výrobků v ČR, přehled aktuálních certifikovaných produktů z jednotlivých regionů a jejich prodejních míst, základní pokyny pro zájemce o certifikaci, příslušné kontakty apod. jsou k dispozici na www.regionalni-znacky.cz.

Jak poznat certifikované regionální produkty?

Výrobky nesoucí příslušnou regionální značku jsou označeny čtvercovou visačkou nebo samolepkou s logem značky (viz obrázky v doprovodu článku), logo může být začleněno také do vlastní etikety nebo obalu výrobku, případně může být umístěno na regálu, boxu apod., ve kterém se dané výrobky prodávají.

 

Hlavní přínos značení regionálních produktů

Místním producentům označování regionálních produktů umožňuje vyjádřit kvalitu a výjimečnost jejich výrobků, zdůraznit jejich sounáležitost s regionem, v neposlední řadě pro ně může představovat určitou konkurenční výhodu a vyšší zájem o jejich produkty ze strany spotřebitelů. Produkty nesoucí regionální značku jsou propagovány prostřednictvím tištěných materiálů, internetových stránek, audiovizuálních médií, při nejrůznějších regionálních trzích, veletrzích cestovního ruchu apod.

Regionální značení v kraji Vysočina

Značka VYSOČINA regionální produkt®, o jejíchž držitelích v zájmovém území MAS Via rustica o.s. jsme již dříve informovali, je udělována kvalitním produktům vyrobeným či vypěstovaným na Vysočině, které splňují stanovená certifikační kritéria (viz dále). Koordinaci systému regionálního značení v kraji Vysočina zajišťuje ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., se sídlem v Náměšti nad Oslavou. Vlastní hodnocení produktů provádí nezávislá certifikační komise složená ze zástupců Kraje, profesních komor a svazů, místních akčních skupin a dalších organizací, která zasedá zhruba dvakrát ročně. Výzvu k podávání žádostí o regionální značku VYSOČINA regionální produkt® pravidelně vyhlašuje agentura ZERA, konkrétní informace k daným výzvám a související dokumenty pro žadatele jsou zveřejněny na internetových stránkách www.regionalni-znacky.cz a www.zeraagency.eu.

Kritéria pro udělení značky VYSOČINA regionální produkt®

Značka VYSOČINA regionální produkt® je udělována výrobkům a produktům ve třech základních kategoriích:

 • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, pekařské výrobky, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, pivo aj. nápoje, med apod.

 • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, skla, papíru, slámy apod., keramika, krajky, originální textilní výrobky, šperky, upomínkové předměty apod.

 • Přírodní produkty - lesní plody, léčivé rostliny, čaje, rostlinné extrakty pro léčebné či kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

Výrobce i výrobek ucházející se o značku VYSOČINA regionální produkt® musí splňovat specifická kritéria (viz dále), jejichž splnění žadatel dokládá jednak předloženým vzorkem daného výrobku, jednak příslušnými dokumenty.

Způsobilost každého k certifikaci předloženého produktu posuzuje pro tyto účely stanovená certifikační komise. Ta má právo žádost o udělení značky zamítnout, jestliže je výrobek v rozporu s cílem značky, odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno značky. Kompletní certifikační pravidla jsou ke stažení na www.regionalni-znacky.cz.

Kritéria pro výrobce:

1. Místní subjekt

 • Živnostník, firma, organizace s provozovnou na Vysočině

 • Zemědělec hospodařící na území kraje Vysočina

2. Kvalifikace pro příslušnou výrobu

 • Platný živnostenský list pro danou výrobu, zemědělci musí mít živnostenský list nebo být vedeni v evidenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

3. Bezdlužnost

 • Na firmu není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani sociálním a zdravotním pojištění, proti podnikateli není vedeno řízení ze strany České obchodní inspekce.

4. Zaručení standardní kvality výroby

 • Žadatel o značku zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro daný provoz (hygienické a technické normy, bezpečnost práce apod.).

5. Výroba nepoškozuje přírodu

 • Žadatel při své podnikatelské činnosti nepoškozuje životní prostředí ani jeho složky

  nad míru stanovenou platnými právními předpisy a podle svých technických a finančních možností dodržuje (nebo bude v budoucnu dodržovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí (šetrné nakládání s vodou, energií a surovinami, minimalizace a třídění odpadů, minimalizace chemických látek, etické zacházení se zvířaty apod.).

Kritéria pro výrobek

1. Spotřební zboží nebo zemědělské a přírodní produkty vyrobené na Vysočině

 • Nutno předložit vzorek výrobku k posouzení, není-li to možné nebo vhodné, předložit fotografii, popis apod.

2. Zaručení standardní kvality

 • Žadatel čestným prohlášením zaručuje, že výrobek splňuje všechny předpisy a normy, které jsou pro něj stanoveny.

3. Šetrnost k přírodě

 • Žadatel čestným prohlášením dokládá, že výrobek ani jeho obal nepoškozují životní prostředí, jeho složky ani zdraví lidí nad míru stanovenou platnými právními předpisy, a to v žádné fázi svého životního cyklu (výroba, používání, likvidace), a podle technických a ekonomických možností splňují (nebo budou v budoucnu splňovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí (využití ekologicky šetrných materiálů, minimalizace odpadů apod.).

4. Jedinečnost spojená s regionem

 • Tradiční výrobek z Vysočiny

  • Výrobek, výrobní technologie nebo firma existují na Vysočině:

   • 5 nebo méně let = 0 bodů

   • 6 až 10 let = 1 bod

   • 11 až 20 let = 2 body

   • 21 až 50 let = 3 body

   • 51 až 100 let = 4 body

   • déle než 100 let = 5 bodů

  • Tradice se může týkat buď daného konkrétního typu výrobku, výrobní technologie (i když samotný výrobek již může být nový) nebo firmy (působí na Vysočině po uvedenou dobu, ačkoli výrobky nebo technologie může mít nové).

  • Nutno předložit dokazující písemný dokument nebo historický pramen.

 • Produkt z místních surovin

  • Výrobek je vyroben alespoň částečně z místních surovin, tedy surovin pocházejících z území kraje Vysočina. Suroviny uvedené jako místní nesmí být nikdy nahrazovány, míseny nebo kombinovány s jinými surovinami. Výrobek obsahuje následující podíl místních surovin:

   • méně než 10 % = 0 bodů

   • alespoň 20 % = 1 bod

   • alespoň 40 % = 2 body

   • alespoň 60 % = 3 body

   • alespoň 80 % = 4 body

   • (téměř) 100 % = 5 bodů

  • Procentní zastoupení se může týkat hmotnosti výrobku, objemu, počtu jednotlivých součástí apod., záleží na charakteru výrobku; do hodnocení není zahrnut obal výrobku. Do výpočtu se nezahrnují nezbytné vedlejší přísady, které v daném regionu nelze získat (např. sůl). 

  • Určité potraviny a produkty musí v této části získat 5 bodů, tedy splnit 100% zastoupení místních surovin. Jedná se o: med, mléko, vejce, minerální vodu, byliny, lesní plody.

  • Nutno předložit popis výrobku a seznam použitých surovin s udáním místa původu.

 • Ruční/řemeslná práce

  • Výrobek je vyráběn alespoň částečně ručně. Ruční prací se rozumí to, že řemeslník vnáší do každého výrobku vlastní osobitost - každý kus je originál. Při takové výrobě tedy může řemeslník používat nejrůznější nástroje a přístroje (např. i s elektrickým pohonem), pokud výsledný produkt závisí na jeho řemeslné zručnosti.

  • Mezi výrobními postupy je podíl ruční práce:

   • 0 % = 0 bodů

   • do 20 % = 1 bod

   • do 50 % = 2 body

   • do 70 % = 3 body

   • do 95 % = 4 body

   • (téměř) 100 % = 5 bodů

  • Uvedená % vyjadřují podíl doby, po kterou se výrobce osobně (fyzicky) a přímo podílí na procesu výroby daného výrobku. Do celkového trvání výroby se nezapočítává doba, kdy je výrobek v klidu a pracuje " sám " (např. doba chladnutí, uležení, tuhnutí apod.).

 • Výrobky s hlavním motivem Vysočiny

  • U výrobků, pro které je to relevantní (upomínkové a propagační předměty, umělecká díla, tiskoviny apod.), může k jedinečnosti přispět jejich hlavní motiv nebo obsah, jestliže souvisí s Vysočinou:

   • motiv vůbec nesouvisí s Vysočinou (např. letadlo) = 0 bodů

   • motiv z Vysočiny, ale souvisí i s jinými územími (např. běžná květina) = 1 bod

   • motiv z Vysočiny, ale souvisí i s jinými chráněnými/horskými územími (např. vzácná horská květina) = 2 body

   • motiv z Vysočiny (odjinud být nemůže), ale návštěvník jej nemusí jednoznačně identifikovat = 3 body

   • stejný motiv jako v předchozím případě doplněný identifikačním nadpisem = 4 body

   • jednoznačně charakteristický motiv Vysočiny = 5 bodů

 • Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku

  • Výrobek svou kvalitou nebo jinými výjimečnými vlastnostmi dobře reprezentuje region.

  • Kvalita výrobku bude posouzena certifikační komisí na základě vzorku výrobku (v odůvodněných případech dle fotografie nebo popisu vlastností výrobku v žádosti). Komise udělí podle vlastního uvážení 0 až 5 bodů.

  • Certifikační komise bude posuzovat výrobek (vč. obalu) z hlediska preciznosti zpracování, funkčnosti, originality, estetických a smyslových vlastností (vůně, chuť apod.) a šetrnosti vůči životnímu prostředí (ve srovnání se standardem u daného druhu výrobku).

  • Jestliže výrobek získal ocenění pro svoji kvalitu či inovaci, popř. šetrnost vůči životnímu prostředí, získává automaticky min. 3 body. Jestliže se jedná o české nebo evropské certifikáty kvality a/nebo šetrnosti vůči životnímu prostředí (EŠV, Czech made, norma Český med, BIO, ISO, Flower, Nositel tradice, KlasA), získává výrobek automaticky 5 bodů (plný počet).

  • Jestliže zemědělský nebo lesní podnik, případně včelař, hospodaří na území CHKO v souladu s předpisy Správy CHKO a výrobek nebo suroviny pocházejí alespoň z části z uvedeného území, získává automaticky min. 3 body.

  • Je-li výrobek vyráběn v chráněné dílně nebo handicapovanými spoluobčany, získá min. 3 body.

Noví a staronoví držitelé značky VYSOČINA regionální produkt®

MAS Via rustica o.s. má tu čest být jedním z členů certifikační komise pro udělování značky VYSOČINA - regionální produkt®. Tato komise v pátek 22. dubna letošního roku rozhodovala o opětovném udělení značky sedmi výrobkům, kterým koncem dubna končila dvouletá platnost předchozích certifikátů, a o certifikaci pěti dalších výrobků, které o značku usilovaly poprvé. Všechny předložené výrobky certifikaci VYSOČINA - regionální produkt® získaly, k čemuž jejich výrobcům srdečně blahopřejeme. Kompletní přehled všech držitelů značky je k dispozici na www.regionalni-znacky.cz.

Opětovně certifikované výrobky (duben 2011)

 • ručně vyráběná bižuterie paní Evy Kadrnožkové z Vladislavi

 • Český med z Kamenice nad Lipou a Kamenická Medovina pana Filipa Lišky z Pravíkova

 • pivo Rebel z Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s.

 • kožené plastiky a originální kožená galanterie paní Blanky Mudrové z Rynárce

 • ručně vyráběné šperky paní Marie Převrátilové z Lipnice nad Sázavou

 • užitková a dekorativní keramika pana Zdeňka Skřivánka z Bezděkova

 • oděvní originály (šaty, sukně, halenky ....) pro chráněnou značku IN-spirace paní Ireny Šikulové z Bystřice nad Pernštejnem

Nově certifikované výrobky (duben 2011)

 • patchworkové výrobky paní Zuzany Bohuslavové z Náměšti nad Oslavou

 • polotmavý ležák POLO z Pivovaru Chotěboř, s.r.o.

 • háčkovaná a pletená móda firmy Pleta DESIGN s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou

 • dveřní kování pana Marka Šemíka z Rozsochatce

 • Kralická medovina a med pana Josefa Valy z Kralic nad Oslavou

Subjekty zastoupené v certifikační komisi pro udělování značky VYSOČINA regionální produkt®

 • Agrovenkov Vysočina, o.p.s., Jihlava - Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova kraje Vysočina

 • MAS Oslavka, o.p.s., Náměšť nad Oslavou

 • Asociace regionálních značek, o.s., Praha

 • MAS Via rustica o.s., Pacov

 • Český statistický úřad Jihlava

 • Okresní agrární komora pro okres Jihlava, Jihlava

 • Hospodářská komora Jihlava

 • Potravinářská komora ČR (prostřednictvím člena Moravia Lacto, a.s., Jihlava)

 • Chaloupky, o.p.s., Kněžice

 • PRO-BIO regionální centrum Vysočina, Jihlava

 • Kraj Vysočina, Jihlava

 • Svaz venkovské turistiky, Telč

 • MAS IECC, o.p.s., Moravské Budějovice

 • Zemědělský svaz ČR, územní organizace Jihlava

 • MAS Jemnicko, o.p.s., Jemnice

 • ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou

 • MAS Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí

Lucie Hlavinková

Odborné připomínky a poskytnutí log: PhDr. Kateřina Čadilová, Asociace regionálních značek, o.s.

Zdroj informací: www.regionalni-znacky.cz

Spolufinancováno Evropskou unií, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa inevstuje do venkovských oblastí