Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Základní informace o Programu rozvoje venkova

Program rozvoje venkova pro období 2007 - 2013, dále jen PRV je základním programovým dokumentem České republiky pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) na období 2007 - 2013, schválený Výborem pro rozvoj venkova Evropské komise, garantovaný a koordinovaný Ministerstvem zemědělství ČR a administrativně zpracovávaný Státní zemědělským intervenčním fondem. Program přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách, podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

PRV navazuje na předcházející programové dokumenty: Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v ČR, Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004 -2006, SAPARD a Leader ČR (český dotační program pracující metodou Leader).

Program rozvoje venkova se dělí na 4 prioritní osy, které konkrétněji vymezují opatření pro přidělování finančních prostředků z EAFRD.

Prioritní osy Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013

 • Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

 • Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny

 • Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

 • Osa IV – Leader

Osy I. - III. jsou osami obsahovými, osa IV. Leader je osou metodickou a realizuje se prostřednictvím naplňování cílů jednotlivých opatření os I. až III. Osa IV. Leader, která se dále dělí na 3 navzájem provázaná opatření, má stimulovat místní rozvoj, zvyšovat organizační schopnosti místních komunit a zastavit postupné upadání venkovských oblastí podporou inovací.

Opatření Osy IV. Leader

 • Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

  • Podpora místních akčních skupin realizujících vlastní strategický plán Leader (SPL): dotace na zpracování SPL, provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací SPL (jedná se tzv. režijní výdaje)

 • Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

  • Podpora projektů místních subjektů v souladu s opatřeními stanovenými v SPL: dotace na konkrétní projekty jednotlivých žadatelů působících v regionu MAS, dotace jsou vypisovány dle schválených projektových opatření každé MAS, která prošla výběrem na Ministerstvu zemědělství.

 • Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

  • Podpora projektů realizovaných ve spolupráci dvou a více MAS z jedné či více evropských zemí: dotace na konkrétní projekty spolupráce odpovídající strategickým plánům partnerských MAS.

Spolufinancováno Evropskou unií Evropkým zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí