Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Změny a zjednodušení v administraci žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v roce 2011

Již od podzimu loňského roku připravuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve spolupráci s Pracovní skupinou pro realizaci programu Leader při Národní síti MAS ČR zjednodušení pravidel a snížení byrokracie při přípravě a administraci žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, osy 4 Leader (tj. realizace strategických plánů Leader místních akčních skupin). Některé změny (zejm. v pravidlech pro zajišťování vlastní činnosti MAS) začaly platit již od 1. ledna 2011, další, týkající se administrace projektů konečných žadatelů (tedy subjektů předkládají -cích své žádosti o dotaci na jednotlivé MAS) budou platit od června 2011.

MAS Via rustica o.s. v souvislosti s výše uvedenými a dalšími specifickými změnami v podmínkách jednotlivých opatření v současné době provádí aktualizaci Strategického plánu Leader, všech fichí a souvisejících dokumentů pro žadatele.
Všechny materiály budou poté předloženy ke schválení pracovní -kům SZIF na centrálním pracovišti v Praze.

Vzhledem k administrativní a časové náročnosti tohoto procesu jak ze strany MAS, tak SZIF, plánuje MAS Via rustica o.s. vyhlášení příští výzvy k předkládání žádostí o dotaci až na přelom června a července tohoto roku.

Podrobnější informace o konkrétních změnách v jednotlivých fichích přineseme v nějbližší době na našich stránkách.

Lucie Hlavinková

Základní změny v administraci žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader, týkající se konečných žadatelů - předkladatelů projektů

  1. Žádost o dotaci budou koneční žadatelé pžedkládat na MAS pouze v elektronické podobě (na CD), žádost bude zahrnovat i údaje dříve obsažené v samostatné osnově projektu, součástí elektronické žádosti bude též čestné prohlášení pro příslušné hlavní, případně vedlejší opatření/podopatření.

  2. Elektronický formulář žádosti o dotaci bude unikátní pro každou MAS a každou výzvu, bude obsahovat konkrétní údaje z aktuálně platných fichí.

  3. Většina příloh bude moci být předkládán pouze v prosté kopii.

  4. V rámci jednotlivých fichí si budou moci sami žadatelé dle charakteru projektu vybrat řežim podpory (tj. zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu, zda spadá do režimu „de minimis“, bude se řídit dle „obecného nařízení o blokových výjimkách“ či dle ražimu „ostatní“)

  5. Ve většině opatření došlo k významnému rozšíření výčtu způsobilých výdajů, v řadě případů byly některé kódy způsobilých výdajů pro zjednodušení sloučeny.

Spolufinancováno Evropskou unií, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí