Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Financování činnosti spolku Via rustica o. s.

Základními finančními zdroji na zajištění činnosti spolku Via rustica z.s. jsou prostředky z dotací na jednotlivé realizované projekty, poplatky od účastníků vzdělávacích kurzů, platby za kopírovací a tiskové služby pro veřejnost, finanční prostředky z pronájmu majetku a členské příspěvky. Projekty realizované v rámci dotačních programů Evropské unie, které představují převážnou náplň činnosti spolku, musí být nejprve financovány z vlastních zdrojů a teprve po úspěšné realizaci projektu a schválení jeho vyúčtování může být proplacena příslušná dotace. Na toto „předfinancování" byly u prvního projektu souvisejícího se vznikem MAS a tvorbou rozvojové strategie zájmového území využity prostředky z členských příspěvků jednotlivých mikroregionů, v současné době jsou pro tyto účely využívány prostředky z bankovních úvěrů a zisku ze služeb, které spolek nabízí. Prostředky získané z realizace vzdělávacích kurzů a případných dalších služeb pro veřejnost (kopírování, tisk ...) jsou po úhradě souvisejících provozních nákladů využity na zajištění další činnosti spolku, tj. financování nákladů, na které není možné čerpat dotaci, ale které v souvislosti s naplňováním cílů spolku a realizací dalších projektů zákonitě vznikají.