Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Historie iniciativ a aktivit spolku

Prosinec 2004

podání žádosti o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Podopatření 2.1.4 - Rozvoj venkova (LEADER+) na realizaci projektu posilujícího schopnosti místní akční skupiny a zahrnujícího přípravu integrované rozvojové strategie zájmového území

Leden - září 2005

 • pravidelné schůzky členů sdružení Via rustica o.s.
 • příprava integrované rozvojové strategie zájmového území
 • jednání s dalšími partnery - potencionálními členy sdružení
 • účast na vzdělávacích a informačních akcích týkajících se rozvoje venkova

Říjen 2005

získání Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a podepsání souvisejících podmínek a dohod k realizaci projektu se Státním zemědělským intervenčním fondem

Leden 2006

 • přijetí nových členů sdružení: Základní školy a Mateřské školy Černovice, zájmového sdružení právnických osob Brána Vysočiny, dobrovolných svazků obcí Hořepnický region, Košeticko, Lípa - s tím související rozšíření zájmového území o 30 obcí a 4 města
 • uspořádání dvou seminářů pro veřejnost (v Kamenici nad Lipou a Pacově) informujících o principech iniciativy LEADER+ a o činnosti a cílech místní akční skupiny Via rustica o.s.

Únor až září 2006

 • aktivní činnost pracovních skupin připravujících integrovanou rozvojovou strategii zájmového území pod vedením Centra pro komunitní práci jižní Čechy
 • uspořádání semináře pro veřejnost v Cetorazi informujícího o principech iniciativy LEADER+ a o činnosti a cílech místní akční skupiny Via rustica
 • pravidelné koordinační schůzky členů rady sdružení související s realizací projektu LEADER+
 • příprava žádosti do Společného regionálního operačního programu na vzdělávací aktivity v území sdružení, název projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina", náklady projektu cca 4 mil. Kč

Srpen 2006

 • představení konceptu rozvojové strategie zájmového území členským mikroregionům
 • příprava projektu do Evropského sociálního fondu ,,Rozvoj nových forem vzdělávání na venkově a v zemědělství", náklady projektu ve výši 950 000,- Kč

Září 2006

 • projednání a schválení finální podoby integrované rozvojové strategie zájmového území členy pracovních skupin a valnou hromadou sdružení
 • představení rozvojové strategie zájmového území veřejnosti formou výstavy v Kamenici nad Lipou a Pacově

Říjen 2006

 • schválení projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" ve SROPu
 • schválení projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" v ESF

Listopad 2006

 • spuštění projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina", manažer projektu Bc. Jiří Hodinka a Bc. Adam Jaroš

Únor 2007

 • spuštění projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství", manažer projektu Bc. Jiří Hodinka a Mgr. Lucie Brázdová
 • příprava žádosti do Fondu Vysočiny o finanční pomoc při provozu sdružení Via rustica o.s.,

Květen 2007

 • schválení žádosti Fondem Vysočiny o finanční pomoc při provozu sdružení Via rustica o.s.
 • spuštění projektu pro nákup vybavení a provoz sdružení, realizátor Bc. Jiří Hodinka
 • příprava žádosti do Fondu Vysočiny, programu ŽP - zdroj bohatství Vysočiny 2007 na přípravu zázemí pro vzdělávací projekty v oblasti životního prostředí

Srpen 2007

 • schválení žádosti žádosti Fondem Vysočiny, programu ŽP - zdroj bohatství Vysočiny 2007 na přípravu zázemí pro vzdělávací projekty v oblasti životního prostředí, realizátor Bc. Jiří Hodinka a Josef Bojanovský
 • příprava projektu ,,Vzdělávání seniorů na PC" a získání finanční pomoci od Města Pacov

Září 2007

 •   zahájení vzdělávacího kurzu na PC pro seniory v Pacově

Listopad 2007

 • zahájení seminářů projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství", hlavní koordinátorka seminářů Mgr. Lucie Brázdová

Prosinec 2007

 • vyúčtování schválených finančních protředků z Fondu Vysočiny na provozní náklady sdružení
 • ukončení vzdělávacího kurzu na PC pro seniory
 • podání žádosti do Programu rozvoje venkova,osa IV - Leader +
 • ukončení kurzu Obsluha osobního PC v Pacově v projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

Leden 2008

 • ukončení kurzu Obsluha osobního PC v Kamenici nad Lipou v projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

Únor 2008

 • ukončení seminářů projektu ,,Rozvoj nových forem profesníh vzdělávání na venkově a v zemědělství"
 • ukončení kurzu účetnictví v Kamenici nad Lipou v projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

Březen 2008

 • 5. 3. 2008 - konání Valné hromady sdružení, přijetí dvou nových členů, volba nové Výkonné rady sdružení
 • zahájení výuky českého jazyka pro obyvatele Vietnamské národnosti ve spolupráci s pacovskými strojírnami, osoba odpovědná za realizaci - Bc. Adam Jaroš a Bc. Jiří Hodinka
 • ukončení kurzů účetnictví v Kamenici nad Lipou probíhajících v rámci projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

Duben 2008

 • ukončení kurzu vzdělávání obyvatel Větnamské národnosti v Českém jazyce
 • ukončení projektu ,,Rozvoj dalšího profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství"
 • podání žádosti do EHP/Norska - název projektu ,,Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka"
 • ukončení kurzů účetnictví v Pacově probíhajících v rámci projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"
 • zahájení vzdělávání seniorů na PC na gymnáziu v Pacově - kurz pro začátečníky a kurz pro mírně pokročilé
 • zamítnutí podané žádosti do Programu ROzvoje venkova, osa IV.

Květen 2008

 • ukončení kurzů PC, anglického jazyka a autoškol na nákladní automobil v rámci projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"
 • schválení projektu ,,Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka" financované z 85 % z EHP/Norska, osoba odpovědná za realizaci - Bc. Jiří Hodinka a Ing. Jiří Holas

Červen 2008

 • ukončení projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"
 • odevzdání vyúčtování k projektu ,,Rozvoj profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" garantovi dotace
 • odevzdání vyúčtování k projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní obalsti kraje Vysočina"

Červenec 2008

 • spuštění zpoplatněných kurzů výuky na PC pro pokročilé v MS Office - 2 kurzy

Srpen 2008

 • ukončení prvních zpoplatněných kurzů na PC pro začátečníky a pro mírně pokročilé

Září 2008

 • spuštění komerčních kurzů AJ, NJ, PC
 • přijetí nových členů do sdružení
 • zahájení aktualizace žádosti o finanční prostředky do Programu rozvoje venkova, osy IV.

Říjen 2008

 • podání žádosti do 2. kola Programu rozvoje venkova, osy IV.
 • spuštění nových zpoplatněných kurzů - PC, AJ

Únor 2009

 • přihlášení sdružení do NS MAS ČR

Duben 2009

 • schválení Strategického plánu Leader v rámci Programu rozvoje venkova, osy IV.

Květen 2009

 • Valná hromada Via rustica o.s. v Kamenici nad Lipou

Červen 2009

 • zahájení realizace SPL, hlavní manažer SPL - Bc. Jiří Hodinka a Lucie Hlavinková, DiS.

Srpen 2009

 • přijmutí nového administratovního pracovníka Petra Holendy k realizaci SPL

Září 2009

 • přestěhování kanceláře MAS Via rustica o.s. na adresu: Španovského 319, 395 01 Pacov
 • zahájení vyhlašování výzev k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader, a související administrace projektů jednotlivých žadatelů (tj. vlastní realizace Strategického plánu Leader MAS Via rustica o.s.)
 • vyhlášení první výzvy k příjmů žádostí o poskytnutí dotace do Leaderu v rámci Programu rozvoje venkova

Říjen 2009

 • administrace projektů přijatých v první výzvě k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci SPL
 • V první výzvě přijato celkem 8 žádostí o poskytnutí dotace z Leaderu, resp. Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Základna Hutě - stavební úpravy obytné části a hospodářského stavení" - žadatel Asociace TOM ČR Kamarádi Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Výměna nevyhovující střešní krytiny na klubovně spolku" - žadatel Klub českých turistů Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Stavba kryté pergoly se stoly a lavicemi a objektem pro podávání občerstvení" - žadatel Obec Častrov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Kulturní dům ve Vlasenici - přístavba kryté terasy" - žadatel obec Lhota-Vlasenice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Stavební úpravy kulturního zařízení v obci Moraveč" - žadatel obec Moraveč
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Úprava sportoviště a obnova hasičské zbrojnice v obci Salačova Lhota" - žadatel obec Salačova Lhota
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Rekonstrukce a zateplení  hasičské zbrojnice Košetice" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Košetice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Rekonstrukce fotbalových kabin" - žadatel TJ Sokol Černovice

Prosinec 2009

 • ukončení zpoplatněných PC kurzů

Únor 2010

 • podpisy Dohod o poskytnutí dotace u žádostí, které byly schváleny v první výzvě

Březen - Červen 2010

 • příjem žádostí a administrace projektů přijatých ve druhé výzvě k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci SPL
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Areál zámku Pacov - úpravy prostor u hospodářských budov" - žadatel město Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Modernizace veřejného rozhlasu v obci Kámen" - žadatel obec Kámen
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Stavební úpravy klášterního kostela Sv. Václava v Pacově" - žadatel město Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Probouzení Těchobuze - II. etapa - oprava části venkovních omítek" - žadatel obec Těchobuz
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Oprava kostela sv. Bartoloměje v Křešíně" - žadatel Římskokatolická farnost Křešín
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Oprava kostela sv. Václava v Lukavci" - žadatel Římskokatolická farnost Lukavec
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vyklanticích" - žadatel Římskokatolická farnost Vyklantice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova drobných sakrálních staveb I." - žadatel ZO ČSOP Pacov

Srpen - říjen 2010

 • příjem žádostí a administrace projektů přijatých ve třetí výzvě k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci SPL
 • úspěšné ukončení prvního projektu realizovaného na území MAS v rámci Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader (Strategického plánu Leader MAS Via rustica o.s.) - "Rekonstrukce fotbalových kabin TJ Sokol Černovice"
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Sportovní tréninkové centrum pro BMX-DIRT PARK Pacovský Propad" - žadatel Automotoklub Pacov v AČR
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova sokolovny v Pacově" - žadatel město Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Pořízení technologie pro obecní bazén v Bratřicích" - žadatel obec Bratřice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Výstavba víceúčelového hřiště v obci Samšín" - žadatel obec Samšín
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Centrum volnočasových aktivit Jetřichovec" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova hasičské zbrojnice s klubovnou v obci Kámen" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Kámen
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kulturního zařízení a nákup hasičské stříkačky" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Pošná
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Rozšíření a úprava klubových prostor sportovního areálu u sv. Anny" - žadatel TJ Slavoj Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kuželny v Cetorazi" - žadatel TJ Sokol Cetoraz

Listopad 2010

 • Ukončení realizace projektu ,,Stavba kryté pergoly se stoly a lavicemi a objektem pro podávání občerstvení" - žadatel Obec Častrov

Prosinec 2010 - únor 2011

 • zahájení vydávání zpravodaje PRIMAS
 • zahájení aktualizace Strategického plánu Leader MAS Via rustica o.s. pro období 2011-2013
 • příjem žádostí a administrace projektů přijatých ve čtvrté výzvě k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci SPL
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Zázemí pro agroturistiku a hippostanici k.ú. Velká Rovná" - žadatel Mgr. Lucie Brázdová

Březen - červen 2011

 • Příprava informačních banerů MAS a členských mikroregionů
 • Příprava dokumentů pro vyhlášení 5. výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci realizace SPL
 • Podpisy Dohod o poskytnutí dotace k projektům schválených k realizaci ve 3. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí dotace
 • Účast na Valné hromadě NS MAS ČR
 • Účast na školení k projektům spolupráce ke IV. ose PRV
 • Pokus o navázání spolupráce s MAS Humpolecko a MAS Šipka
 • Příprava výstavy v zámecké kapli Pacov - aktivity MAS, mikroregionů a členů MAS v rámci akce ,,Den mikroregionů"
 • Navázání kontaktů s MAS Loucko - přípravy společných projektů
 • Valná hromada MAS Via rustica o.s.
 • Ukončení realizace projektu ,,Kulturní dům ve Vlasenici - přístavba kryté terasy" - žadatel obec Lhota-Vlasenice
 • Ukončení realizace projektu ,,Úprava sportoviště a obnova hasičské zbrojnice v obci Salačova Lhota" - žadatel obec Salačova Lhota
 • Ukončení realizace projektu ,,Rekonstrukce a zateplení  hasičské zbrojnice Košetice" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Košetice
 • Ukončení realizace projektu ,,Základna Hutě - stavební úpravy obytné části a hospodářského stavení" - žadatel Asociace TOM ČR Kamarádi Pacov
 • Ukončení realizace projektu ,,Výměna nevyhovující střešní krytiny na klubovně spolku" - žadatel Klub českých turistů Pacov
 • Ukončení realizace projektu ,,Stavební úpravy kulturního zařízení v obci Moraveč" - žadatel obec Moraveč
 • Ukončení realizace projektu ,,Oprava kostela sv. Bartoloměje v Křešíně" - žadatel Římskokatolická farnost Křešín
 • Ukončení realizace projektu ,,Oprava kostela sv. Václava v Lukavci" - žadatel Římskokatolická farnost Lukavec

Červenec -prosinec 2011

 • Vyhlášení 5. výzvy k příjmu žádostí o poskytnutí dotace z osy IV. Programu rozvoje venkova
 • Administrace přijatých projektů v 5. výzvě k příjmu žádostí o dotace
 • Prezentace činností MAS Via rustica o.s. na Ministerstvu zemědělství
 • Prezentace MAS Via rustica o.s. na setkání zástupců obcí v Jindřichově Hradci
 • Zahájení přípravy projektu spolupráce s MAS Loucko a Českomoravské pomezí - projekt na podporu řemesel a tradic v zájmových územích a vzdělávání pracovníků muzeí a kulturních zařízení
 • Vydání propagačního kalendáře MAS Via rustica o.s. a vyhodncoení soutěže dětí ,,Region očima dětí"
 • Ukončení členství Svazku obcí Lípa z důvodu ukončení činnosti svazku
 • Přijetí nového člena Josefa Bojanovského
 • Ukončení realizace projektu ,,Areál zámku Pacov - úpravy prostor u hospodářských budov" - žadatel město Pacov
 • Ukončení realizace projektu ,,Modernizace veřejného rozhlasu v obci Kámen" - žadatel obec Kámen
 • Ukončení realizace projektu ,,Stavební úpravy klášterního kostela Sv. Václava v Pacově" - žadatel město Pacov
 • Ukončení realizace projektu ,,Probouzení Těchobuze - II. etapa - oprava části venkovních omítek" - žadatel obec Těchobuz
 • Ukončení realizace projektu ,,Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vyklanticích" - žadatel Římskokatolická farnost Vyklantice
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova drobných sakrálních staveb I." - žadatel ZO ČSOP Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Úprava prostranství za Pacovským zámkem" - žadatel město Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Úprava veřejného prostranství návsi před kaplí ve Stanovicích" - žadatel městys Nová Cerekev
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Zpevněné plochy a úprava zeleně v obci Bratřice" - žadatel obec Bratřice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Úpravy veřejných prostranství a ploch v obci Kámen" - žadatel obec Kámen
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Informace pro občany obce Košetice" - žadatel obec Košetice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Úprava veřejného prostranství a obnova autobusových čekáren" - žadatel obec Onšov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Úprava veřejného prostranství v Útěchovicích pod Stražištem" - žadatel obec Útěchovice pod Stražištěm
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova návesního parku v obci Zhořec" - žadatel obec Zhořec
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Turistická základna Hutě - úpravy pláště obytné části + energetické úspory" - žadatel Asociace TOM ČR Kamarádi Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Oprava "Mlíkárny" v Dobré Vodě u Pacova" - žadatel Mlíkaři
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Spolkové klubovny v Arneštovicích" - žadatel obec Arneštovice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova budovy bývalé školy v Dobré Vodě u Pacova" - žadatel obec Dobrá Voda u Pacova
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Stavební úpravy kulturního zařízení v Obci Moraveč - 2. část" - žadatel obec Moraveč
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Rekonstrukce obecní společenské místnosti" - žadatel obec Onšov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Klubovna hasičů v Arneštovicích" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Arneštovice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova budovy bývalé školy v Benešově u Černovic" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Benešov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Centrum volnočasových aktivit Jetřichovec - 2. etapa" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Víceúčelové hřište TJ Sokol Hořepník" - žadatel TJ Sokol Hořepník
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Restaurování varhan v evangelickém kostele v Moravči" - žadatel Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Moravči
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Záchrana kostela v Dobešově" - žadatel město Černovice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Stavební úpravy klášterního kostela sv. Václava II." - žadatel město Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kaplicky v obci Eš" - žadatel obec Eš
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kapličky v Teškovicích" - žadatel obec Onšov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kostela v Mezilesí" - žadatel Římskokatolická farnost Lukavec
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kostela svatého Bartoloměje v Pošné" - žadatel Římskokatolická farnost Pošná
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova drobných sakrálních staveb II." - žadatel ZO ČSOP Pacov

Leden - březen 2012

 • Dokončení přípravy projektu spolupráce s MAS Loucko a Českomoravské pomezí - odevzdání žádosti o dotaci na SZIF
 • Účast na Valné hromadě NS MAS ČR v Rumburku
 • Účast na konferenci ,,Památky a jejich využití" v Praze - Americké centrum
 • Setkání MAS kraje Vysočina - řešení budoucnosti MAS na Vysočině
 • Ukončení realizace projektu ,,Pořízení technologie pro obecní bazén v Bratřicích" - žadatel obec Bratřice
 • Ukončení realizace projektu ,,Rozšíření a úprava klubových prostor sportovního areálu u sv. Anny" - žadatel TJ Slavoj Pacov

Duben - červen 2012

 • Zahájení přípravných prací pro vyhlášení výzvy č. 6 k podávání žádostí o poskytnutí dotace
 • Exkurze do MAS Posázaví - výměna zkušeností
 • Konání Valné hromady Via rustica o.s. v Pacově
 • Účast na konání akce Den mikroregionů 2012
 • Ukončení realizace projektu ,,Sportovní tréninkové centrum pro BMX-DIRT PARK Pacovský Propad" - žadatel Automotoklub Pacov v AČR
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova sokolovny v Pacově" - žadatel město Pacov
 • Ukončení realizace projektu ,,Výstavba víceúčelového hřiště v obci Samšín" - žadatel obec Samšín
 • Ukončení realizace projektu ,,Centrum volnočasových aktivit Jetřichovec" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova hasičské zbrojnice s klubovnou v obci Kámen" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Kámen
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova kulturního zařízení a nákup hasičské stříkačky" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Pošná
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova kuželny v Cetorazi" - žadatel TJ Sokol Cetoraz

Červenec -  září 2012

 • Vyhlášení 6té výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace
 • Podpis partnerské smlouvy s MAS Českomoravské pomezí o.p.s. a Leader Loucko k projektu spolupráce ,,S nůší do světa řemesel"
 • Obhajoba vyplněného dotazníku pro hodnocení místních akčích skupin k realizaci SPL
 • Zahájení činností pro novou Integrovanou strategii zájmového území MAS Via rustica o.s.
 • Účast na akci ,,Země živitelka" s výstavou MAS Via rustica o.s.
 • Spuštění realizace projektu spolupráce ,,S nůší do světa řemesel"
 • Ukončení realizace projektu ,,Zázemí pro agroturistiku a hippostanici k.ú. Velká Rovná" - žadatel Mgr. Lucie Brázdová
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Úprava veřejných prostranství v Černovicích" - žadatel město Černovice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Úpravy veřejných prostranství obce Dobrá Voda u Pacova" - žadatel Dobrá Voda u Pacova
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Zahrada s altánem pro mimoškolní aktivity" - žadatel Občanské sdružení rodičů, přítel a dětí školy při ZŠ Náměstí
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Výměna oken a střešní krytiny v tělocvičně v Hořepníku" - žadatel obec Hořepník
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova objektů pro spolkovou činnost v Mnichu a Chválkově" - žadatel obec Mnich
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Klubovna SDH Bedřichov" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Bedřichov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova hasičské zbrojnice v Černovicích" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Černovice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Nástavba hasičské zbrojnice" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Velká Chyška
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Víceúčcelový altán" - žadatel Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Za Branou Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Rekonstrukce kabin na fotbalovém stadionu v Pacově" - žadatel TJ Slavoj Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Aktivní školní klub" - žadatel Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Stavební úpravy kostela sv. Martina v Dobešově" - žadatel město Černovice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kapličky a souvisejícího prostranství v Jetřichovci" - žadatel město Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kapličky v Markvarci" - žadatel městys Nová Cerekev
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova návesních kapliček na území obce Častrov" - žadatel obec Častrov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kříže a úprava prostranství okolo kříže na hřbitově v Košeticích" - žadatel obec Košetice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kapličky ve Chlovech" - žadatel obec Onšov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Stavební úpravy kostela sv. Jana Křtitele v Košeticích" - žadatel Římskokatolická farnost Košetice
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Restaurování varhan v kostele sv. Václava v Lukavci" - žadatel Římskokatolická farnost Lukavec
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kulturního dědictví venkovskou cestou" - žadatel ZO ČSOP Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Kamenosochařská restaurátorská dílna - renovace brownfielduv Žirovnici" - žadatel MgA. Petr Tůma

Říjen - prosinec 2012

 • Podpis Dohody o poskytnutí dotace ze SZIF k projektu spolupráce ,,S nůší do světa řemesel"
 • Registrace projektů 6té výzvy na SZIFu
 • Setkání MAS Kraje Vysočina v Přibyslavi
 • Zahájení objíždění zastupitelstev obcí zájmového území Via rustica (představení výsledků Leader a SPL, přípravné práce pro budoucí období)
 • Koodinační schůzka partnerských MAS k projektu spolupráce ,,S nůší do světa řemesel"

Leden - duben 2013

 • Valná hromada MAS Kraje Vysočina o.p.s. v Ledči nad Sázavou
 • Přípravné práce práce a vyhlášení sedmé výzvy k poskytování dotací
 • Zahájení administrativních kontrol k přijatým žádostem o poskytnutí dotace v rámci edmé výzvy
 • Podání žádosti o poskytnutí dotace pro provozní výdaje na Kraj Vysočina
 • Podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci MA 21
 • Zahájení ukončování projektů z páté výzvy žádostí o poskytnutí dotace
 • Jednání Valné hromady NS MAS ČR o.s. ve Žluticích
 • Realizace výběrových řízení na vybavení a materiál k projektu spolupráce ,,S nůší do světa řemesel"
 • Jednání koordinační skupiny k projektu spolupráce ,,S nůší do světa řemesel" v Polné
 • Účast na jednání kontrolní komise NS MAS ČR o.s. v Praze
 • Zahájení nového kurzu pro začátečníky - základy PC
 • Zahájení spolupráce se společností ČAP Central s.r.o. ohledně výukových kurzů pro zaměstnance společnosti
 • Ukončení realizace projektu ,,Úprava prostranství za Pacovským zámkem" - žadatel město Pacov
 • Ukončení realizace projektu ,,Úprava veřejného prostranství návsi před kaplí ve Stanovicích" - žadatel městys Nová Cerekev
 • Ukončení realizace projektu ,,Zpevněné plochy a úprava zeleně v obci Bratřice" - žadatel obec Bratřice
 • Ukončení realizace projektu ,,Úpravy veřejných prostranství a ploch v obci Kámen" - žadatel obec Kámen
 • Ukončení realizace projektu ,,Informace pro občany obce Košetice" - žadatel obec Košetice
 • Ukončení realizace projektu ,,Úprava veřejného prostranství a obnova autobusových čekáren" - žadatel obec Onšov
 • Ukončení realizace projektu ,,Úprava veřejného prostranství v Útěchovicích pod Stražištem" - žadatel obec Útěchovice pod Stražištěm
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova návesního parku v obci Zhořec" - žadatel obec Zhořec
 • Ukončení realizace projektu ,,Turistická základna Hutě - úpravy pláště obytné části + energetické úspory" - žadatel Asociace TOM ČR Kamarádi Pacov
 • Ukončení realizace projektu ,,Oprava "Mlíkárny" v Dobré Vodě u Pacova" - žadatel Mlíkaři
 • Ukončení realizace projektu ,,Spolkové klubovny v Arneštovicích" - žadatel obec Arneštovice
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova budovy bývalé školy v Dobré Vodě u Pacova" - žadatel obec Dobrá Voda u Pacova
 • Ukončení realizace projektu ,,Stavební úpravy kulturního zařízení v Obci Moraveč - 2. část" - žadatel obec Moraveč
 • Ukončení realizace projektu ,,Rekonstrukce obecní společenské místnosti" - žadatel obec Onšov
 • Ukončení realizace projektu ,,Klubovna hasičů v Arneštovicích" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Arneštovice
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova budovy bývalé školy v Benešově u Černovic" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Benešov
 • Ukončení realizace projektu ,,Centrum volnočasových aktivit Jetřichovec - 2. etapa" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec
 • Ukončení realizace projektu ,,Víceúčelové hřište TJ Sokol Hořepník" - žadatel TJ Sokol Hořepník
 • Ukončení realizace projektu ,,Restaurování varhan v evangelickém kostele v Moravči" - žadatel Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Moravči
 • Ukončení realizace projektu ,,Záchrana kostela v Dobešově" - žadatel město Černovice
 • Ukončení realizace projektu ,,Stavební úpravy klášterního kostela sv. Václava II." - žadatel město Pacov
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova kaplicky v obci Eš" - žadatel obec Eš
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova kapličky v Teškovicích" - žadatel obec Onšov
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova kostela v Mezilesí" - žadatel Římskokatolická farnost Lukavec
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova kostela svatého Bartoloměje v Pošné" - žadatel Římskokatolická farnost Pošná
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova drobných sakrálních staveb II." - žadatel ZO ČSOP Pacov
 • Zahájení příjmu žádostí o poskytnutí dotace ze sedmé výzvy do Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova veřejného prostranství ve Velké Černé" - žadatel obec Salačova Lhota
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Zpevněné plochy v obci Střítež" - žadatel obec Střítež
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Pacov: úprava areálů pro volnočasové aktivity Za Branou" - žadatel město Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova společenské místnosti v Nové Cerekvi" - žadatel městys Nová Cerekev
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Modernizace sportoviště v Útěchovicích pod Stražištěm - "Hrajeme si pod Stražištěm" - žadatel obec Útěchovice pod Stražištěm
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kulturního domu v Jetřichovci" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Výstavba mobiliáře u sportovního hřiště v Mezilesí" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Mezilesí
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Víceúčelové hřiště TJ Sokol Hořepník - 2. etapa - "Sportujeme bezpečněji" - žadatel TJ Sokol Hořepník
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Rozšíření a úprava klubových prostor sportovního areálu U Sv. Anny - 2. etapa" - žadatel TJ Slavoj Pacov
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova evangelického kostela v Horních Dubenkách" - žadatel Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova evangelického kostela v Moravči" - žadatel Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Moravči
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kapličky v Proseči-Obořiště" - žadatel městys Nová Cerekev
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova kapličky a souvisejících ploch ve Velké Černé" - žadatel obec Salačova Lhota
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Probouzení Těchobuze - II. etapa - interiéry" - žadatel obec Těchobuz
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnova stodoly na farském dvoře a restaurování dobové výmalby místnosti fary v obci Věžná" - žadatel obec Věžná
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Řezbářská restaurátorská dílna" - žadatel MgA. Petr Tůma
 • Administrace a zahájení realizace projektu ,,Obnovení prodejny železářství v Černovicích" - žadatel Mgr. Petra Hrubá

Květen - srpen 2013

 • Zahájení veřejných projednání a příprava dokumentů z veřejných jednání pro budoucí dotační období
 • Zahájení bodového hodncoení projektů podaných do sedmé výzvy v rámci realizace SPL hodnotitelskou komisí
 • Registrace projektů přijatých a schválených k podpoře v sedmé výzvě na RO SZIF Brno
 • Realizace výstavy v zámecké kapli ke společenské události ,,Den mikroregionů 2013"
 • Zahájení výukových programů pro veřejnost připravených v rámci projektu spolupráce ,,S nůší do světa řemesel"
 • Účast v Polné na kulturních akcích - představení projektu spolupráce ,,S nůší do světa řemesel" a praktické ukázky z rukodělných činností projektu
 • Prezentace projektu spolupráce ,,S nůší do světa řemsel" na Pacovském jarmarku a zahájení putovní výstavy projektu v Pacově
 • Realizace rukodělných kurzů pro děti ve Ctiboři v rámci realizace projektu ,,S nůší do světa řemesel"
 • Realizace rukodělných kurzů v Kamenici nad Lipou v rámci realizace projektu ,,S nůší do světa řemesel"
 • Realizace rukodělných kurzů v Pacově v rámci realizace projektu ,,S nůší do světa řemesel"
 • Účast na jednáních certifikační komise ,,Regionální produkt Kraje Vysočina"

Září - prosinec 2013

 • Začátek ukončování realizace prvních projektů z realizace SPL - projekty ze šesté výzvy o poskytnutí dotace
 • Účast na akci Země Živitelka s expozicí MAS Kraje Vysočina o.p.s.
 • Zahjení přípravných prací pro zrychlenou osmou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci realizace SPL
 • Jednání koordinační skupiny k projektu spolupráce ,,S nůší do světa řemesel" v Polné
 • Účast na kulturních akcích v Brtnici u Jihlavy v rámci realizace projektu spolupráce ,,S nůší do světa řemesel"
 • Účast na kulturních akcích v Lukách nad Jihlavou v rámci realizace projektu spolupráce ,,S nůší do světa řemesel"
 • Zahájení spolupráce se společností MicroComp Plus s.r.o. ohledně výukových kurzů pro zaměstnance společnosti
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova kulturního dědictví venkovskou cestou" - žadatel ZO ČSOP Pacov

Leden - duben 2014

 • Podání žádosti o poskytnutí dotace do OP Technická pomoc na přípravu rozvojové strategie zájmového území MAS Via rustica o.s.
 • Schválení žádosti o poskytnutí dotace do OP Technická pomoc na přípravu strategie zájmového území MAS Via rustica o.s. a zahájení přípravy první pracovní verze strategie
 • Podání žádosti o poskytnutí dotace na provozní výdaje MAS Via rustica o.s. na Kraj Vysočina
 • Schválení dotace z Krajského rozpočtu na provoz Via rustica o.s. a zahájení realizace aktivit
 • Ukončení realizace projektu ,,Úprava veřejných prostranství v Černovicích" - žadatel město Černovice
 • Ukončení realizace projektu ,,Úpravy veřejných prostranství obce Dobrá Voda u Pacova" - žadatel Dobrá Voda u Pacova
 • Ukončení realizace projektu ,,Zahrada s altánem pro mimoškolní aktivity" - žadatel Občanské sdružení rodičů, přítel a dětí školy při ZŠ Náměstí
 • Ukončení realizace projektu ,,Výměna oken a střešní krytiny v tělocvičně v Hořepníku" - žadatel obec Hořepník
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova objektů pro spolkovou činnost v Mnichu a Chválkově" - žadatel obec Mnich
 • Ukončení realizace projektu ,,Klubovna SDH Bedřichov" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Bedřichov
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova hasičské zbrojnice v Černovicích" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Černovice
 • Ukončení realizace projektu ,,Nástavba hasičské zbrojnice" - žadatel Sbor dobrovolných hasičů Velká Chyška
 • Ukončení realizace projektu ,,Víceúčcelový altán" - žadatel Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Za Branou Pacov
 • Ukončení realizace projektu ,,Aktivní školní klub" - žadatel Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov
 • Ukončení realizace projektu ,,Stavební úpravy kostela sv. Martina v Dobešově" - žadatel město Černovice
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova kapličky a souvisejícího prostranství v Jetřichovci" - žadatel město Pacov
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova kapličky v Markvarci" - žadatel městys Nová Cerekev
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova návesních kapliček na území obce Častrov" - žadatel obec Častrov
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova kříže a úprava prostranství okolo kříže na hřbitově v Košeticích" - žadatel obec Košetice
 • Ukončení realizace projektu ,,Obnova kapličky ve Chlovech" - žadatel obec Onšov
 • Ukončení realizace projektu ,,Stavební úpravy kostela sv. Jana Křtitele v Košeticích" - žadatel Římskokatolická farnost Košetice
 • Ukončení realizace projektu ,,Restaurování varhan v kostele sv. Václava v Lukavci" - žadatel Římskokatolická farnost Lukavec
 • Ukončení realizace projektu ,,Kamenosochařská restaurátorská dílna - renovace brownfielduv Žirovnici" - žadatel MgA. Petr Tůma

Září 2014

 • Ukončení prací na přípravě první verze strategie zájmového území MAS Via rustica o.s. a podání žádosti o proplacení výdajů z OP Technická pomoc

Prosinec 2014

 • Ukončení realizace Strategického plánu Leader podpořeného z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013

Leden 2015

 • Zahájení realizace projektu spolupráce ,,Uplatňování principů Leader na Vysočině", do které bylo zapojeno celkem 8 MAS z Kraje Vysočina. Koordinační MAS se stal Havlíčkův kraj o.p.s.

Květen 2015

 • Zahájení realizace projektu spolupráce ,,Uplatňování principů Leader na Vysočině"
 • Předložení žádosti o standardizaci na SZIF

Listopad 2015

 • Jednání Valné hromady Via rustica o.s.
 • Změna názvu organizace na Via rustica z.s. a schválení komplexní aktualizace stanov spolku
 • Přijetí 2 nových členů do soukromého sektoru

Logo Via rustica