Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Hodnoty a cíle spolku

Na úvod trošku latiny a vysvětlení názvu Via rustica:

via = cesta, způsob

rusticus = venkovský

Název spolku Via rustica pro nás znamená venkovskou cestu, cestu venkova, způsob, jakým společně jít k rozvoji našeho regionu.


 

Cíl spolku:

Cílem spolku je přispívat k udržitelnému všestrannému rozvoji regionu a uchování jeho historických, kulturních a přírodních hodnot a podporovat vzájemnou spolupráci občanů a občanských iniciativ, spolků, sdružení, obcí, podnikatelů a dalších subjektů z veřejného i soukromého sektoru vedoucí k naplňování tohoto cíle.

Členové MAS se podílejí na návrhu a naplňování strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále ,,SCLLD") pro všestranný rozvoj a obnovu kulturního a přírodního dědictví regionu Via rustica. Touto činností usiluje MAS zejména o dosažení cílů:

 • Připravovat a realizovat společné strategie

 • Pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu

 • Vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu

 • Propagovat venkovskou oblast

 • Vytvářet sítě regionálních partnerství

 • Dodávat vážnosti venkovské oblasti ve společnosti

 

Za tímto účelem se spolek věnuje nebo chystá věnovat těmto činnostem:

 • všestranná podpora trvalého rozvoje zájmového území MAS, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území MAS

 • plánování, příprava, realizace a koordinace rozvojových aktivit a projektů v území

 • vytváření strategických integrovaných dokumentů regionálního rozvoje v souladu s rozvojovými programy ČR a EU a následné naplňování jejich cílů,

 • získávání prostředků z veřejných i soukromých zdrojů a jejich následné využití pro financování rozvojových projektů přispívajících k naplňování cílů sdružení

 • poradenství v oblasti regionálního rozvoje a souvisejících dotačních programů ČR a EU

 • příprava projektů a zajištění jejich realizace podle stanovených podmínek a kritérií pro jednotlivé programy

 • aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy spolku, jakož i spolupráce s dalšími partnerskými organizacemi, respektive s fyzickými a právnickými osobami v rámci České republiky a Evropské unie

 • příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje dle příslušných nařízení Evropské komise

 • realizace vlastních rozvojových projektů spolku

 • vytváření podmínek pro zvýšení informovanosti a spolupráci se širokou veřejností, její zapojování do rozhodovacích procesů na místní a regionální úrovni, komunitní rozvoj, zapojování slabších vrstev a prosazování rovnosti příležitostí,

 • součinnost se samosprávou regionů při posuzování projektů, součinnost při koordinaci projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionů

 • poradenství v oblasti rozvoje zaměstnanosti a zvyšování kvalifikace, 

 • péče o uchování, obnovu a rozvoj historického, kulturního a přírodního bohatství regionu,

 • propagace regionu, jeho turisticky atraktivních zajímavostí, památek a poskytovaných služeb,

 • příprava a realizace vzdělávacích programů, příprava a realizace rekvalifikačních kurzů a dovzdělávacích kurzů, příprava a realizace vzdělávacích a informačních seminářů, vzdělávání dospělých, zvýšení znalostí a zaměstnanosti občanů, podpora aktivního trávení volného času

 • spoluúčast na facilitaci rozvojových plánů a komunitního plánování v regionu MAS


Stanovy spolku Via rustica z.s.:

Stanovy spolku Via rustica z.s. je možné stáhnout zde:

Statut a jednací řád povinných orgánů MAS je možné stáhnout zde:

Živnostenské oprávnění Via rustica o.s. je možné stáhnout zde.

Směrnice k účetnictví a evidenci majetku Via rustica z.s. je možné stáhnout níže na odkazech: