Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Náš region v datech

Údaje o obcích a mikroregionech jsou čerpány z právě aktualizovaného Strategického plánu Leader MAS Via rustica z.s.

Územní vymezení

Zájmový region MAS Via rustica z.s. spadá do regionu NUTS2 Jihovýchod, leží při západní hranici kraje Vysočina, rozkládá se zhruba na celé západní (resp. jihozápadní) polovině okresu Pelhřimov, jedna obec zájmového území (Horní Dubenky) náleží do okresu Jihlava.

Dle geomorfologického členění region spadá do oblasti Českomoravské vrchoviny, celku Křemešnická vrchovina, podcelků Pacovská pahorkatina, Humpolecká vrchovina, Želivská pahorkatina a Jindřichohradecká pahorkatina, které se dále člení na 15 samostatných okrsků.

Nejvyšším bodem zájmového území je lesnatý vrch Stražiště ležící asi 7 km od Pacova, dosahující výšky 744 m n. m., nejnižší bod se nachází v nejvýchodnější části správního území obce Rovná (Hořepnický region), a to v údolí Trnavy (cca 425 m n. m.). Průměrná nadmořská výška obcí regionu činí 577 m, nejníže položenou obcí je Onšov (448 m n. m.), nejvýše leží obec Těmice (714 m n. m.).

Celková rozloha regionu činí 740,36 km2 (74 035,89 ha), z toho 44 781,31 ha zaujímá zemědělská půda, 23 380,70 ha lesní půda, 1 086,31 ha vodní plochy, 787,40 ha zastavěné plochy a 4 000,17 ha ostatní plochy. Zemědělská půda, která zaujímá největší podíl celkové plochy regionu je tvořena především ornou půdou (34 181,76 ha) a trvalými travními porosty (9 615,51 ha), zbylou část zaujímají zahrady (953,21 ha) a ovocné sady (30,84 ha).

Území má převážně zemědělský charakter, což do určité míry vymezuje možnosti rozvoje cestovního ruchu i zaměření podnikatelských aktivit.

Část regionu je obhospodařována dle zásad ekologického zemědělství, přičemž výměra této plochy činí 282,41 ha, k tomu 464,44 ha obhospodařovaných ekozemědělci je zahrnuto do přechodného období (Data MZe k 31. 12. 2009).

Existence a rozvoj ekologicky šetrného hospodaření v krajině představuje vedle pozitivního vlivu na životní prostředí též důležitý potenciál možného rozvoje agroturistiky.

Obce a mikroregiony zájmového území MAS

Region MAS je složen z 6ti samostatných mikroregionů, do nichž spadá celkem 64 obcí. Ve sledovaném území výrazně převažují malé obce do 300 obyvatel (celkem 46 obcí), pod hranicí 1000 obyvatel je dalších 9 obcí z toho 1 městys). Do 4 000 obyvatel čítají 2 městyse a 4 města, tuto hranici překračují pouze města Kamenice nad Lipou (4 039 trvale žijících obyvatel) a Pacov s cca 5 000 trvale žijícími obyvateli.

Jedna z obcí regionu MAS (Vysoká Lhota) je se svými 22 trvale žijícími obyvateli sídlem s nejnižším počtem obyvatel v celém kraji Vysočina. Uváděné počty se vztahují k datu 1. 1. 2010, zdroj dat je ČSÚ.

Základní struktura obyvatel zájmového území MAS

Dle údajů ČSÚ žilo k datu 31. 12. 2009 na území MAS celkem 32 045 obyvatel (16 074 žen, 15 971 mužů), z toho 4 377 obyvatel ve věku 0 až 14 let, 21 923 obyvatelé ve věku 15 až 64 let a 5 745 obyvatel ve věku 65 a více let.

Hustota osídlení regionu

Průměrná hustota osídlení zájmového území MAS Via rustica z.s. dosahovala k 1. 1. 2010 cca 43 obyvatel/km2, což je v porovnání s krajem Vysočina (76 obyvatel/km2) a ČR (133 obyvatel/km2) hodnota velmi nízká. Obcí s nejnižší hustotou osídlení v regionu MAS jsou Chýstovice s pouhými 5 obyvateli/km2, nejvíce zalidněné je město Pacov se 140 obyvateli/km2. Republikovému průměru se blíží město Kamenice nad Lipou se 128 obyvateli/km2, krajský průměr překračuje město Počátky (86 obyvatel/km2), blíží se mu městys Božejov (73) a město Žirovnice (69 obyvatel/km2). Hustota osídlení ostatních obcí regionu je výrazně pod krajským průměrem.

Při srovnání počtu obyvatel zájmového území v uplynulých 15ti letech, tj. období mezi 1. 1. 1995 a 1. 1. 2010, dochází s výjimkou let 1997, 2008 a 2009 k neustálému poklesu, který mezi ledny 2009 a 2010 činil 0,7 % (meziroční úbytek 233 obyvatel), za období let 1995 až 2010 je to úbytek 4,2 % populace regionu (1 420 obyvatel).

Za období roku 2009 se v zájmovém území MAS Via rustica z.s. narodilo celkem 274 dětí, zemřelo 389 občanů, tj. přirozený přírůstek obyvatel dosahoval záporné hodnoty -115 osob. Saldo migrace v tomtéž období (tj.celkový rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými) činilo -118 osob, tj. znatelný migrační úbytek.

V celém zájmovém území MAS je pociťován odchod zejména mladých lidí do větších měst, a to především sídel ležících mimo region. K hlavním příčinám této migrace patří nedostatek vhodných pracovních příležitostí a omezená možnost vzdělávání v regionu, kdy je značná část populace nucena vyjíždět do větších center (zejména Pelhřimov, Tábor, Jihlava, České Budějovice, Praha, Brno).

Nezaměstnanost v zájmovém regionu

Míra nezaměstnanosti v regionu MAS k 31. 12. 2009 dosahovala hodnoty 8,3 % (v kraji Vysočina 10,25 %, průměr v ČR za rok 2009 činil 6,7 %), nejnižší míru nezaměstnanosti v zájmovém území vykazovala v daném období obec Mezilesí (1,7 %), nejvyšší (15 %) obec Lhota-Vlasenice. Počet uchazečů o zaměstnání v regionu MAS k 31. 12. 2009 činil celkem 1 380 osob, z toho 104 uchazečů - absolventů a 194 uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců.

Lucie Hlavinková