Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Základní charakteristiky MAS v České republice

  • MAS působí v jasně vymezeném geograficky homogenním území s počtem obyvatel min. 10 000, max. 100 000 (mimo města nad 25 000 obyvatel).

  • Hustota obyvatel zájmového území MAS nesmí překročit 150 obyvatel na 1 km2.

  • Členská základna a řídící orgány MAS jsou tvořeny vyrovnaným poměrem partnerů z veřejné a soukromé sféry, účast zástupců veřejné sféry (obcí, svazků obcí, organizací zřizovaných obcemi/krajem/státem) je maximálně 50%, min. 50 % tvoří místní občané, zástupci neziskových organizací, zemědělští i nezemědělští podnikatelé a dokonce samostatné fyzické osoby.

  • Členové MAS musí mít v zájmovém regionu trvalé bydliště, sídlo, nebo v něm musí prokazatelně působit (např. podnikatelská činnost, provozovny, atd.).

  • MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u Ministerstva vnitra ČR, a to buď jako obecně prospěšná společnost, spolky, ústavy, nadace nebo zájmové sdružení právnických osob.

  • MAS musí navrhnout, schválit a provádět strategii rozvoje svého zájmového území (např. realizace vlastní Integrované strategie území, strategické plány Leader, apod.).

  • Fungování MAS je založeno na metodě LEADER.

Spolufinancováno Evropskou unií Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí