Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Předseda a místopředseda

Předseda a místopředseda

1. Předseda a místopředseda je volen Radou spolku. Předseda a místopředseda jsou statutárními zástupci spolku a jednají jménem spolku každý samostatně. 

2. Předseda Rady spolku je předsedou spolku. Předseda řídí práci Rady spolku a svolává její jednání. Předseda Rady spolku svolává jednání Valné hromady a je Valné hromadě odpovědný za svou činnost.

3. Místopředseda Rady spolku je místopředsedou spolku. Místopředseda zastupuje předsedu Rady spolku.

4. Předseda spolku může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoliv člena spolku.

5. Předseda a místopředseda naplňují rozhodnutí Rady spolku a zastupují spolek navenek, jednají jménem spolku, přijímají zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhodují o běžných provozních záležitostech spolku.

6. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.

7. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady spolku.

 

Předseda a místopředseda zvolení Radou spolku dne 8. 2. 2018:

Předseda: Ing. Lukáš Vlček

Místopředseda: Mikroregion Košeticko zastoupený Ing. Blankou Veletovou