Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

(reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011128)

Cílem projektu je zajištění dostatečných finančních zdrojů na realizaci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Via rustica z.s. pro programové období 2014 – 2020 (aktivit vedoucích k řešení lokálních problémů, aktivizaci a využití místního potenciálu a naplňování potřeb území, zvýšení kvality života v regionu MAS).

V rámci projektu jsou realizovány zejména tyto aktivity:

  • příprava a vyhlašování výzev k předkládání žádostí o dotaci z PRV a IROP
  • komunikace se žadateli, konzultace, školení pro žadatele
  • příjem, kontrola, hodnocení a výběr projektů
  • příjem a kontrola žádostí o platbu
  • kontroly projektů na místě realizace
  • součinnost s řídícími orgány
  • příprava SCLLD pro programové období 2021–2027

Během realizace projektu bylo dosud vyhlášeno celkem 5 výzev k předkládání žádostí o dotaci, z toho 2 v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), 3 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Pro každou výzvu bylo zrealizováno jedno školení pro žadatele.

Bližší informace k výzvám jednotlivých programů vč. přehledu přijatých a vybraných projektů jsou zde.

Právní akt pro tento projekt byl Ministerstvem pro místní rozvoj vydán dne 6. 11. 2019.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU (Integrovaného regionálního operačního programu).