Dotační výzvy – Šablony

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvu č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

Tato výzva (č. 02_20_080) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

Ukončení příjmu žádostí dle výzvy: do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin (nebo do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu)

Informace a dokumenty k výzvě:
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

DŮLEŽITÉ!   Informace k šablonám v době současného uzavření škol (získané z MŠMT)

Dokument vydaný MŠMT k 30. 3. 2020, ve kterém je blíže specifikováno vykazování šablon v současné době (uzavřené vzdělávací organizace):

Dokument je ke stažení zde: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm

Animace škol a školských zařízení pro OP VVV:

MAS Via rustica z.s. nabízí školám a školským zařízením působícím v regionu spolupráci v rámci tzv. „animace škol a školských zařízení pro OP VVV“ – bezplatné konzultace při přípravě žádosti o dotaci, součinnost při realizaci a administrativních úkonech souvisejících s projekty dotačně podpořenými z OP VVV.

V případě zájmu se na nás prosím obraťte – kontakty uvedeny zde.

Animace škol a školských zařízení je realizována v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, na který je poskytována finanční podpora z EU (Integrovaného regionálního operačního programu).