Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Via rustica o.s.

Koncem února roku 2014 podala MAS Via rustica o.s. projektovou žádost o poskytnutí dotace na přípravu integrované strategie zájmového území MAS Via rustica o.s.

Žádost o dotaci byla podána na Centrum pro regionální rozvoj v Praze, kde byla kladně ohodnocena a schválena k realizaci.

Předmětem realizace projektu byla aktualizace analytických dat, které pracovníci MAS sbírají již od roku 2012 a projekt ve své podstatě navazuje na již zrealizované aktivity:

  • jednání zastupitelstev obcí
  • veřejná jednání k navrhovaným tématům apod.
  • vzniklé SWOT analýzy problémových oblastí zájmového území
  • navrhované náměty a projekty k realizaci

Specifický cíl projektu:

Vytvoření SCLLD v rozsahu požadovaném výzvou vyhlášenou Centrem pro regionální rozvoj, tzn. pracovní verze strategie obsahující minimálně analytickou část strategie, stanovení cílů a návrh konkrétních opatření.

Zveřejnění verze strategie k připomínkování na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“.

Předpokládané výdaje a dotace:

  • Předpokládané výdaje projektu: 750 000,- Kč
  • Výše dotace: 100 % (750 000,- Kč)

Bližší informace o projektu jsou uvedeny v příloze níže: