Základní představení projektu

Základní představení projektu podpořeného z Blokového grantu CZ 0001 „Fond technické asistence“ v rámci Financních mechanismů EHP/Norska

Název projektu: „Integrovaný vodohospodárský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka“

Registracní císlo projektu: CZ 0001-01-FTA, evidenční císlo: BG FTA EC 008

Termín realizace projektu: 10/2008 – 3/2010, tj. 18 mesíců

Nositel projektu a žadatel: Občanské sdružení Via Rustica o.s., Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Partneři projektu:

 • Dobrovolný svazek obcí Horepnický region, Náměstí Prof. Bechyně 79, 394 21 Hořepník
 • A.R.C. spol. s r.o., Klimentská 8, 110 00 Praha 1

Zahranicní experti:

 • Dr. Bent C. Braskerud, Norsko
 • Prof. Vladimír Novotný, DrSc., USA
 • Dr. Ingo Heinz, Nemecko

Základní informace o realizovaném projektu

V období od začátku října 2008 do konce března 2010 byl pod patronací občanského sdružení Via rustica o.s. řešen projekt „Integrovaný vodohospodárský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka“. Celkové výdaje na řešení projektu dosáhly výše 2 414 299,- Kč, tj. 92 980,34 EUR dle kurzu EC ke dni vynaložení výdaje. Z celkové částky činí 85% finanční prostředky poskytnuté z Blokového grantu „Fond technické asistence“ v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska (celková výše 79 033,29 EUR) a 15 % činí vlastní prostředky předkladatele projektu.

Fond technické asistence v rámci Norských fondu – EEA Grants podporuje v České republice odborné projekty neinvestičního charakteru, které jsou zaměřeny na spolupráci a výměnu zahraničních zkušeností při přijímání a implementaci acquis (implementace a dodržování evropské legislativy v ČR) v oblastech ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.

„Integrovaný vodohospodářský management“ (IVM) představuje takovou správu povodí, která se snaží skloubit zájmy a strategie jednotlivých zájmových skupin v povodí tak, aby umožnovala žádoucí rozvoj osídlení a podnikání, a zároven nezhoršovala kvalitu životního prostředí v povodí. Cílem IVM je naopak kvalitu životního prostredí v povodí (zejména čistotu vod) udržovat a postupně zlepšovat. Obce sdružené v mikroregionech v povodí VN Švihov (potažmo dále přidružené do MAS Via rustica o.s.), zemědělské subjekty, veřejná správa a ostatní zájmové skupiny v povodí byly významnými žadavateli požadavku na expertní služby, iniciátory potřeby řešení modelových projektů ve vybraných povodích a obcích, příjemci a ověřovatelé získaných expertních ci zahraničních zkušeností a znalostí.

Společnost ARC spol. s.r.o. koordinovala spolupráci se zahraničními experty a externími poradci, provádela terénní šetření v lokalitách VÚ Bělá a Trnava, podílela se na zpracování nebo redakční úpravě realizovaných výstupů a administraci celého projektu v rámci BG FTA.

Cíle a výsledky projektu

 1. Posílení vodohospodářské funkce krajiny při rozhodovacích a pracovních procesech v povodí vodárenské nádrže Švihov prostřednictvím implementace integrovaného vodohospodárského managementu. Podpora spolupráce obcí, správců vodních toků a zemědělských subjektů v povodí s cílem redukovat znecištění vod z difúzních zdrojů.
 2. Využití norských zkušeností pri managementu krajiny, navrhování víceúčelových mokřadů a auditech hospodaření zemědělských podniků z hlediska dodržování standardů EU v ochraně životního prostredí.
 3. Optimalizace nakládání s odpadními vodami malých venkovských sídel pod 200 EO, podpořit vzdělávání obecních samospráv.

Celkové cíle projektu byly postupně naplňovány dle plánovaného harmonogramu projektu – celkem 6 aktivit a v rámci těchto aktivit došlo k realizaci konkrétních výsledku – výstupů projektu anebo byla zájemcům poskytnuta odborná konzultace, školení či asistence.

Expertní doporučení, odborné znalosti či zahraniční zkušenosti, které byly v rámci projektu získány, byly transformovány do tištěných a elektronických výstupů projektu a jsou průběžně k dispozici pro další využití jak pro realizaci projektu investičního charakteru: napr. výstavba či rekonstrukce čistíren odpadních vod, odstraňování povodňových škod, revitalizace údolních niv atd., tak pro projekty vzájemné spolupráce v rámci IVM: kooperační dohody (co-operative agreements), spolupráce při údržbě břehových porostů, deklarace „Čistá Trnava“ atd.

Hlavní aktivity a výstupy projektu

AktivitaSouhrn výstupů projektu
Analýza rizikových oblastí vymezených hydrologickým povodím 4. řádu1. realizace terénního šetření VÚ Trnavy, Bělé a pramenné oblasti Želivky (Hejlovka),2. databáze znečištění látkami N-NO3 a P-PO4 3-,3. identifikace, doporučení, soupis navržených opatření (včetně mapových výstupu)
Identifikace difúzních zdrojů znečištění v problémových dílčích povodích1. evidence a audity hospodaření zemědělských podniků,2. podklady a doporučení pro přijetí EMAS a CP,3. expertní návrhy snižování podílu difúzních zdrojů na znečištění
Audit stávajících bodových zdrojů znecištění v povodí vodárenské nádrže Švihov1. aktualizovaná evidence bodových zdrojů a jejich vliv na kvalitu vod,2. návrhy a expertní doporučení pro výstavbu ČOV malých venkovských sídel s variantami přírodě blízkého čištění odpadních vod
Modelové řešení revitalizace Bořetického a Předožlabského potoka (realizovány také činnosti revitalizace toku Barborka)1. mapové výstupy a expertní doporučení pro změnu kultur a vznik víceúčelových mokřadů,2. modelová řešení – biologický průzkum, územní plány obcí, krajinotvorba, měření a rozbory sedimentu
Územní projekty ke zvýšení retence vody v krajině1. mapy s návrhem lokalizací mokřadů a expertní stanoviska jejich vlivu na kvalitu vod, údržbě a ekonomice2. vzdělávání místní samosprávy – 3 trénovací kurzy
Vzdělávání veřejné správy a samosprávy1. expertní doporučení zapracovaná do koncepce územního rozvoje a činnosti vodoprávních úřadů,2. závěrečný seminár – koncept vodoochranných opatření v povodí

Zde jsou ke stažení jednotlivé dílčí souhrnné zprávy projektu dle období:

 1. Souhrnná monitorovací zpráva za období 10.2008 – 3.2009
 2. Souhrnná monitorovací zpráva za období 4.2009 – 9.2009
 3. Souhrnná monitorovací zpráva za období 10.2009 – 3.2010