Nové kurzy nejen pro zemědělce, lesníky a vodohospodáře

Via rustica o.s. zahajuje 7. 11. 2007 pilotní vzdělávací program pro zemědělce, vodohospodáře, lesníky a další zájemce o problematiku venkovského prostředí. Program je realizován v rámci projektu „Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Probíhající semináře jsou ve své podstatě pilotním testováním nově vzniklého výukového programu. Na základě získaných zkušeností bude program přizpůsoben na míru zájemcům o tuto formu dalšího profesního vzdělávání a nabídnut širší veřejnosti.

Kurzy budou probíhat v Pacově na zámku v zasedací místnosti městského úřadu a to vždy ve středu. Ve čtvrtek budou semináře opakovány v budově Střední školy v Kamenici nad Lipou. Kurzy jsou pořádány ZDARMA a budou probíhat od 13. hod. do cca 16. hod.

Tématem prvního odborného semináře jsou Aktuální zákonné normy v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství. Zájemci se zde dozví informace k Zákonu o zemědělství, Zákonu o ekologickém zemědělství, o ochraně zemědělského půdního fondu a dalších právních předpisech v oblasti zemědělství. Dále se bude hovořit o Zákonu o vodách a Lesním zákonu. Seminář povede Mgr. Dominika Kovaříková, která v současné době pracuje jako právní poradkyně v oblasti problematiky životního prostředí. Kurz proběhne 7. 11. 2007 v Pacově a 8. 11. 2007 v Kamenici nad Lipou.

Druhý seminář bude zaměřen na Dotace ČR a EU, plynoucí do venkova, zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství. V rámci kurzu se bude hovořit o možnostech finanční podpory čerpané z fondů Evropské unie a současně o národních dotacích plynoucích do zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství. Problematikou Vás provede Ing. Michal Kačer, který v minulosti pracoval ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půd v Praze, v současnosti je zaměstnán na odboru životního prostředí Městského úřadu v Táboře. Seminář proběhne 14. 11. 2007 v Pacově a 15. 11. 2007 V Kamenici nad Lipou.

Třetí výukový blok bude pojednávat o problematice Životního prostředí, protierozní ochraně a krajinotvorných úpravách. Účastníci se zde mj. dozvědí o možnostech úpravy krajiny ve prospěch trvale udržitelného rozvoje hospodaření, o pozemkových úpravách nebo o koloběhu živin. Blok proběhne 21. 11. 2007 v Pacově a 22. 11. 2007 v Kamenici nad Lipou.

Další seminář bude zaměřen na Alternativní zdroje energie v zemědělství a lesním hospodářství. Téma obnovitelných zdrojů je často zmiňované v souvislosti se zvyšujícími se cenami el. energie, plynu i pohonných hmot. Jak se zemědělci či vlastníci lesa mohou podílet na výrobě alternativních zdrojů energie a jak si zajistit další příjem financí do svého hospodaření, se dozvíte v pořadí čtvrtém kurzu vzdělávacího modulu. Kurz proběhne 28. 11. 2007 v Pacově a 29. 11. 2007 v Kamenici nad Lipou. Oba semináře, třetí a čtvrtý, povede Mgr. Lucie Brázdová. Tato lektorka se zabývá problematikou péče o krajinu hlavně formou praktických realizací. Pracuje v zemědělském družstvu jako technik, především v oblasti energetiky a péče o životní prostředí a je certifikovaným odborníkem na biologické zpracování odpadu. Současně Lucie Brázdová pracuje ve sdružení Via rustica o.s. jako manažerka tohoto vzdělávacího programu a dále také působí v Českém svazu ochránců přírody Pacov jako předsedkyně sdružení.

Agroturistika, alternativní zdroje příjmů v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství budou témata diskutovaná v pátém semináři pořádaném Via rusticou 5. 12. 2007 v Pacově a 6. 12. 2007 v Kamenici nad Lipou. Dozvíte se mj. o možnostech příjmů a legislativě v oblasti agroturistiky nebo o dotační podpoře venkova. Přednášející Bc. Hana Řehořková má dlouhodobé zkušenosti s poradenstvím v oblasti potravinářství, zemědělství a lesnictví. Je akreditována Mze ČR v oboru poradenství v ekologickém zemědělství. Současně byla ředitelkou okresní agrární komory a zabývá se zpracováním žádostí především do programu rozvoje venkova ČR. Spolupracovala na projektech realizovaných např. Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Ústavem zemědělských a potravinářských informací nebo Regionální agrární radou Liberec.

Šestý výukový blok s názvem Nakládání s odpady v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství bude především pojednávat o legislativě odpadového hospodářství, o způsobech nakládání s odpady, o evidenci a ohlašování odpadů. Kurz proběhne 12. 12. 2007 v Pacově a 13. 12. 2007 v Kamenici nad Lipou a bude veden Mgr. Danem Vojtěchem. Tento lektor pracuje na krajském úřadě na odboru Životního prostředí a zemědělství.

Po novém roce se zájemci mohou těšit na další seminář v pořadí a to již sedmý s tématickým zaměřením na Problematiku marketingu, odbytu produkce a odběratelských sítí v regionu. Dozví se zde například o marketingovém řízení, strategii, plánování a o zákonných normách v oblasti odbytu produkce. Seminářem Vás provede Mgr. Tomáš Václavík, lektor a konzultant v oblasti marketingu a prodeje biopotravin. Mgr. Tomáš
Václavík dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje trh s biopotravinami a přednáší na téma prodej a marketing biopotravin, jak ekologickým zemědělcům, tak i potravinářům a obchodníkům. Seminář můžete navštívit 2. 1. 2008 v Pacově a 3. 1. 2008 v Kamenici nad Lipou.

Osmý kurz s názvem Vodní hospodářství – rybníkářství: nové moderní postupy a hospodaření, ochrana, údržba vodních ploch, chov ryb bude lektorovat Mgr. Slávek Maloň. Tento přednášející pracuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci především v problematice šíření bobra evropského. Kurz proběhne 9. 1. 2008 v Pacově a 10. 1. 2008 v Kamenici na d Lipou.

Následující týden můžete navštívit seminář s pořadovým číslem devět. Jeho tématem bude Myslivost: nové moderní postupy a hospodaření, ochrana, údržba lesů, chov zvěře. Zájemci o tento modul se doví informace o realizaci změn v krajině ve prospěch zvěře, proberou se možnosti snižování škod způsobených zvěří či zásady chovu jednotlivých druhů zvěře. Přednášet bude Mgr. Lucie Grofová. Lektorka se zabývá myslivostí a ochranou přírody především v podhůří Krkonoš. Přednáška bude realizována 16. 1. 2008 v Pacově a 17. 1. 2008 v Kamenici nad Lipou.

Předposledním tématem pilotního programu dalšího profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství budou Alternativní šetrné postupy v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství; problematika ekologického zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství. Nad těmito oblastmi se zamyslíte s lektorem Ing. Michalem Kačerem, který je představen již jako lektor modulu číslo dvě.

Na závěr mohou zájemci navštívit seminář s názvem Problematika a rozvoj pastevectví a živočišné výroby. Na tomto kurzu se dozví informace o významu a technice pastvy, dále o chovatelských podmínkách či o průběhu ovčákova roku. Přednášet bude Ing. Radko Loučka CSc.. Tento lektor pracuje již 5 let jako odborný manažer pro výživu a chov psů a ovcí v akciové společnosti Dibaq. Před tím pracoval 18 let ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi jako vedoucí oddělení na odboru výživy hospodářských zvířat. Kandidátskou práci na téma týkající se výživy ovcí obhájil v roce 1981. Je autorem několika knih, napsal celou řadu odborných a vědeckých publikací.

Zájemci mohou absolvovat celý tématický balík zdarma. Dle zájmu je možné navštívit moduly jednotlivě podle Vámi vybraného tématu. Ke každému semináři jsou pro absolventy připraveny tištěné výukové podklady. Veškeré podkladové materiály budou pak prezentovány v e-learningovém systému na stránkách www.viarustica.cz. Zde najdete jak samotné texty a výukové prezentace, tak i testové otázky, na kterých si můžete ověřit své znalosti.

V případě zájmu o kurzy se, prosím, telefonicky či elektronicky zaregistrujte na tel. 774 407 665 nebo na emailové adrese: brazdova.lucie@email.cz.

Lucie Brázdová, projektový manažer
Jiří Hodinka, koordinátor sdružení

Tento projekt spolufinacován Evropskou unií, státním rozpočtem a Krajem Vysočina.