Výukový program pro venkov a zemědělství

Výukové programy by měli přispět ke zvýšení efektivity práce a zavádění nových pracovních postupů a především nových zdrojů příjmů v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství.
Výstupem projektu bude kompletní výukový program pro venkovské obyvatele skládající se z jedenácti tématických seminářů:

 1. aktuální zákonné normy v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářstvídotace ČR a EU, plynoucí do venkova, zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství
 2. Životní prostředí, protierozní ochrana, krajinotvorné úpravy
 3. Alternativní zdroje energie v zemědělství a lesním hospodářství
 4. Agroturistika, alternativní zdroje příjmů v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství
 5. Nakládání s odpady v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství
 6. Problematika marketingu, odbytu produkce a odběratelských sítí v regionu
 7. Vodní hospodářství – rybníkářství: nové moderní postupy a hospodaření, ochrana, údržba vodních ploch, chov ryb
 8. Myslivost: nové moderní postupy a hospodaření, ochrana, údržba lesů, chov zvěře
 9. Alternativní šetrné postupy v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství
 10. Problematika ekologického zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství
 11. Problematika a rozvoj pastevectví a živočišné výroby

V praxi systém fungování vzdělávacího programu bude vypadat tak, že pro zástupce dané konkrétní skupiny (např. zemědělec) budou plně určeny pouze některé moduly vzdělávacího programu a ostatní zbylé moduly budou mít doplňující charakter. Klient vzdělávacího programu tedy absolvuje pouze takové moduly, které jsou blízké jeho profesi a zájmu. Všechna školení budou probíhat zdarma.

Při zahájení každého ze seminářů dostane posluchač podkladové materiály, které bude mít možnost vkládat do své studijní složky. Po ukončení celého kurzu bude tedy každý účastník vybaven deskami s výukovými texty k seminářům, které ho zajímali. Současně obdrží při ukončení kurzu CD se všemi materiály a podklady vytvořenými v rámci tohoto studijního programu.

Na internetových stránkách www.viarustica.cz bude zpřístupněn e-learningový systém. Ten bude obsahovat nejen všechny podklady k seminářům, ale také kontrolní testy. Posluchač si tedy bude moci ověřit své znalosti z jednotlivých seminářů či si může sestavit kompletní test ze všech absolvovaných školení.

Projekt se snaží především reagovat na dotační závislost venkova a zemědělství a snaží se formou rozvoje lidských zdrojů v oblasti venkova, zemědělství, lesního a vodního hospodářství řešit problémy, spojené s udržením stávajících a přílivem nových kvalifikovaných pracovních sil do venkova a zemědělství. Projekt je svým následným cílem zaměřen na ekonomickou stabilizaci venkova. Tím, že budou subjekty vzdělávány v takových oblastech jako jsou alternativní příjmy zemědělství, nakládání s odpady, alternativní zdroje energie, marketing či krajinotvorné úpravy, dojde tímto k zefektivnění práce a výroby a celkové ekonomiky regionu.

V současné době dochází k přípravě vzdělávacích modulů, ke zpracování odborných podkladů a následně dojde k vytvoření výukových materiálů.

Předpokladem sdružení je, že jednotlivé vzdělávací moduly budou spuštěny v listopadu roku 2007, kdy budou do konce roku uspořádáno prvních 5 výukových modulů a zbylé moduly proběhnou v lednu a únoru roku 2008.

Jiří Hodinka – koordinátor sdružení Via rustica
Lucie Brázdová – manažer projektu

Tento projekt spolufinacován Evropskou unií, státním rozpočtem a Krajem Vysočina.