Výběrové řízení na nákup pomůcek a vybavení – Via rustica o.s. – ZRUŠENO

Vyřizuje: Bc. Jiří Hodinka, e-mail, tel.: +420 776 615 478

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

zadávanou podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem S nůší do světa řemesel

IDENTIFIKACE ZADAVATELE:

 • Název: Via rustica o.s.
 • Sídlo: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
 • IČ: 26982170
 • DIČ: CZ26982170
 • Právní forma: občanské sdružení
 • Zastoupený: Bc. Lukášem Vlčkem, DiS. – předsedou sdružení
 • Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pacov
 • Číslo účtu: 43-6877380297/0100
 • Telefon: +420 776615478
 • E-mail: info@viarustica.cz
 • web: www.viarustica.cz
 • profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_28.html
 • Kontaktní osoba: Bc. Jiří Hodinka, e-mail, tel.: +420 776615478

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Druh zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veškeré odkazy na zákon v této výzvě je nutné považovat za analogické.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky rozdělené na 8 samostatných částí obdobně dle § 98 odst. 1 zákona je dodávka vybavení a materiálu pro projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1. Realizace místní rozvojové strategie, s názvem „S nůší do světa řemesel“. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí a to:

 • Část 1 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „KERAMIKA“
 • Část 2 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „DŘEVO“
 • Část 3 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „MALOVÁNÍ SKLA“
 • Část 4 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „KŮŽE“
 • Část 5 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „VLNA“
 • Část 6 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „OBRÁZKOVÉ KOSTKY – KUBUSY“
 • Část 7 – Vybavení pro rukodělnou činnost „LEN“
 • Část 8 – Vybavení pro akce a rukodělné kurzy (židle, stoly, stánky)

Projekt „S nůší do světa řemesel“ je společným počinem tří partnerských MAS z kraje Vysočina. Projekt si klade za cíl prostřednictvím poznávání, osvojování a propagace více i méně tradičních rukodělných činností a řemesel vzájemně přiblížit místní veřejné i soukromé organizace a subjekty (obce, muzea, školy, spolky, řemeslníky …), propojit jejich obecně prospěšné aktivity a získat tak fungující partnerskou síť; posilovat obecné povědomí o kulturněhistorickém dědictví v oblasti řemesel, podněcovat zájem veřejnosti o rukodělné činnosti, ať již z pohledu zájmového či profesního, s cílem jejich udržení a rozvoje a posilovat úlohu, otevřenost, kvalitu, rozvoj a spolupráci malých muzeí a expozic zaměřených mj. na oblast řemesel jednak vzděláváním jejich pracovníků, jednak zlepšením vybavenosti.

Plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na sebe nenavazují, každá část veřejné zakázky může být plněna samostatně. Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele v zadávacím řízení.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné, některé nebo všech částí veřejné zakázky. Pokud tato zadávací dokumentace nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení této zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky. Uchazeč podá nabídku na jednu, některé nebo všechny části v jedné společné obálce.

Bližší vymezení částí veřejné zakázky je stanoveno v zadávací dokumentaci umístěné na profilu zadavatele https://ezak.straziste.cz/profile_display_28.html.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky:

 • Část 1 – část 7: Kód CPV – 37800000-6 – Potřeby pro řemeslné a umělecké práce
 • Část 8 – Vybavení pro akce a rukodělné kurzy: Kód CPV – 44211100-3 Stavebnicové a mobilní buňky, Kód CPV – 39112000-0 Židle, Kód CPV – 39121000-6 Psací stoly a stoly

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 598 513,- Kč (bez DPH)

 • Část 1 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „KERAMIKA“: předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 112 633, – Kč bez DPH,nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny činí 136 286,- Kč včetně DPH
 • Část 2 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „DŘEVO“: předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 66 517, – Kč bez DPH,nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny činí 80 486,- Kč včetně DPH
 • Část 3 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „MALOVÁNÍ SKLA“: předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 73 185, – Kč bez DPH,nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny činí 88 554,- Kč včetně DPH
 • Část 4 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „KŮŽE“:předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 14 769, – Kč bez DPH,nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny činí 17 871,- Kč včetně DPH
 • Část 5 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „VLNA“: předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 64 425, – Kč bez DPH,nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny činí 77 954,- Kč včetně DPH
 • Část 6 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „OBRÁZKOVÉ KOSTKY – KUBUSY“:předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 26 363, – Kč bez DPH, nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny činí 31 899,- Kč včetně DPH
 • Část 7 – Vybavení pro rukodělnou činnost „LEN“: předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 74 792, – Kč bez DPH, nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny činí 90 498,- Kč včetně DPH
 • Část 8 – Vybavení pro akce a rukodělné kurzy (židle, stoly, stánky):předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 165 829, – Kč bez DPH, nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny činí 200 654,- Kč včetně DPH

!!! Překročení nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny včetně DPH příslušné části veřejné zakázky znamená nesplnění zadávacích podmínek. Nabídka na tu část, která nesplní požadavek zadavatele na nejvýše přípustnou nabídkovou cenu dané části, bude obdobně dle § 76 odst. 1 zákona vyřazena !!!

PŘEDPOKLÁDNÝ TERMÍN REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Doba plnění veřejné zakázky (dodání předmětu plnění do sídla zadavatele) je stanovena na dobu určitou a to:

 • Část 1 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „KERAMIKA“ bude dodána nejpozději do 7.5.2013
 • Část 2 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „DŘEVO“ bude dodána nejpozději do 15.5.2013
 • Část 3 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „MALOVÁNÍ SKLA“ bude dodána nejpozději do 18.4.2013
 • Část 4 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „KŮŽE“ bude dodána nejpozději do 19.4.2013
 • Část 5 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „VLNA“ bude dodána nejpozději do 20.7.2013
 • Část 6 – Vybavení, materiál a suroviny pro rukodělnou činnost „OBRÁZKOVÉ KOSTKY – KUBUSY“ bude dodána nejpozději do 22.4.2013
 • Část 7 – Vybavení pro rukodělnou činnost „LEN“ bude dodána nejpozději do 20.08.2013
 • Část 8 – Vybavení pro akce a rukodělné kurzy stoly a židle budou dodány nejpozději do 15.5.2013 a stánky nejpozději do 31.7.2013

MÍSTO PLNĚNÍ

Pro všechny části shodně kancelář zadavatele na adrese Španovského 319, 395 01 Pacov
ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena zadavatelem na 120 dní.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentaci, která je kompletně uveřejněna na profilu zadavatele https://ezak.straziste.cz/profile_display_28.html tvoří:

 • Výzva k podání nabídky
 • Zadávací dokumentace – pokyny pro zpracování nabídky
 • Zvláštní příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY
 • Zvláštní příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 
 • Zvláštní příloha č. 3 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY PRO ČÁST 1
 • Zvláštní příloha č. 4 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY PRO ČÁST 2
 • Zvláštní příloha č. 5 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY PRO ČÁST 3
 • Zvláštní příloha č. 6 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY PRO ČÁST 4
 • Zvláštní příloha č. 7 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY PRO ČÁST 5
 • Zvláštní příloha č. 8 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY PRO ČÁST 6 
 • Zvláštní příloha č. 9 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY PRO ČÁST 7
 • Zvláštní příloha č. 10 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY PRO ČÁST 8
 • Zvláštní příloha č. 11 SLEPÝ ROZPOČET S TECHNICKOU SPECIFIKACÍ PRO ČÁST 1
 • Zvláštní příloha č. 12 SLEPÝ ROZPOČET S TECHNICKOU SPECIFIKACÍ PRO ČÁST 2
 • Zvláštní příloha č. 13 SLEPÝ ROZPOČET S TECHNICKOU SPECIFIKACÍ PRO ČÁST 3
 • Zvláštní příloha č. 14 SLEPÝ ROZPOČET S TECHNICKOU SPECIFIKACÍ PRO ČÁST 4
 • Zvláštní příloha č. 15 SLEPÝ ROZPOČET S TECHNICKOU SPECIFIKACÍ PRO ČÁST 5
 • Zvláštní příloha č. 16 SLEPÝ ROZPOČET S TECHNICKOU SPECIFIKACÍ PRO ČÁST 6
 • Zvláštní příloha č. 17 SLEPÝ ROZPOČET S TECHNICKOU SPECIFIKACÍ PRO ČÁST 7
 • Zvláštní příloha č. 18 SLEPÝ ROZPOČET S TECHNICKOU SPECIFIKACÍ PRO ČÁST 8

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek a končí dne 09.04.2013 ve 13:00 hodin předáním obálek s nabídkami.
PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka bude v písemné formě v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení obdobně podle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona. Podává-li uchazeč nabídku na více částí, vloží tyto části do jedné společné obálky. Nabídka bude podána na adrese Via rustica o.s., Španovského 319, 395 01 Pacov. Osobní doručení je možné jen po předchozí telefonické domluvě na tel. č. +420 776 615 478 (Bc. Jiří Hodinka).

Nabídku je možné doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou zadavateli tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky pracovníkem zadavatele (platí i pro nabídky podané prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou). Pracovník zadavatele je k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hodin, přesto zadavatel doporučuje uchazečům, aby v případě osobního doručení nabídky předem telefonicky kontaktovali Bc. Jiřího Hodinku na tel. č. +420 776 615 478.

Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou zadavatelem přijaty.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, případně vložené cizojazyčné listiny v originále musí mít přeloženou úředně ověřenou kopii.

Pokud podává uchazeč nabídku na více částí, podá nabídku na tyto jednotlivé části v jedné společné obálce.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 09.04.2013 bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek, tedy od 13:00 hodin v sídle zadavatele. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise pro otevírání obálek, zástupci zadavatele, osoby, které zadavatel určí a zástupci dodavatelů (max. 1 osoba za dodavatele).

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Podrobnosti jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

 • Základních kvalifikačních předpokladů analogicky podle § 53 zákona: dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona a to předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. (Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení v příloze zadávací dokumentace, který doplní a podepíše). Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů každý z nich.
 • Profesních kvalifikačních předpokladů analogicky podle § 54 zákona, splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: dle § 54 písm. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Pokud podá nabídku více dodavatelů společně, je povinen doložit výpis z obchodního rejstříku každý z nich; dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu části veřejné zakázky, na kterou uchazeč podává nabídku, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Kritériem pro hodnocení nabídek pro každou část je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Hodnocení nabídek bude provedeno seřazením nabídek v rámci každé části podle výše nabízené ceny vzestupně. Pro každou část veřejné zakázky vítězí nabídka s nejnižší hodnotou.

DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Další podmínky pro zpracování nabídky jsou zadavatelem vymezeny v zadávací dokumentaci.

DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

Další podmínky a práva zadavatele jsou vymezeny v zadávací dokumentaci.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.