Zápisy z jednání valné hromady 2010

Valná hromada ze dne 28. 6. 2010

Dne 28. 6. 2010 se konala Valná hromada sdružení Via rustica o.s. v Galerii Bernarda Bolzana v obci Těchobuz. Bohužel z důvodů nedostatečného počtu členů na konání Valné hromady zapříčinilo její předčasné ukončení z důvodů nemožnosti usnášeníschopnosti tohoto orgánu.

Celkem se sešlo 8 členů sdružení Via rustica o.s. z 22. Z tohoto důvodu byla Valná hromada sdružení Via rutsica o.s. zrušena.

Termín opětovného konání Valné hromady Via rustica o.s. bude určen na zářijovém jednání Rady sdružení Via rustica o.s.

Valná hromada ze dne 2. 12. 2010

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2009
  3. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2009
  4. Členské příspěvky pro rok 2010
  5. Realizace a ukončení projektu ,,Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka“
  6. Pořádané kurzy ve Via rustice
  7. Zahájení a realizace Strategického plánu Leader ,,Via rustica pro venkov“
  8. Volba nové rady sdružení Via rustica o.s.
  9. Členství v NS MAS ČR
  10. Diskuse

Zápis z Valné hromady je možné stáhnout na níže uvedených odkazech: