Příprava na programovací období 2014 až 2020 – prostor pro vaše náměty

V Evropské unii a jejích jednotlivých státech, Českou republiku nevyjímaje, probíhají intenzivní přípravy na příští programovací období – tedy roky 2014 – 2020. Pro tuto dobu je nutné stanovit konkrétní cíle a priority a připravit související rozvojové dokumenty, na jejichž základě bude postavena mj. též dotační politika EU a jejích členských zemí.

Také místní akční skupiny (MAS), jako subjekty řešící a podporující regionální rozvoj, musí navázat na své současné strategické dokumenty (integrovanou strategii území a strategický plán Leader) a provést jejich zásadní aktualizaci zohledňující jak místní potřeby a možnosti, tak celoevropské cíle. Aby měly tyto dokumenty smysl, musejí odrážet skutečnou situaci v zájmovém území.

MAS Via rustica o.s. tímto vyzývá města a obce, jejich příspěvkové organizace, spolky a zájmová sdružení, zemědělské a nezemědělské podnikatele i jednotlivé občany působící v zájmovém regionu MAS, kteří mají pro následující programovací období konkrétní rozvojové plány a náměty, aby se dle možností zapojili do přípravy Integrované rozvojové strategie území MAS Via rustica o.s. Aktivní zájemci se mohou stát členy pracovních skupin, které budou přímo definovat cíle a priority strategie, bude probíhat též dotazníkové šetření mapující projektové záměry místních subjektů, své záměry a potřeby s námi můžete konzultovat též osobně.

Činnost pracovních skupin plánujeme zahájit ještě během prvního pololetí letošního roku (sledujte prosím internetové stránky MAS, kde naleznete mj. též územní vymezení působnosti MAS Via rustica o.s.; informace budeme zveřejňovat též ve zpravodaji PRIMAS a obecních periodikách). Projektové záměry pro období 2014 – 2020 nám můžete sdělovat již nyní – buďto vyplněním stručného formuláře, který je ke stažení na výše uvedených internetových stránkách, nebo jednoduše e-mailem, poštou, osobně … Bližší informace o přípravě rozvojové strategie vám poskytne paní Lucie Hlavinková, tel. 723 074 105, e-mail: lucie.hlavinkova@viarustica.cz.

Kolektiv pracovníků MAS Via rustica o.s.

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“
Tento projekt je financován Evropskou unií