Postřehy z realizace projektu

Podařilo se naplnit záměry projektu ve vyhodnocení lokálních dat monitoringu a navazující analýzy managementu území. K lepšímu hodnocení dat monitoringu chybí přesné měření průtoku a modelování celkového přísunu živin ze zemědělské půdy v dílčím povodí. Naměřené koncentrace v některých měrných profilech dosahují stupně vysokého znečištění, avšak příčinná souvislost např. v porušení platných předpisů, limitu hnojení atd. nebyla prokázána.

Analýzy lokálních dat by měly být součástí dalšího podrobného vědeckého zkoumání za účasti specialistů z více oborů – na podzim tohoto roku je pripravováno kolokvium odborné skupiny k tomuto tématu.

Zahraniční zkušenosti s navrhováním a hodnocením účinnosti malých budovaných mokřadů v zemědělské krajině jsou z hlediska eliminace nutrientů a péčí o krajinu velmi významné, avšak v podmínkách drobných vodních toků v povodí VN Švihov narážejí na rozdrobenou vlastnickou strukturu pozemků a finanční náročnost výstavby. Plán revitalizací vodních toků v povodí VN Švihov byl schválen v rámci Plánu oblasti Povodí – závod dolní Vltava (celkem 22 záměrů ve 12-ti vodních útvarech), kdy realizátorem budou správci vodních toků (Povodí Vltavy, s.p. a ZVHS), avšak závazná část plánu ještě nebyla jednotlivými kraji vydána.

V projektu jsme se dále zaměřili na hodnotící strategie pro hospodářské využívání vodních útvarů v dílčím povodí, doporučení a zkušenosti s údržbou břehových porostů, návrhy, možnosti a přínosy z revitalizace niv (tuzemské i zahraniční zkušenosti), vzorové hodnocení nivních lokalit (stanovení cenných lokalit -lužních a mokřadních společenstev). Projekt úspěšně splnil cíl informovat zástupce obcí o možnostech a přínosech projektu revitalizace a retence. Tato problematika je podporována i správcem povodí v rámci POP a proto zde nemusí docházet ke střetu zájmů mezi obcemi a správci povodí.