Vzdělávací program pro venkov je úspěšně dokončen

Koncem dubna ukončila Via rustica jeden ze svých pilotních projektů. Jednalo se o tvorbu a otestování vzdělávacího programu „Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“. Projekt byl realizován v časovém rozmezí 1. února 2007 – 30. dubna 2008.

V první etapě byli vybráni a kontaktováni potenciální lektoři, kteří během půl roku zpracovávali text výukových materiálů. Jednalo se o témata:

 1. Aktuální zákonné normy v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství
 2. Dotace ČR a EU plynoucí do venkova, zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství
 3. Životní prostředí, protierozní ochrana, krajinotvorné úpravy
 4. Alternativní zdroje energie v zemědělství a lesním hospodářství
 5. Agroturistika, alternativní zdroje příjmů v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství
 6. Nakládání s odpady v zemědělství a vodním hospodářství
 7. Problematika marketingu, odbytu produkce a odběratelských sítí v regionu
 8. Vodní hospodářství – rybníkářství, nové moderní postupy a hospodaření, ochrana, údržba vodních ploch, chov ryb
 9. Myslivost – nové moderní postupy a hospodaření, ochrana a údržba lesů, chov zvěře
 10. Alternativní šetrné postupy v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství, problematika ekologického zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství
 11. Problematika a rozvoj pastevectví a živočišné výroby

Dohromady se tedy připravovalo jedenáct tématických modulů. Ty měly uceleně charakterizovat stav venkova a postupy v činnostech, které jsou vázané na venkovské prostředí.

Kompletní textové podklady byly předány odborné pedagožce. V této fázi se upravoval text do přehledné formy a pro posluchače srozumitelné podoby. Dále došlo ke zpětné konzultaci s autory textu a výsledná verze byla poslána do tisku. Ke každému modulu si lektor zpracoval vizuální prezentaci. Ta byla současně připravena v tiskové podobě jako doplněk ke studijnímu textu.V této přípravné fázi se současně zpracovávaly designové návrhy desek. Ty jsou po zhotovení využívány k ukládání studijních materiálů a zároveň v nich najdete na DVD digitální formu celého výukového programu. Veškeré textové podklady jsou současně v digitální formě k dispozici v e-learningovém systému, který vznikl jako nedílná součást výukového programu. Zde si posluchači mohou sestavit test na míru a ověřit si své znalosti. E – learningový systém naleznete na webových stránkách sdružení Via rustica.

Dále následovala fáze pilotního testování připravených seminářů. Všech 11 modulů bylo zdarma prezentováno veřejnosti na dvou místech a to v Pacově a v Kamenici nad Lipou. Návštěvníci kurzů vždy vyplnili dotazník (zpětnou vazbu), kterým jsme monitorovali spokojenost či nespokojenost s daným seminářem a také samozřejmě s lektorem. Vyplněná zpětná vazba byla získána od 115 respondentů.

Na základě připomínek a vlastních pozorování byly výukové moduly drobně upraveny do formy, kterou lze považovat za finální verzi a lze ji nabízet k dalšímu využití.

Výstup projektu „Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ slouží jako ucelený koncept zabývající se problematikou života na venkově. Zjistili jsme co především lidi zajímá a na co se soustředit v případě tvorby dalších nadstavbových seminářů.

Realizace projektu byla finančně zajištěna dotací z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu.

Děkuji na závěr celému zpracovatelskému týmu a především všem posluchačům, kteří se aktivně podíleli na úspěšném pilotním otestování vzdělávacího programu.

Mgr. Lucie Brázdová, projektový manažer

Lukáš Vlček, DiS., předseda Via rustica

Tento projekt spolufinacován Evropskou unií, státním rozpočtem a Krajem Vysočina.