Projekt „S nůší do světa řemesel“ byl zahájen aneb tradiční řemesla, umění a dovednosti tří regionů

Via rustica o.s. v prvním čtvrtletí roku 2012 podala žádost o poskytnutí dotace na Státní zemědělský intervenční fond na projekt nesoucí název „S nůší do světa řemesel“. Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova, aktivity IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce, byla schválena k podpoře. Projekt byl připraven ve spolupráci s dalšími dvěma partnery (MAS – místní akční skupina) – MAS Českomoravské pomezí o.p.s. a LEADER – Loucko.

Předmětem projektu jsou 3 základní aktivity:

 • vzdělávání pracovníků muzeí, kulturních zařízení a organizací, zabývajících se historií, tradicemi a řemesly v těchto regionech
 • řemeslné kurzy pro děti a rodiny s dětmi, neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, školy, umělecké školy, apod.
 • aktivní účast na regionálních akcích – přehlídka dovedností dětí, ukázky řemesel v podání dětí a mládeže

Navazujeme na regionální tradiční řemeslnou činnost se snahou přispět ke zvýšení znalostí, dovedností a zručnosti všech, kteří se zajímají o tradiční lidová řemesla. Realizace projektu je spuštěna od září 2012. V současné době se připravuje tvorba výukových řemeslných programů. V zájmovém území Via rustica o.s. se jedná o výukové programy s tématy: keramika a hrnčířství, dřevěné výrobky, zpracování vlny, zpracování kůže, výroba obrázkových kostek pro děti, sklářství a zpracování lnu. Během realizace projektu budou implementovány tyto řemeslné aktivity do neziskových organizací, škol a uměleckých škol. Rukodělné kurzy budou otevřeny i pro veřejnost a všichni budou mít možnost objevit cestu k tradičním lidovým řemeslům a zručnostem. Následně od září 2013 do srpna 2014 bude docházet k prezentacím řemeslných dovedností a ukázkám na jednotlivých regionálních akcích ve všech třech regionech.

Na zájmovém území Via rustica o.s. jsou do projektu zapojeni tito místní partneři, kteří projevili zájem se projektu účastnit:

 • ZUŠ v Pacově
 • ZUŠ Kamenice nad Lipou
 • Městská knihovna v Pacově
 • Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově
 • Mladí ochránci přírody ČSOP Pacov
 • Městské muzeum v Horní Cerekvi
 • Městské muzeum v Kamenici nad Lipou
 • Galerie Bernarda Bolzana v Těchobuzi
 • Ekofarma Ctiboř

Vzdělávání pracovníků muzeí a kulturních zařízení bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Předpokladem je, že semináře proběhnou v šesti navazujících blocích, přičemž pokaždé v místě sídla partnerského muzea (Pacov, Kamenice nad Lipou, Horní Cerekev, Polná, Luka nad Jihlavou a Těchobuz). Tato a další muzea partnerských regionů budou hostit též putovní výstavu výrobků z rukodílen. Ukončení projektu je předpokládáno v srpnu 2014.

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou odhadovány v částce 4 285 071 K Kč, přičemž tato částka je poměrně rozdělena mezi všechny zmiňované partnerské regiony – Via rustica o.s., MAS Českomoravské pomezí o.p.s. a Leader Loucko.

 • Via rustica o.s.: 1 502 446,- Kč
 • MAS Českomoravské pomezí o.p.s.: 1 445 175,- Kč
 • LEADER – Loucko: 1 337 450,- Kč

Celková výše dotace je schválena v částce 3 696 007,- Kč, což činí 86,25 % z celkových nákladů projektu.

O realizaci aktivit projektu, výstav, rukodílen, seminářů a regionálních akcích vás budeme průběžně informovat v místních tiscích obcí zájmového území a na internetových stránkách Via rustica o.s.

Pokud máte regionální informace a zajímavosti k výše vyjmenovaným tématům, které řeší náš projekt, prosíme o jejich poskytnutí. Pomozte nám pozvednout řemesla z hlubin zapomnění a přiblížit je současné mladé generaci. Tradiční řemesla minulých dob mají i dnes své uplatnění a místo v historii regionů, které nesou a hýčkají své kulturní dědictví.

Pokud máte zájem získat více informací o realizovaném projektu a jeho témata Vás zaujala, neváhejte se na nás obrátit. Další informace naleznete též na našich stránkách. Kontaktovat nás můžete na emailu Ivany Ťoupalové nebo tel: 777 320 395.

Jiří Hodinka, koordinátor Via rustica
Ivana Ťoupalová, koordinátor projektu

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Tento projekt je financován Evropskou unií.