Dodávka galanterie

Vyřizuje: Bc. Jiří Hodinka, e-mail: jiri.hodinka@viarustica.cz , tel.: +420 776615478


PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

dle § 12 odst. 3 a zadávanou podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Dodávka galanterie

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Via rustica o.s.

Sídlo: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Kancelář: Španovského 319, 395 01 Pacov

IČ: 26982170

DIČ: CZ26982170

Právní forma: občanské sdružení

Zastoupený: Bc. Lukášem Vlčkem, DiS. – předsedou sdružení

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pacov

Číslo účtu: 43-6877380297/0100

Telefon: +420 776615478

E-mail: info@viarustica.cz

web: www.viarustica.cz

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Hodinka, e-mail: jiri.hodinka@viarustica.cz, tel.: +420 776615478

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veškeré odkazy na zákon v této výzvě je nutné považovat za analogické.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je dodávka galanterie (bižuterních afroháčků, háčků na náušnice, kroužků na klíče, jehel, nýtů, nití, náprstků a šátků a dalšího zboží uvedeného v technické specifikaci k této veřejné zakázce) pro projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1. Realizace místní rozvojové strategie, s názvem „S nůší do světa řemesel“.

Projekt „S nůší do světa řemesel“ je společným počinem tří partnerských MAS z kraje Vysočina. Projekt si klade za cíl prostřednictvím poznávání, osvojování a propagace více i méně tradičních rukodělných činností a řemesel vzájemně přiblížit místní veřejné i soukromé organizace a subjekty (obce, muzea, školy, spolky, řemeslníky …), propojit jejich obecně prospěšné aktivity a získat tak fungující partnerskou síť; posilovat obecné povědomí o kulturněhistorickém dědictví v oblasti řemesel, podněcovat zájem veřejnosti o rukodělné činnosti, ať již z pohledu zájmového či profesního, s cílem jejich udržení a rozvoje a posilovat úlohu, otevřenost, kvalitu, rozvoj a spolupráci malých muzeí a expozic zaměřených mj. na oblast řemesel jednak vzděláváním jejich pracovníků, jednak zlepšením vybavenosti.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je kompletně k dispozici na webu zadavatele http://www.viarustica.cz/projekty-sdruzeni-via-rustica/s-nusi-do-sveta-remesel-projekt-spoluprace-prv (www.viarustica.cz, sekce Projekty sdružení Via rustica, podsekce S nůší do světa řemesel – projekt spolupráce PRV).

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Kód CPV – 37800000-6 – Potřeby pro řemeslné a umělecké práce

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 7 320,- Kč bez DPH

PŘEDPOKLÁDNÝ TERMÍN REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Doba plnění veřejné zakázky (dodání předmětu plnění do sídla zadavatele) je stanovena na dobu určitou a to nejpozději do 5.6.2013.

MÍSTO PLNĚNÍ

Kancelář zadavatele na adrese Španovského 319, 395 01 Pacov

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena zadavatelem na 120 dní.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentaci, která je kompletně uveřejněna na webu zadavatele http://www.viarustica.cz/projekty-sdruzeni-via-rustica/s-nusi-do-sveta-remesel-projekt-spoluprace-prv (www.viarustica.cz, sekce Projekty sdružení Via rustica, podsekce S nůší do světa řemesel – projekt spolupráce PRV) a je volně ke stažení tvoří:

(Zadavatel upozorňuje uchazeče, že na webu www.viarustica.cz je uveřejněno více výběrových řízení – uchazeč je povinen použít zadávací dokumentaci, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení).

Kompletní dokumentace v archivu ZIP je ke stažení zde.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek a končí dne 03.05.2013 ve 13:00 hodin předáním obálek s nabídkami.

PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka bude v písemné formě v listinné podobě na adrese Via rustica o.s., Španovského 319, 395 01 Pacov. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, případně vložené cizojazyčné listiny v originále musí mít přeloženou úředně ověřenou kopii.

Nabídku je možné doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou zadavateli tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky pracovníkem zadavatele (platí i pro nabídky podané prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou). Pracovník zadavatele je k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hodin, přesto zadavatel doporučuje uchazečům, aby v případě osobního doručení nabídky předem telefonicky kontaktovali Bc. Jiřího Hodinku na tel. č. +420 776 615 478. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou zadavatelem přijaty.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 03.05.2013 bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek, tedy od 13:00 hodin a je neveřejné.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Podrobnosti jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

  • Základních kvalifikačních předpokladů analogicky podle § 53 zákona

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona a to předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. (Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení v příloze zadávací dokumentace, který doplní a podepíše).
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů každý z nich.

  • Profesních kvalifikačních předpokladů analogicky podle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

  1. dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Pokud podá nabídku více dodavatelů společně, je povinen doložit výpis z obchodního rejstříku každý z nich,
  2. dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Hodnocení nabídek bude provedeno seřazením nabídek podle výše nabízené ceny vzestupně. Vítězí nabídka s nejnižší hodnotou.

DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Další podmínky pro zpracování nabídky jsou zadavatelem vymezeny v zadávací dokumentaci.

DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu (až do uzavření smlouvy). Další podmínky a práva zadavatele jsou vymezeny v zadávací dokumentaci.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.