Rada spolku

Práva a povinnosti členů Rady spolku Via rustica z.s.:

Rada spolku je výkonným orgánem spolku, která za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Rada spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními Valné hromady.

Členství v Radě spolku vzniká volbou na Valné hromadě ze členské základny na základě návrhu některého ze členů spolku. Funkční období členů Rady spolku je dvouleté a opětovné zvolení je možné. Na případně uvolněná místa jsou voleni členové Rady spolku jen na zbývající část funkčního období.

Rada spolku má nejméně 5 členů, přičemž zástupci veřejného sektoru ani žádné zájmové skupiny nemohou tvořit více než 49 % členů Rady spolku.

Členem Rady spolku může být osoba, která je bezúhonná a plně svéprávná.

Při rozhodování Rady spolku je hlasovací právo členů Rady spolku rovné.

Radu spolku svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a nebo předsedou pověřená osoba, a to dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 5 měsíců.

Rada spolku má v působnosti jednat a rozhodovat ve věcech spolku, které nepatří do působnosti Valné hromady, zejména:

 • volit ze svých členů předsedu a místopředsedu
 • koordinovat činnost spolku
 • svolávat Valnou hromadu
 • zpracovávat podklady pro rozhodnutí Valné hromady
 • rozhodovat o přijetí nových členů spolku
 • zakládat odborné komise, které jsou poradním, v případě pověření i výkonným orgánem
 • jmenovat a odvolávat vedoucího zaměstnance pro naplnění SCLLD (dále jen ,,manažer“), tj. schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s ním a dále dohlíží na jeho činnost
 • schvalovat na návrh manažera personální záležitosti kanceláře spolku
 • schvalovat plnění rozpočtu spolku
 • schvalovat výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace a navrhovat kritéria výběru
 • schvaluje ceník pronájmu majetku k ekonomické i neekonomické činnosti třetím osobám

Proti každému rozhodnutí Rady spolku se lze odvolat k Valné hromadě spolku.