Revizní komise

Revizní komise Via rustica z.s.:

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku a je nejméně tříčlenná. Funkční období revizní komise je dva roky. Na případně uvolněná místa jsou voleni členové revizní komise jen pro zbývající část funkčního období.

2. Členové revizní komise jsou voleni z členů MAS. Právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu nebo jiná fyzická osoba k tomu zmocněná.

3. Členem revizní komise může být fyzická i právnická osoba. Je-li členem fyzická osoba, musí být bezúhonná a plně svéprávná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

Je-li členem právnická osoba, musí tutéž podmínku splňovat také ten, kdo právnickou osobu zastupuje. Opakované zvolení je možné.

4. Revizní komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání.

5. Při rozhodování je hlasovací právo členů revizní komise rovné.

6. Revizní komise provádí tyto činnosti spolku:

a. provádí revizi hospodaření MAS

b. projednává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS

c. dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD

d. nahlíží do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se jeho činnosti a kontroluje tam obsažené údaje

e. svolává mimořádné jednání Valné hromady a Rady spolku, jestliže to vyžadují zájmy spolku

f. kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování

g. vyřizuje odvolání žadatelů proti výběru projektů k uskutečnění

h. odpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD, zpracovává a předkládá ke schválení Radě spolku indikátorový a evaluační plán SCLLD

i. zpracovává a nejméně jedenkrát ročně předkládá Valné hromadě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti

j. kontroluje dodržování stanov, statutu a dalších vnitřních předpisů spolku a rozhodnutí a usnesení Rady spolku a Valné hromady.

7. Revizní komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Revizní komise přijme rozhodnutí v případě souhlasu většiny přítomných.