Zápisy z jednání valné hromady 2012

Valná hromada ze dne 20. 6. 2012

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba nové Rady sdružení
 3. Evidence členů MAS Via rustica o.s. (ukončení činnosti Lípa, žádost o výstup Sportrelax s.r.o., vstup Josef Bojanovský, žádost o vstup město Nová Včelnice)
 4. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2011
 5. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2011
 6. Členské příspěvky pro rok 2012
 7. Pořádané kurzy ve Via rustice v roce 2011
 8. Realizace Strategického plánu Leader ,,Via rustica pro venkov“
 9. Vznik nové organizace Krajské sítě MAS Vysočina o.p.s.
 10. Informace z Valné hromady NS MAS ČR z Rumburku
 11. Projekt spolupráce ,,S nůší do světa řemesel“
 12. Diskuse

Dokumenty ke stažení:

 1. Zápis z jednání Valné hromady
 2. Příloha č. 1 – hlasování Valné hromady Via rustica o.s.
 3. Příloha č. 2 – bilance finančních prostředků za rok 2011
 4. Příloha č. 3 – rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2011
 5. Příloha č. 4 – výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011
 6. Příloha č. 5 – příloha účetní závěrky k 31.12.2011
 7. Příloha č. 6 – evidence majetku sdružení k 31.12.2011
 8. Příloha č. 7 – finanční prostředky přidělené od SZIF a jejich využití
 9. Příloha č. 8 – seznam projektů z 5. výzvy
 10. Příloha č. 9 – aktualizace SPL pro 6.tou výzvu
 11. Příloha č. 10 – příručka pro žadatele pro šestou výzvu
 12. Příloha č. 11 – harmonogram aktivit 6.té výzvy
 13. Příloha č. 12 – projekt spolupráce ,,S nůší do světa řemesel