Výběrová komise

Výběrová komise MAS Via rustica z.s.:

  1. Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku (MAS) a je nejméně pětičlenná. Členové výběrové komise jsou voleni Valnou hromadou na dobu 1 roku.  Zástupci veřejné svéry i každé ze zájmových skupin mohou tvořit nanejvýš 49 % hlasovacích práv výběrové komise. Na případně uvolněná místa jsou voleni členové výběrové komise jen pro zbývající část funkčního období.
  2. Členové výběrové komise jsou voleni ze subjektů, které prokazatelně působí na území spolku (MAS). Opakované zvolení je možné. Právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu nebo jiná fyzická osoba k tomu zmocněná. Členem Výběrové komise může být fyzická i právnická osoba. Je-li členem fyzická osoba, musí být bezúhonná a plně svéprávná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tutéž podmínku splňovat také ten, kdo právnickou osobu zastupuje.
  3. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.
  4. Členové výběrové komise volí ze svého středu předsedu výběrové komise.
  5. Jednání Výběrové komise svolává a řídí předseda výběrové komise.
  6. Výběrová komise v jednotlivých výzvách provádí kodnocení kvality (předvýběr) projektů na základě objektivních kritérií, tj. stanovuje pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD. Toto hodnocení a pořadí umístění jednotlivých projektů předkládá ke schválení Radě spolku.