Zápisy z jednání valné hromady 2011

Valná hromada ze dne 29. 6. 2011

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2009
  3. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2010
  4. Členské příspěvky pro rok 2011
  5. Pořádané kurzy ve Via rustice v roce 2010
  6. Realizace Strategického plánu Leader ,,Via rustica pro venkov“
  7. Členství v NS MAS ČR
  8. Diskuse