Valná hromada

Práva a povinnosti Valné hromady Via rustica z.s.:

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku, kteří jsou členěni na soukromý a na veřejný sektor.

Valnou hromadu svolává rada spolku dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada spolku svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve Valné hromadě v souladu s pravidly a metodikami příslušných ministerstev.

Není-li Valná hromada schopna se usnášet, koná se po čtvrt hodině od ukončení řádné valné hromady náhradní valná hromada se shodným programem. Tato valná hromada je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných a platí, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve Valné Hromadě v souladu s pravidly a metodikami příslušných ministerstev.

Je-li členem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánech MAS zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

Valná hromada má zejména tyto pravomoci:

 • schvalování stanov spolku a jejich změn a doplňků
 • schvalování statutu spolku a dalších vnitřních předpisů spolku, pokud nejsou právním řádem svěřeny jinému orgánu spolku
 • schválení SCLLD včetně způsobu hodnocení a výběru projektů (zejména výběrových kritérií pro výběr)
 • zřízení kanceláře spolku
 • určení způsobu volby a odvolávání členů Rady spolku, revizní komise spolku a výběrové komise spolku a odvolávání členů Rady spolku, členů výběrové komise spolku a členů revizní komise spolku a stanovení počtu členů orgánů a určení pravomocí
 • volí členy orgánů spolku
 • stanovení funkčního období Rady spolku, revizní komise a výběrové komise, přičemž maximální doba funkčního období člena v orgánu spolku je maximálně 2 roky
 • schvaluje úkoly a plán spolku pro příslušné období, výši členských příspěvků, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření, zprávu revizní komise
 • rozhodování základních majetkoprávních otázek spolku
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Rady spolku
 • rozhoduje o zrušení členství ve spolku
 • rozhoduje o zrušení spolku či sloučení spolku

Valná hromada ukládá úkoly Radě spolku a kontroluje jejich plnění

Valná hromada odpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti spolku (MAS)

Hlasování Valné hromady:

 • Veřejný sektor: má přidělen procentuální počet hlasů v % a to ve výši 49 %. Počet % hlasovacích práv je dělen dle počtu obcí, které právnická osoba zastupuje.
 • Soukromý sektor: má přidělen procentuální počet hlasů v % a to ve výši 51 %. Počet % hlasovacích zpráv je dělen počtem členů v soukromém sektoru.

V případě neúčasti člena spolku na jednání Valné hromady může člen spolku zmocnit jinou fyzickou osobu na jednání Valné hromady.

Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá procentuální většina přítomných hlasů.