Zápisy z jednání Valné hromady

Valná hromada ze dne 8. 2. 2018

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Evidence členů MAS Via rustica z.s. a zájmové území MAS k 8.2.2018
 3. Volba Rady spolku
 4. Volba Revizní komise
 5. Volba výběrové komise
 6. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2016
 7. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2016
 8. Výroční zpráva za rok 2016
 9. Členské příspěvky pro rok 2018
 10. Změna stanov MAS Via rustica z.s.
 11. SCLLD MAS pro programové období 2014 – 2020
 12. Interní postupy k SCLLD
 13. Diskuse

Dokumenty ke stažení:

Valná hromada ze dne 18. 12. 2018

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Evidence členů MAS Via rustica z.s. a zájmové území MAS k 18.12.2018
 3. Volba Rady spolku
 4. Volba Revizní komise
 5. Volba výběrové komise
 6. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2017
 7. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2017
 8. Výroční zpráva za rok 2017
 9. Členské příspěvky pro rok 2019
 10. SCLLD MAS pro programové období 2014 – 2020
 11. Diskuse

Dokumenty ke stažení:

Valná hromada ze dne 19. 12. 2016

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Evidence členů MAS Via rustica z.s. a zájmové území MAS
 3. Volené orgány MAS
 4. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2015
 5. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2015
 6. Členské příspěvky pro rok 2017
 7. Výroční zpráva 2015
 8. Strategie MAS pro programové období 2014 – 2020
 9. Diskuse

Dokumenty ke stažení:

Valná hromada ze dne 24. 11. 2015

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Evidence členů MAS Via rustica o.s. a zájmové území MAS
 3. Aktualizace stanov MAS, statut MAS, jednací řád MAS
 4. Volba nové Rady spolku
 5. Volba nové Revizní komise
 6. Volba nové Výběrové komise
 7. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2013
 8. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2014
 9. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2014
 10. Členské příspěvky pro rok 2016
 11. Diskuse

Dokumenty ke stažení:

Valná hromada ze dne 22.12.2015

Program jednání:

 1. Aktualizace stanov a Statutu a jednacího řádu orgánů spolku
 2. Volba Rady spolku
 3. Volba Revizn komise spolku
 4. Volba výběrové komise spolku

Hlasování Valné hromady proběhlo formou per rollam s termínem vyhlášení hlasování 17.12.2015 a ukončením hlasování dne 22.12.2015 ve 12:00 hod.

Dokumenty ke stažení:

V zápisu z jednání Valné hromady a hlasování formou per rollam byly provedeny změny na základě požadavku pracovníků SZIF dne 30.12.2015.

Valná hromada ze dne 20. 11. 2013

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba nové Rady sdružení
 3. Evidence členů MAS Via rustica o.s. a zájmové území MAS (žádost o přijetí – obec Buřenice, žádost o zahrnutí do zájmového území – obec Rodinov, atd.)
 4. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2012
 5. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2012
 6. Přezkoumání hospodaření za rok 2012
 7. Členské příspěvky pro rok 2013
 8. Členské příspěvky pro rok 2014
 9. Pořádané kurzy ve Via rustice v roce 2012
 10. Realizace Strategického plánu Leader ,,Via rustica pro venkov“
 11. Projekt spolupráce ,,S nůší do světa řemesel“
 12. Zapojení do realizace MA 21
 13. Diskuse

Dokumenty ke stažení:

Valná hromada ze dne 20. 6. 2012

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba nové Rady sdružení
 3. Evidence členů MAS Via rustica o.s. (ukončení činnosti Lípa, žádost o výstup Sportrelax s.r.o., vstup Josef Bojanovský, žádost o vstup město Nová Včelnice)
 4. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2011
 5. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2011
 6. Členské příspěvky pro rok 2012
 7. Pořádané kurzy ve Via rustice v roce 2011
 8. Realizace Strategického plánu Leader ,,Via rustica pro venkov“
 9. Vznik nové organizace Krajské sítě MAS Vysočina o.p.s.
 10. Informace z Valné hromady NS MAS ČR z Rumburku
 11. Projekt spolupráce ,,S nůší do světa řemesel“
 12. Diskuse

Dokumenty ke stažení:

 1. Zápis z jednání Valné hromady
 2. Příloha č. 1 – hlasování Valné hromady Via rustica o.s.
 3. Příloha č. 2 – bilance finančních prostředků za rok 2011
 4. Příloha č. 3 – rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2011
 5. Příloha č. 4 – výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011
 6. Příloha č. 5 – příloha účetní závěrky k 31.12.2011
 7. Příloha č. 6 – evidence majetku sdružení k 31.12.2011
 8. Příloha č. 7 – finanční prostředky přidělené od SZIF a jejich využití
 9. Příloha č. 8 – seznam projektů z 5. výzvy
 10. Příloha č. 9 – aktualizace SPL pro 6.tou výzvu
 11. Příloha č. 10 – příručka pro žadatele pro šestou výzvu
 12. Příloha č. 11 – harmonogram aktivit 6.té výzvy
 13. Příloha č. 12 – projekt spolupráce ,,S nůší do světa řemesel
Valná hromada ze dne 29. 6. 2011

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2009
 3. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2010
 4. Členské příspěvky pro rok 2011
 5. Pořádané kurzy ve Via rustice v roce 2010
 6. Realizace Strategického plánu Leader ,,Via rustica pro venkov“
 7. Členství v NS MAS ČR
 8. Diskuse
Valná hromada ze dne 28. 6. 2010

Dne 28. 6. 2010 se konala Valná hromada sdružení Via rustica o.s. v Galerii Bernarda Bolzana v obci Těchobuz. Bohužel z důvodů nedostatečného počtu členů na konání Valné hromady zapříčinilo její předčasné ukončení z důvodů nemožnosti usnášeníschopnosti tohoto orgánu.

Celkem se sešlo 8 členů sdružení Via rustica o.s. z 22. Z tohoto důvodu byla Valná hromada sdružení Via rutsica o.s. zrušena.

Termín opětovného konání Valné hromady Via rustica o.s. bude určen na zářijovém jednání Rady sdružení Via rustica o.s.

Valná hromada ze dne 2. 12. 2010

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2009
 3. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2009
 4. Členské příspěvky pro rok 2010
 5. Realizace a ukončení projektu ,,Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka“
 6. Pořádané kurzy ve Via rustice
 7. Zahájení a realizace Strategického plánu Leader ,,Via rustica pro venkov“
 8. Volba nové rady sdružení Via rustica o.s.
 9. Členství v NS MAS ČR
 10. Diskuse

Zápis z Valné hromady je možné stáhnout na níže uvedených odkazech: