Zápisy z jednání valné hromady 2013

Valná hromada ze dne 20. 11. 2013

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba nové Rady sdružení
 3. Evidence členů MAS Via rustica o.s. a zájmové území MAS (žádost o přijetí – obec Buřenice, žádost o zahrnutí do zájmového území – obec Rodinov, atd.)
 4. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2012
 5. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2012
 6. Přezkoumání hospodaření za rok 2012
 7. Členské příspěvky pro rok 2013
 8. Členské příspěvky pro rok 2014
 9. Pořádané kurzy ve Via rustice v roce 2012
 10. Realizace Strategického plánu Leader ,,Via rustica pro venkov“
 11. Projekt spolupráce ,,S nůší do světa řemesel“
 12. Zapojení do realizace MA 21
 13. Diskuse

Dokumenty ke stažení: