Zápisy z jednání valné hromady 2015

Valná hromada ze dne 24. 11. 2015

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Evidence členů MAS Via rustica o.s. a zájmové území MAS
 3. Aktualizace stanov MAS, statut MAS, jednací řád MAS
 4. Volba nové Rady spolku
 5. Volba nové Revizní komise
 6. Volba nové Výběrové komise
 7. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2013
 8. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2014
 9. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2014
 10. Členské příspěvky pro rok 2016
 11. Diskuse

Dokumenty ke stažení:

Valná hromada ze dne 22.12.2015

Program jednání:

 1. Aktualizace stanov a Statutu a jednacího řádu orgánů spolku
 2. Volba Rady spolku
 3. Volba Revizn komise spolku
 4. Volba výběrové komise spolku

Hlasování Valné hromady proběhlo formou per rollam s termínem vyhlášení hlasování 17.12.2015 a ukončením hlasování dne 22.12.2015 ve 12:00 hod.

Dokumenty ke stažení:

V zápisu z jednání Valné hromady a hlasování formou per rollam byly provedeny změny na základě požadavku pracovníků SZIF dne 30.12.2015.