Oznámení změny v 6. výzvě IROP – prodloužení doby příjmu žádostí o podporu

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 – 2020 oznamuje změny v 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení III.“

Přehled změn k datu 24. 6. 2021

Položka:              Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+
Popis změny:     Změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS 2014+:

  • původní termín:       25. 6. 2021, 12:00 hod.
  • termín po změně:   30. 9. 2021, 12:00 hod.

Zdůvodnění změny: 

K prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu dochází na základě žádosti žadatele, který není schopen žádost podat v původním termínu. Řešený projekt nemohl být včas připraven z důvodu zdravotní indispozice projektanta. Žadatel je na základě animace území jediným předpokládaným žadatelem v této výzvě.  Nebude-li termín prodloužen a žadatel žádost nepodá, MAS v této výzvě nedočerpá zbývající alokaci IROP.