Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS schválen k podpoře

Dne 6. 11. 2019 byl Ministerstvem pro místní rozvoj vydán právní akt u projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011128 s názvem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

Cílem projektu je zajištění dostatečných finančních zdrojů na realizaci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Via rustica z.s. pro programové období 2014 – 2020 (aktivit vedoucích k řešení lokálních problémů, aktivizaci a využití místního potenciálu a naplňování potřeb území, zvýšení kvality života v regionu MAS).

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU (Integrovaného regionálního operačního programu)

.