Výstupy projektu

 1. A1 – Vypracování studie odtokových poměrů a prevenci před povodněmi v krajinném území obcí Velká Chyška a Hořepník
 2. A1 – Eliminace nutrientů z vodního koloběhu (projektový záměr pěstování rychle rostoucích dřevin na 100 ha v krajinném území Via rustica o.s.)
 3. A1 – Expertní doporučení ke zřizování malých mokřadů v zemědělsky využívané krajině
 4. A1 – „Rizikové oblasti zájmového území Via rustica“ – mapový a datový podklad (proložení vrstev kat. území jednotlivých mikroregionů a lokalizovaných měrných profilů, včetně analýzy stavu znečištění vyplývajících z monitoringu) – odborná studie včetně návrhu opatření vedoucích ke snížení znečištění vod
 5. A1 – Realizace a vyhodnocení plošného monitoringu sledovaných vybraných krajinných území povodí VN Švihov (Trnava a Bělá) a zpracování mapových výstupu s identifikací a zákresem problémových lokalit (oblasti vodní eroze, zvýšení znečištění nutrienty, návrhy opatření) –  realizace monitoringu, statistické a grafické zpracování dat, analýzy dat 10.2009 – 3.2010 a vyhodnocení průběhu 10.2008 – 3.2010, návrhy opatření na problémových profilech a lokalitách
 6. A2 – Vyhodnocení dat monitoringu Povodí Vltavy, státní podnik a ZVHS na uzávěrových měrných profilech hlavních přítoků do vodárenské nádrže Švihov (analýza dat monitoringu 2002 – 2007)
 7. A2 – „Expert consultancy concerning eutrophication abatement in the landscape“ – konzultace a výsledky výzkumu koloběhu živin v povodí a riziko procesu eutrofizace nádrží – výsledky výzkumu byly publikovány v časopise Vodní hospodářství
 8. A2 – Návrh plošného zatravnění zemědělské půdy v rizikových lokalitách dle POP DV a jeho dopady na hospodaření zemědělských podniků – promítnutí hospodaření do katastrálních map dle hydrologických povodí IV. řádu
 9. A2 – Audit stávajícího hospodaření 3 zemědělských podniků v povodí Bořetického potoka, včetně propagace principu EMAS a CP při řízení podniků a doporučení pro zvyšování objemu ekosystémových služeb v hospodaření – studie zahrnující výsledky výzkumu a dotazníkové šetření v podnicích
 10. A2 – Srovnávací studie modelu IVM v povodí Wahnbachtalsperre (Horní Porýní Westfálsko) versus povodí VN Švihov – výber ze studie byl publikován v odborném časopise Vodní Hospodářství
 11. A2 – Expertní studie k podporám financování opatření v rámci IVM „Cenotvorba vody v ČR a její návaznost na Plán oblasti povodí (POP DV)“
 12. A3 – Zpracování podkladů terénního šetření bodových zdrojů znečištění v povodí VN Švihov (10 stávajících ČOV), ACE
 13. A3 – Expertní posouzení způsobu nakládání s odpadními vodami v obcích do 200 EO v povodí VN Švihov (stanoviska a doporučení k projektovým záměrům malých sídel) – odborný posudek projektových záměrů přírodě blízkého čištění odpadních vod (Hořepnický region)
 14. A3 – Manuál pro nakládání s odpadními vodami malých sídel v povodí VN Švihov – CzWA (dříve ACE) – souhrn expertních doporučení pro obce dle metodik MZe, MŽP, stávající legislativy a zkušeností spojených s provozem jednotlivých technologií ČOV
 15. A3 – „Expertní posouzení stavu účinnosti technologií stávajících ČOV (II etapa) a komplexní posouzení dvou projektových záměrů výstavby ČOV Velká Chyška (klasická mechanicko-biologická technologie ČOV versus biologické cištění) a ČOV Hořepník – expertní posouzení, včetně výpočtu imisních standardů ČOV Hořepník)
 16. A4 – Modelové řešení revitalizace toku Barborka – „Biologický průzkum rybníku v k.ú. obce Těchobuz“ – průzkum deseti lokalit navržených pro obnovu, rekonstrukci a výstavbu nových rybníků v katastru obce Těchobuz (stanoviště, vzácné druhy, biodiversita) + fotopříloha
 17. A4 – „Project proposal of wetlands construction within the Zelivka watershed – prezentace 17.6.2009 v Třeboni k navrhování a využití malých mokřadů v krajině a při čištění odpadních vod
 18. A4 – Modelové řešení revitalizace Bořetického potoka – „Využití území a návrhy revitalizace v povodí Bořetického potoka“ – odborná studie pro revitalizaci Bořetického potoka
 19. A4 – Modelové řešení revitalizace toku Barborka – „Měření sedimentů rybníku Loudal“ – Obnova biotopu rybníku – předpoklad pro revitalizaci toku Barborka (pramenná cást Trnavy)
 20. A4 – Modelové řešení revitalizace toku Barborka – „Rozbory sedimentů“ – předpoklad pro revitalizaci toku Barborka (pramenná cást Trnavy)
 21. A5 – Mapové výřezy katastrálních území v povodí Bořetického potoka (podklady k projektovým záměrům revitalizace drobných vodních toků)
 22. A5 – Posouzení stavu vod z hlediska účelu a využití – „Podpora realizačních projektů, expertní stanovisko pro efektivní způsoby hospodaření na vodních plochách protipovodnových opatření ve vodních útvarech Trnavy“
 23. A5 – „Metodika údržby a péče o břehové porosty“ – doporučení byla zahrnuta do trénovacím kurzu pro místní samosprávu
 24. A5 – Vypracování základních územně analytických podkladů a hydrologie území ve vodních útvarech Trnavy“ – studie pro přijetí deklarace lososových vod „Cistá Trnava“
 25. A5 – Podpora realizačních projektů retence vody v krajině v katastru obce Těchobuz – Loudal a Smíchov“ – vodní tok Barborka – expertní práce spojené s posouzením projektových záměrů „Expertní práce spojené s protipovodňovými opatřeními a zvyšování retence rybníku
 26. A5 – „Podpora projektu biodiverzity a víceúčelových mokřadů v katastrech obcí Hořepnického regionu“ – vodní toky Bořetický potok, Přední a Zadní Žlab – terénní šetrení, včetně komentáře k zjištěným výsledkům a návrhy pro podporu biodiverzity
 27. A5 – „Podpora realizačních projektů biodiverzity a víceúčelových mokřadů v k.ú. obce včetně komentáře k zjištěným výsledkům a návrhy pro podporu biodiverzity Obratan“ – vodní tok Kejtovský potok – terénní šetření
 28. A5 – Trénovací kurzy pro místní samosprávu – realizace výstupů a prezentace dosavadních výsledků výzkumu a výstupů projektu 8.12.2009 v Obratani, 11.2.2010 v Hořepníku a 11.3.2010 v Útěchovicích
 29. A6 – Závěrečný seminář se konal 25. 3. 2010 v Pelhřimově – prezentace výsledků projektu a projednání konceptu vodoochranných opatření v povodí